U bent hier

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Minister, we hadden het hier al een aantal keren over correctiefase 2. Dat is een goede overgangsfase om historische scheeftrekkingen ten aanzien van verzorgden en aanbieders recht te trekken. Een van de flankerende maatregelen om de impact te kanaliseren, was het vooruitzicht van coachingprogramma’s. Er werden in een twintig- tot dertigtal coachingsprogramma’s voorzien voor voorzieningen die daar nood aan hadden.

Nu zijn die in de praktijk omgezet. Tot vorige week kon je inschrijven. Ik hoorde van een aantal zorgaanbieders dat ze daar niet aan hebben deelgenomen omdat de financiële drempel te hoog was. In een nota van het Vlaams Welzijnsverbond en de federatie van sociale ondernemingen (SOM), die de coachingprogramma’s gaan verzorgen, stond dat er naast het engagement van de medewerkers ook een eigen inbreng van financiële middelen werd verwacht.

Hoeveel steun ontvangen het Vlaams Welzijnsverbond en SOM voor deze coachingprogramma’s? Hoeveel bedraagt de bijdrage die vergunde zorgaanbieders zelf moeten doen?

Waarom werd die financiële drempel ingevoerd, en hebt u zicht op het aantal vergunde zorgaanbieders dat aan die coachingprogramma’s heeft meegedaan? Hebt u eventueel nog pistes om die programma’s in de toekomst nog voort te zetten? Komt er misschien nog een volgende ronde, om die zorgaanbieders maximaal te begeleiden?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

De beide koepels, het Vlaams Welzijnsverbond en SOM, krijgen elk 150.000 euro om coachingprogramma’s op te zetten en te faciliteren. Er is geen vaste prijs per coachingtraject bepaald. De feitelijke kostprijs zal afhangen van de aard, de inhoud en de omvang van de coaching en van de instantie of persoon die voor de coaching zal instaan.

Er wordt een actief engagement gevraagd van de vergunde zorgaanbieder. Dat hoeft niet noodzakelijk een financiële bijdrage te zijn, het kan ook het deels vrijstellen van een personeelslid zijn om te participeren in het coachingtraject. Dat wordt beschouwd als een wezenlijke bijdrage en als blijk van actief engagement.

Zoals aangegeven in het antwoord op het vorige element, is het geenszins de bedoeling een financiële drempel te installeren. Maar we willen wel de garantie dat het traject door het volledig management, inclusief de raden van bestuur, wordt gedragen en gesteund en dat het niet als een vrijblijvendheid wordt beschouwd.

De kandidaturen worden nog volop ingediend en zullen in de week van 9 tot 13 december worden beoordeeld. Op dit moment kan ik u daar nog geen informatie over geven.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Het is inderdaad goed dat die financiële bijdrage niet noodzakelijk hoeft te bestaan. Ik had van het veld vernomen dat dat wel degelijk werd gevraagd. Misschien is daar een soort van misverstand ontstaan, ik zal dat zeker nog eens navragen.

Ik hoop gewoon dat we die begeleiding in de toekomst kunnen verderzetten. Ik denk dat dat nodig is. We zitten in correctiefase 2. Ik heb al uitgelegd dat dat zeker nodig is. Maar elke vorm van begeleiding die de zorgaanbieders kan helpen om de impact daarvan op te nemen in een organisatie, is welkom. Ik hoop dat we dat in de toekomst verder kunnen zetten, en dat we inderdaad duidelijk maken dat die financiële bijdrage niet noodzakelijk is.

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Ik denk dat het werkveld dat inderdaad verkeerd heeft gelezen, want in de nota is het vrij duidelijk dat het ofwel de personeelsinzet is, ofwel de financiële middelen. Het lijkt mij inderdaad wel goed dat men dat niet vrijblijvend ziet, en dat men daar moet aan meewerken.

De enige vraag die ik nog had, is of er al zicht is op een datum van opstart. De aanvragen zijn nu binnen, en de voorzieningen zouden rond 15 december weten of ze erbij zijn of niet. Wanneer gaat dat van start? Is er daar al duidelijkheid over?

Mevrouw De Martelaer heeft het woord.

Vanaf het moment dat wij de transitie maken rond persoonsvolgende financiering (PVF), heeft het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) al vormen van coaching voorgesteld, denk ik. Het zit nu wel in correctiefase 2.

Hebben wij ook al zaken geleerd vanuit de vorige coachingprogramma’s die we hebben opgestart? Weet u al op welke diensten de koepels een beroep doen? Welke diensten en welke coaches worden er aangesteld om die coaching te doen? Als je tot 15 procent moet inleveren, dan kan ik mij inbeelden dat je via een soort coachingtraject nog wel zaken kunt hervormen. Maar als een bedrijf ongeveer 40 procent van zijn inkomsten verliest, in welke mate kan coaching dan nog volstaan om dat bedrijf op poten te houden?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

En over welke 40 procent hebt u het dan?

Binnen correctiefase 2 zijn er cliënten die heel wat van hun budget verliezen, weliswaar gespreid over acht jaar. Maar zij verliezen tot 40 procent van hun budget. Dat betekent dat die budgetten ook niet gaan binnenkomen in de zorginstellingen.

Minister Wouter Beke

We hebben ook een aanbod gedaan aan diegenen die daaronder vielen. Als ik me niet vergis, konden zij zich tot eind vorige week inschrijven om mee te worden opgenomen in zo’n begeleiding.

Uiterlijk op 15 december krijgen we een terugkoppeling. Het opstarten van de hele coaching zal afhangen van de afspraken die dan met de koepels worden gemaakt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.