U bent hier

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, in juli heeft de Hoge Gezondheidsraad een herziening uitgebracht van het advies over de meningokokken. De Hoge Gezondheidsraad pleit niet voor een algemene vaccinatie tegen meningokokken B maar eerder voor een vaccinatie casus per casus.

Daar kwam echter reactie op: enkele kinderartsen pleitten voor de opname van het vaccin tegen meningokokken B in het algemene vaccinatieschema enerzijds en ook voor de terugbetaling ervan anderzijds. Ze zijn van oordeel dat de overheid alle baby’s moet laten vaccineren, omdat het over een gevaarlijke aandoening gaat, waardoor kinderen kunnen overlijden, maar ook omdat het gevaar zou bestaan van een gezondheidszorg van twee snelheden.

Minister, volgt u het advies van de Hoge Gezondheidsraad in dezen, dus geen algemene vaccinatie, maar veeleer casus per casus? Graag toelichting bij uw visie daaromtrent. Zo niet, komt er inderdaad een informatiecampagne om ouders degelijk te informeren over meningokokken B? Ik kijk uit naar uw antwoord.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Over deze vaccinatie volg ik het advies van de Hoge Gezondheidsraad dat er niet voor pleit om systematisch te vaccineren. Naar aanleiding van het advies van de Hoge Gezondheidsraad heeft de afdeling Preventie van Zorg en Gezondheid een mededeling gestuurd naar alle vaccinatoren, met wat duiding bij dit advies.

Het staat buiten kijf dat invasieve infecties met meningokokken bijzonder ernstig zijn. Voor wie er als patiënt of als naaste mee wordt geconfronteerd, kunnen ze veel leed veroorzaken. Zowel blijvende restletsels als overlijdens zijn mogelijk. De vraag naar vaccinatie is dus zeker invoelbaar. We mogen dat niet onderschatten. Het vaccin tegen meningokokken van de serogroep B is weliswaar een goed vaccin, maar het beschermt slechts tegen ongeveer 70 procent van de B-meningokokken. Er is bovendien onvoldoende evidentie dat het vaccin effect heeft op het keeldragerschap, wat noodzakelijk is om groepsimmuniteit te kunnen realiseren, dat wil zeggen bescherming te bieden aan diegenen die nog niet zijn gevaccineerd of nog niet konden worden gevaccineerd.

Bij jonge kinderen zijn er drie dosissen nodig voor een volledige vaccinatie. Bij oudere kinderen en jongeren zijn dat twee dosissen. Dat maakt dat een bijkomende opname van deze vaccinatie in een vaccinatieprogramma ook logistiek niet eenvoudig is. De epidemiologie van meningokokkeninfecties fluctueert altijd. Momenteel komen deze infecties van serogroep B gelukkig relatief weinig voor. Programmatorisch vaccineren lijkt me in dit geval dan ook niet kosteneffectief te zijn.

Om al die redenen, het advies van de Hoge Gezondheidsraad inbegrepen, zie ik onvoldoende redenen om nu deze vaccinatie toe te voegen aan het vaccinatieprogramma. Ik ondersteun wél het standpunt dat het vaccin zeker kan worden voorgesteld door zorgverstrekkers aan individuele patiënten. Het spreekt voor zich dat ik vraag dat Zorg en Gezondheid de epidemiologische situatie verder van dichtbij volgt.

Ik ben momenteel niet van plan om een grote informatiecampagne te voeren over deze infecties. Het aantal infecties die de jongste jaren werden geregistreerd, ligt immers laag. Het is aan de professionaliteit van de individuele zorgverstrekkers om het bestaan van het vaccin te bespreken met hun patiënten. Het spreekt voor zich dat deze zienswijze kan wijzigen, mocht er in het opvolgen van de epidemiologie een sterke stijging van het aantal infecties met meningokokken van serogroep B worden vastgesteld.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord.

Ik volg uw redenering: het is inderdaad het beste om het advies van de Hoge Gezondheidsraad te volgen. Het is dan echter belangrijk om een duidelijke communicatie te hebben. We weten allemaal dat het een zeer ernstige aandoening kan zijn en dat het kind kan overlijden. Dat is natuurlijk zeer ernstig. In de media kan er dan natuurlijk ook een bepaalde sfeer worden gecreëerd voor een algemene vaccinatie. Door de zeldzame gevallen waarin dit zeer ernstig is, is het toch wel duidelijk dat er duidelijk moet worden gecommuniceerd, naar zorgverstrekkers, maar misschien ook ten overstaan van de bredere bevolking. Misschien moet dat dan ook vanuit Zorg en Gezondheid gebeuren, om te vermijden dat er een sfeer wordt gecreëerd dat dit vaccin noodzakelijk is voor de hele bevolking, want uit de bijkomende studies en adviezen blijkt dat dit niet het geval is. Ik blijf dus toch wel een pleidooi horen voor een duidelijke communicatie ten behoeve van de bevolking, over de ernst van meningokokken B, maar inderdaad ook over de reden waarom er niet naar een algemene vaccinatie wordt gegaan.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Het is inderdaad zo dat de Hoge Gezondheidsraad niet pleit voor een algemene terugbetaling van het vaccin tegen meningokokken B. Wellicht houdt de raad een pleidooi om geval per geval te bekijken omdat de algemene vaccinatie niet kostenefficiënt zou zijn. Ook professor Annemans bevestigt dat. De huidige prijs is daarvoor te hoog. De vraag is natuurlijk hoe we moeten omgaan met het bekijken van een vaccinatie geval per geval. Is dat realistisch?

Een tweede vraag is hoe een informatiecampagne soelaas kan bieden zolang er het probleem is van de betaalbaarheid. Ouders zullen dan misschien wel weten dat die vaccinatie wenselijk is, maar kunnen dit dan achteraf niet betalen.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Wij kunnen mensen informeren en de zorgverstrekkers informeren. Dat is wat ik in mijn antwoord gezegd heb. Maar de factuur en de kostprijs zitten op het federale niveau. Daarom is een goed overleg daarover toch wel belangrijk.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Ik heb daar niets aan toe te voegen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.