U bent hier

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Uit onderzoek van VRT NWS blijkt dat vier op de vijf ziekenfondsen informatie delen over het surfgedrag van hun klanten met adverteerders. Die adverteerders blijven de klanten volgen op internet en bouwen zo een profiel van die klant op. Zo weten die adverteerders via cookies precies wanneer iemand informatie opzoekt over gezondheid en kunnen ze die informatie gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen. 

De privacywetgeving bepaalt dat alle websites die persoonsgegevens verwerken hun gebruikers moeten laten weten welke informatie ze opslaan en wat ze ermee doen. Wanneer die informatie bestemd is voor indirecte marketingdoeleinden, moeten ze de gebruikers toestemming vragen voor die doelstelling.

Ziekenfondsen doen dat niet. Zij zijn niet transparant over hun cookiebeleid. In hun geval is de problematiek nog veel delicater, want indien het gaat om medische gegevens, moet de gebruiker expliciet toestemming geven.

Alle Vlaamse zorgkassen zijn ingebed in een ziekenfonds en zij hebben dan ook een pagina op de website van het ziekenfonds.

Minister, hebt u de problematiek over de gegevensdeling aangekaart bij de zorgkassen?

Zullen er specifiek door de zorgkassen, onafhankelijk van de mutualiteiten waarin ze zijn ingebed, acties worden ondernomen voor hun cookiebeleid?     

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ik dacht even dat uw vraag over cookiebeleid over obesitas handelde, maar het zijn andere cookies. (Opmerkingen. Gelach)

De vraag gaat over cookies waar je niet dikker van wordt.

Zoals u weet, zijn cookies kleine tekstbestanden die de browsers op de computer plaatsen om gegevens op te slaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist dat er een expliciete toestemming wordt gegeven voor het gebruik van welbepaalde cookies. Dit is niet het geval voor de louter functionele cookies. Voor surfgedrag waaruit eventueel gezondheidsgegevens zouden kunnen worden afgeleid, is er wel een uitdrukkelijke toestemming nodig. De informatie over het cookiebeleid moet dan ook transparant aan de gebruiker worden meegedeeld.

Ik heb mijn administratie gevraagd om dit verder te onderzoeken bij de zorgkassen, die onder mijn bevoegdheid vallen. U weet dat de ziekenfondsen daarentegen onder de federale regelgeving en bevoegdheidssfeer vallen. Gezien de korte tijd, is er nog geen volledig beeld beschikbaar. Maar naar aanleiding van uw vraag heb ik wel al een eerste rondvraag gedaan. En die leverde mij volgende informatie op.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het delen van gezondheidsgegevens van de leden van de zorgkas enerzijds en het delen van gegevens over surfgedrag anderzijds. Zo kan iemand surfen op de website van de zorgkas om info op te zoeken, over lidmaatschap bijvoorbeeld, wat geen medisch gegeven is. Wat gezondheidsgegevens betreft, zijn er garanties dat het delen van die gegevens niet mogelijk is. Hierop gebeuren er regelmatig audits, zowel intern als extern. Wat het surfgedrag betreft, werd bevestigd dat er bij een aantal ziekenfondsen, en wellicht ook bij de betreffende zorgkassen, nog een probleem rijst op het vlak van het cookiebeleid. Dat is het geval voor de actieve toestemming die in welbepaalde gevallen vereist is.

We zullen er bij de zorgkassen op aandringen dat ze zo snel mogelijk meer transparantie realiseren en dat de bezoekers de keuze hebben om al dan niet cookies te aanvaarden. Privacy is inderdaad belangrijk. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming zal de zorgkassen verder bevragen en nagaan welke maatregelen zij hieromtrent zullen nemen.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat we waken over die privacy. Er moet inderdaad toestemming worden gegeven, ook als het gaat over het surfgedrag van mensen op websites. Wanneer zouden de zorgkassen van plan zijn om dat te implementeren? Hebt u een termijn ter zake?

De heer De Reuse heeft het woord.

Minister, het gaat hier nu over de zorgkassen, maar er zijn natuurlijk nog wel heel wat omgevingen op het net waar er wel degelijk medisch gevoelige info kan worden nagelaten. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de centra algemeen welzijnswerk (CAW’s). Er zijn heel wat zaken waarvoor Vlaanderen bevoegd is, waaraan wij subsidies geven, waarmee wij samenwerken. Ik denk dat ook die mensen moeten worden gesensibiliseerd, zodat ook hun websites veilig worden gemaakt voor surfgedrag.

Minister, mijn vraag aan u is dan ook of u dat niet alleen bij de zorgkassen, maar ook daar onder de aandacht zou willen brengen en verder zou willen aandringen op implementatie.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Minister, ik moet zeggen dat ik toch ook wel was geschrokken toen ik die berichtgeving las die de aanleiding vormt voor de vraag van collega Saeys, want we zijn ons daar inderdaad niet altijd van bewust. Het gaat inderdaad natuurlijk verder dan die zorgkassen. Ik ben er absoluut tevreden mee dat u toch wel heel krachtig zegt dat u echt wel een beleid wilt voeren hieromtrent, dat er meer transparantie nodig is en dat u actie zult nemen ter zake, maar het gaat inderdaad ook verder. Dan denk ik aan alle online hulpverlening, bijvoorbeeld. In het regeerakkoord is ook expliciet opgenomen dat we daar nog meer op zullen inzetten. We weten dat mensen ook steeds meer op zoek zijn naar hulp via het web, maar het gaat dan ook vaak over kwetsbare mensen. We moeten het dus inderdaad ook ruimer zien. Ik wil dus een oproep doen om ook daar mee dat cookiebeleid onder de loep te nemen. Het woord ‘slachtoffer’ is een zwaar woord, maar als zulke mensen dan toch wel op bepaalde manieren worden gevolgd, bepaalde advertenties krijgen enzovoort, dan is dat toch zeker niet wenselijk. We moeten dat absoluut mee voorkomen.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ik denk dat het een terechte bekommernis is dat we niet mogen focussen op één zaak. Gegevensdelingprivacy is belangrijk, zeker als het gaat over alles wat onze persoonlijke en maatschappelijke gezondheid aangaat. Dat het wat breder is dan alleen maar het ziekenfonds, de zorgkas, en misschien ook de CAW’s enzovoort, is iets dat we het best samen met ons agentschap eens bekijken, om te zien hoe we ter zake een meer globale aanpak kunnen hebben.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Hebt u een zicht op die termijn?

Minister Wouter Beke

Neen, maar wat de eerste vraag betreft, daar is men wel concreet mee bezig. We hebben dus een aantal dingen opgevraagd. Dat is niet iets waaromtrent we hen moeten activeren. Ze zijn daar zelf actief mee bezig.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.