U bent hier

Commissievergadering

woensdag 25 september 2019, 10.00u

Voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, hier gaan we weer over het Inschrijvingsdecreet. Op 25 april 2019 liep het belangenconflict van de Franse Gemeenschapscommissie tegen het Vlaamse Inschrijvingsdecreet af en die dag werd het decreet goedgekeurd. Dat betekent dat scholen in het komende schooljaar 2020-2021 met de nieuwe inschrijvingswijze moeten werken. Scholen waar er een capaciteitstekort is, moeten de digitale aanmelding gebruiken. Deze verplichting geldt sowieso ook voor de scholen in de zogenaamde capaciteitsregio’s Brussel, Antwerpen en Gent. Er is echter nog geen standaardalgoritme, er is geen duidelijkheid over budgetten. Ook het buitengewoon onderwijs krijgt een aparte regeling, waarvoor onder andere overlegplatformen moeten worden opgericht, en zit te wachten op duidelijke regels.

Begin juli is er nog een overleg geweest met enkele betrokken spelers. Maar verder is het wachten op uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering om tot de implementatie en praktische uitwerking van het nieuwe Inschrijvingsdecreet over te kunnen gaan. Alvast de scholen die verplicht worden om met een digitale aanmelding te werken, zitten vol ongeduld te wachten op instructies.

Omdat het onder andere voor de capaciteitszone Gent nu al te krap wordt, vraagt het stadsbestuur aldaar om een overgangsjaar.

Minister, hoever staat u met de uitvoering van het nieuwe decreet? Welke vorderingen werden gemaakt sinds het overleg tussen de grote steden en de experts in juli laatstleden? Is er al een standaardalgoritme uitgewerkt? Wie zal instaan voor de IT-programmatie? Klopt het dat er beslist is dat schoolbesturen en/of lokale besturen dit zelf moeten doen? Is dit nog haalbaar en welk budget is hiervoor uitgetrokken? Is er nieuw overleg gepland? Wordt er aan een overgangsjaar gedacht?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Meuleman, ik kan u verzekeren dat onze administratie – maar dat weet u – al het mogelijke doet om het nieuwe Inschrijvingsdecreet technisch-inhoudelijk voor te bereiden. U hebt de chronologie zeer goed geschetst, ik zal dit niet opnieuw schetsen, want dat zou ons te ver leiden. Toch wil ik het even hebben over dat standaardalgoritme. Als je iets via de computer probeert te regelen, moet je zorgen dat het betrouwbaar is voor iedereen en dat mensen niet denken: wat zit er allemaal achter?

Er is een panel van experten-academici aangesteld dat zo'n algoritme moet maken. Op het overleg was ook de stad Gent aanwezig. Op aanraden van de technische experten werd dit standaardalgoritme omgezet in een pseudocode, waarvoor de administratie een beroep heeft gedaan op interne expertise. Deze pseudocode moet het risico op verschillende interpretatiemogelijkheden tussen ICT-programmeurs verkleinen. Er moet dus voor gezorgd worden dat alles waterdicht is. Deze pseudocode moet nu nog technisch gevalideerd worden.

Wie zal instaan voor de IT-programmatie? Bij de ontwikkeling van het standaardalgoritme werd er, conform het nieuwe Inschrijvingsdecreet, dat stelt dat de Vlaamse Regering een algoritme ter beschikking zal stellen, van uitgegaan dat de lokale implementatie niet zo lastig zou zijn. Dit is ook de reden waarom het algoritme effectief is omgezet in die bruikbare pseudocode. Die moet ervoor zorgen dat een lokaal ICT-systeem het algoritme gemakkelijk kan implementeren.

Mevrouw Meuleman, u weet dat er wordt onderhandeld over een nieuw regeerakkoord en dat er daarin ook wordt gekeken of er nog wijzigingen aangebracht moeten worden of niet. Ik denk dat de stad Gent een brief heeft geschreven om te vragen of er een extra overgangsjaar kan zijn. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt, zullen we daar snel duidelijkheid over brengen. Ik moet mij wat terughoudend opstellen wat het beantwoorden van de vraag betreft, omdat de onderhandelingen over een nieuw Vlaams regeerakkoord nog lopen. Daar zal hopelijk spoedig duidelijkheid over komen.

