U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, mijn vraag gaat over de ziekenhuiswerking. We hebben het daar al over gehad in de plenaire vergadering. Natuurlijk proberen we dat te doen met het oog op meer samenwerking en efficiëntie. Niet elk basisaanbod moet immers in elk ziekenhuis aanwezig zijn. Via netwerken kunnen we dat verdelen volgens zorgstrategische criteria.

Op het federale beleidsniveau werkte de minister voor Volksgezondheid aan een wetsaanpassing waarin dat kader wordt gemaakt. De erkenning ervan zit bij ons op Vlaams niveau. In de wet worden maximaal 25 netwerken vastgelegd. Voor Vlaanderen zijn dat er maximaal 13. De erkenningen gaan van start vanaf 1 januari 2020. De aanvragen moesten binnen zijn voor 15 oktober 2019.

Minister, kunt u toelichting geven bij de aanvragen die werden ingediend voor 15 oktober 2019? Werd er ook vanuit Brussel een aanvraag ingediend? Zullen alle Vlaamse ziekenhuizen betrokken worden? Zullen de ziekenhuisnetwerken dus gebiedsdekkend zijn? Hoe zijn de ziekenhuisnetwerken geografisch verdeeld?

Welke stappen zullen nu worden gezet voor de aanvang van de ziekenhuisnetwerken op 1 januari, wat toch heel binnenkort is? Hebt u een zicht op eventuele problemen – wat de bestuursorganisatie betreft, of andere – die de ziekenhuisnetwerken ondervinden in deze fase?

Ik kijk uit naar uw antwoord.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Mevrouw Sleurs, op 15 oktober hebben we inderdaad dertien aanvragen tot erkenning van een ziekenhuisnetwerk ontvangen. Alle algemene en universitaire ziekenhuizen zijn geïncludeerd in een ziekenhuisnetwerk. Ook vier van de acht revalidatieziekenhuizen maken deel uit van een netwerk. Revalidatieziekenhuizen mogen, maar moeten geen deel uitmaken van zo’n netwerk. Ik heb hier een kaart met de geografische spreiding, die ik graag bij dezen overmaak. Daaruit blijkt dat deze ziekenhuisnetwerken gebiedsdekkend zijn voor heel Vlaanderen.

Vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid volgt men de dossiers verder op. Men hoopt in de komende weken van alle ziekenhuisnetwerken alle vereiste gegevens te hebben ontvangen: statuten, samenstelling beleidsorganen en adviezen van de medische raden. Op basis daarvan zal men tegen 1 januari 2020 de erkenning verlenen aan de netwerken die aan de normen, zoals voorzien in de wet, voldoen.

Ik zal u algemeen antwoorden en de tabel met concrete gegevens bezorgen. Een netwerk moet een duurzaam en juridisch geformaliseerde samenwerking hebben met rechtspersoonlijkheid. Voor twee netwerken zijn de statuten voor de oprichting van een vzw in orde, en één netwerk moet aanpassingen doen aan bestaande statuten. De overige tien netwerken zijn de statuten voor de oprichting van een vzw nog aan het uitwerken. Ook over de samenstelling van de bestuursorganen moet in de meeste netwerken nog worden beslist. Voor elf netwerken hebben de medische raden van de individuele ziekenhuizen een gunstig advies gegeven. Voor één netwerk moet de medische raad nog een advies geven. Voor één netwerk heeft de medische raad van de betrokken ziekenhuizen geen definitief advies gegeven. We zijn graag bereid om de tabel aan de commissieleden te bezorgen.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Ik kijk uit naar de tabel. In Gent hebben we een heel specifieke problematiek. Hebt u daar een beter zicht op die netwerken zoals aangevraagd? Specifiek gaat het over de drie lokale ziekenhuizen in Gent plus het universitair ziekenhuis, waarvan één met het netwerk E17. Is die aanvraag binnen en hoe zal daarop worden gereageerd?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ja, die aanvraag is binnen. Ik zie dat de statuten, de samenstelling van de bestuursorganen en de medische raden oké zijn.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Dank u wel voor uw antwoord, en dan verwacht ik het overzicht schriftelijk.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.