U bent hier

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, mijn vraag om uitleg gaat over de ‘culturele vuurtoren’ in Ruisbroek. Het lijkt erop dat ons favoriet robbertje van de afgelopen vijf jaar is beslecht. Ik hoop het alleszins.

Onmiddellijk na uw aantreden in 2014 heeft de Vlaamse Regering, die nu nog in lopende zaken is, forse besparingen aangekondigd. In de cultuur- en mediasector waren die besparingen veel groter dan in andere sectoren. Tegelijkertijd hebt u toen als kersvers minister met veel bombarie uw grote plan aangekondigd om in Ruisbroek een ‘culturele vuurtoren’ te bouwen. Het zou gaan om een cultuur- en congrescentrum met negenhonderd plaatsen, vergelijkbaar met deSingel of met het Concertgebouw in Brugge.

De aankondiging van dat plan is vanuit verschillende hoeken op heel wat tegenstand gestuit. Ook de sp.a-fractie kant zich al sinds 2014 tegen dit megalomane project. In de ruime omgeving, in een straal van 15 kilometer rond Ruisbroek, zijn er 20 culturele centra in Vlaanderen en nog eens 22 gemeenschaps- en cultuurcentra in Brussel. Zij hebben een ruim en kwalitatief aanbod en zij zouden van dit project in Ruisbroek zware concurrentie ondervinden op het vlak van publiek, aanbod en middelen.

Aangezien we ervan overtuigd waren dat dit megalomaan project onwenselijk en zelfs onzinnig was, ben ik u over de voortgang blijven ondervragen. U hebt dan, samen met toenmalig minister van Cultuur Gatz, bij IDEA Consult een grondige haalbaarheidsstudie besteld. Die studie, die maar liefst 300.000 euro heeft gekost, heeft lang op zich laten wachten. Hoewel de oplevering aanvankelijk voor april 2019 was aangekondigd en ondanks mijn herhaaldelijke schriftelijke vragen hierover, is de studie pas opgeleverd op 31 mei 2019, na de verkiezingen.

Het betreft een uitgebreide, gedetailleerde studie die maar liefst 200 pagina’s lang is. De resultaten bevestigen al het voorbehoud, alle vragen en alle bezwaren die we met betrekking tot deze ‘vuurtoren’ naar voren hebben gebracht. Er is weinig tot geen draagvlak in de regio voor een nieuw cultuur- en congrescentrum in Ruisbroek. Dit zou geen meerwaarde opleveren.

Ondanks die conclusie en ondanks de bezwaren tegen het project biedt het kwalitatieve en grondige rapport van IDEA Consult het voordeel dat het aanzetten geeft om dit ruime gebied in de zuidrand rond Brussel te ontwikkelen. We zijn er allebei van overtuigd dat er nood is aan die ontwikkeling. Idea Consult stelt voor om de regio te ontwikkelen door middel van de creatie van een netwerk van creatieve hubs en evenementen, met de focus op de zuidelijke Kanaalzone, door middel van een meer hybride type van cultuurinfrastructuur en cultuurwerking en door middel van een integrale en geïntegreerde ontwikkelingsvisie en een mooi gedefinieerd ontwikkelingskader.

Minister, op basis van de conclusies en de verdere denksporen van IDEA Consult zou ik u graag een aantal vragen stellen.

Welke conclusies trekt u uit de bevindingen en de voorstellen in het rapport?

Blijft u voorstander van een nieuw congres- en cultuurcentrum in de Vlaamse zuidrand? Zo ja, in welke vorm ziet u dit dan?

In welke mate volgt u de voorstellen van IDEA Consult om een netwerk van creatieve hubs en evenementen te ontwikkelen?

Zult u dit aan de volgende Vlaamse Regering aanraden? Welke andere ideeën of plannen hebt u om de zuidrand te ontwikkelen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mevrouw Segers, u bent gestart met de mededeling dat ik met veel bombarie een groot plan heb aangekondigd. Daarnet heeft iemand die nu de zaal heeft verlaten me net verweten dat ik op communicatief vlak al te bescheiden ben.

Het is natuurlijk juist dat de huidige Vlaamse Regering en ikzelf alles doen om na te gaan welke inspanningen we kunnen leveren voor zowel de noordelijke als de zuidelijke Kanaalzone, die op verschillende vlakken, zowel sociologisch als sociaal-economisch, problematisch zijn.

Daarom is die studie er gekomen. U vond dat weggesmeten geld, maar vandaag zegt u dat het een heel goed rapport is. Dat blijkt dan toch goed besteed geld te zijn. Ik deel uw analyse dat we daarop verder kunnen bouwen.

U vraagt me welke conclusies ik uit dat rapport trek. Wel, ik trek de conclusies uit het rapport die ook in het rapport staan. Het zijn dezelfde conclusies, namelijk de vaststelling dat het sociaal weefsel in de Kanaalzone sterk onder druk staat, en de verschillende werkpistes die worden gesuggereerd om daaraan tegemoet te kunnen komen. Daar sluit ik me bij aan en ik hoop dat de Vlaamse Regering dit rapport ter hand kan nemen om minstens enkele van die pistes uit te werken.

Conclusie: dit is toch geen weggesmeten geld, want we zijn het erover eens dat het een stapsteen kan zijn naar effectieve acties in de Vlaamse Rand en meer specifiek in de zuidelijke Kanaalzone.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, dank u wel. Het verheugt me te horen dat u de conclusies van het rapport volgt. Dat rapport is heel grondig. Het heeft heel veel geld gekost; 400.000 euro is niet min. Tegenover het plan moest u doorzetten om te investeren in stenen in die regio via de bouw van een congrescentrum om vervolgens te constateren dat er dan ook nog exploitatie zou moeten gebeuren. Ik ben blij dat er geen groot megalomaan cultuur- en congrescentrum komt in de zuidrand.

Mijn vraag was ook wat u vindt van de voorstellen van IDEA Consult om te werken via de ontwikkeling van creatieve hubs. Dat klinkt mooi en ze maken ook een mooie analyse van de culturele infrastructuur en culturele organisaties die al in dat gebied actief zijn, maar tegelijk zijn die voorstellen natuurlijk heel prematuur. Ik vraag me af of de mazen die er nu zijn, niet te ver uit elkaar liggen, en of het realistisch is om die te verbinden. Minister, is dat realistisch? Aan welke andere mogelijkheden denkt u om de Kanaalzone te ontwikkelen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wat wordt aangeboden, is een soort menu, een portfolio waaruit je kunt kiezen. Soms gaat het om hooggegrepen projecten die ver van de realiteit staan. Het voordeel is dat er veel verschillende pistes worden aangeboden. Ik ga ervan uit dat een volgende Vlaamse Regering werk tracht te maken van minstens enkele van die pistes, zonder nu al aan te geven welke wel en welke niet. Dat zal ook afhangen van de budgettaire mogelijkheden.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, ik wil u vooral oproepen om bij de beide pistes die worden ontwikkeld, vooral te investeren in mensen en niet in bakstenen. Als we in de startnota al grootse plannen zien staan voor investering in culturele infrastructuur, waaronder een nieuw museum voor de Vlaamse cultuur, dan hoop ik dat u het niet in uw hoofd haalt om dat in Ruisbroek neer te zetten.

Dank u minister, vaarwel of tot weerziens.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.