Wat betreft de cijfers voor de digitale aanmeldingen voor het schooljaar 2019-2020: er zijn 875 basisscholen en 234 secundaire scholen die al digitaal aanmelden. Voor 132 basisscholen en 90 secundaire scholen is het de allereerste keer dat ze met zo'n systeem werken. We hebben daar ook budgetten voor uitgetrokken. Er was 1 miljoen euro ter beschikking en daarvan is 450.000 euro effectief opgevraagd door scholen ter ondersteuning van de implementatie van het digitale systeem.

U had een vraag over welke budgetten er uitgetrokken zullen worden. Ik kan u daar mijn persoonlijk sentiment over geven, maar dit is uiteraard een zaak voor de volgende Vlaamse Regering. Ik kan daar, zoals u hopelijk zult begrijpen, vandaag geen uitspraak over doen.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, het Inschrijvingsdecreet is goedgekeurd in april. Daar zijn ondertussen vier maanden overgegaan. Dat is ruim de tijd om in uitvoeringsbesluiten te voorzien, waar men in de praktijk op wacht. Het is inderdaad zo dat er in de vorige legislatuur vijf jaar is gekibbeld over dat Inschrijvingsdecreet. Er is een zeer moeizaam compromis tot stand gekomen, zoals we nog allemaal weten, maar het is wel goedgekeurd en dat betekent dat het moet worden uitgevoerd. Daar zit het werkveld ook echt op te wachten.

Dit verhaal is helemaal niet afhankelijk van nieuwe regeringsonderhandelingen. Ik weet dat het politieke spel opnieuw zal beginnen en dat er partijen zijn die vinden dat kamperen een teken is van engagement en dat het dus veel beter zou zijn als we allemaal terug kunnen kamperen en het Inschrijvingsdecreet herzien. Dat is echter niet wat is goedgekeurd in het decreet. We moeten uitvoeren wat er is goedgekeurd, te meer omdat er in de praktijk heel wat dingen bewegen.

Er zijn heel wat onderwijszones die willen samenwerken en die op die manier dubbele inschrijvingen, dubbele aanmeldingen en verwarring bij ouders willen vermijden. Ik denk onder andere aan de onderwijszones Leuven, Zaventem en Vilvoorde met nog heel veel interesse van andere gemeenten die ook willen aansluiten. Zij zitten echt te wachten op een duidelijk teken. Ze willen weten wat de financiële implicaties zullen zijn. Ze willen ook weten wat het standaardalgoritme zal zijn en daar is nog discussie over. Minister, zij moeten de knoop wel doorhakken op 22 oktober 2019.

Eenzelfde geluid is te horen in Gent. Daar komt het lokaal overlegplatform (LOP) ook bijeen op 6 november. Zij willen duidelijkheid kunnen geven en knopen kunnen doorhakken om dan in december te kunnen communiceren met de ouders en het systeem uit te rollen. Die vraag is heel terecht.

Voor mij is het duidelijk dat er met één tijdslijn zal moeten worden gewerkt, zoals vastligt in het decreet, en dat er zal moeten worden aangemeld, als men wil weigeren. Dat zijn allemaal dingen waar we niet op kunnen terugkomen. Misschien zal er in verband met het standaardalgoritme een uitzondering mogelijk moeten zijn, zodat steden en gemeenten of besturen nog kunnen werken met het systeem dat nu in werking is en zodat het nieuwe algoritme verder en beter kan worden uitgewerkt. Er wordt echt naar duidelijkheid gevraagd. Het kan niet dat het werkveld opnieuw in onzekerheid wordt gestort, omdat de werkgroepen de discussie heropend hebben en een compromis, dat veel voeten in de aarde heeft gehad, willen terugschroeven. Dat is eigenlijk schandalig.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Ik wil me aansluiten bij de bezorgdheden van mevrouw Meuleman over de implementatie van dat nieuwe Inschrijvingsdecreet. Daar bestaat inderdaad veel ongerustheid over in de praktijk.

Ik heb nog een korte bijkomende vraag. U verwees expliciet naar het aflopen van het belangenconflict met de Franse Gemeenschapscommissie op 25 april. De tijd heeft ondertussen niet stilgestaan en er zijn inderdaad vier maanden voorbijgegaan. Ondertussen is Caroline Désir, die destijds vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voortrekster was om dat belangenconflict in te dienen, de nieuwe Franstalige minister van Onderwijs. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat zij haar bezwaren ondertussen heeft laten varen. Hebt u ondertussen nog overleg gehad met uw Franstalige collega? Hebt u indicaties dat zij nog verdere actie plant te ondernemen?

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Mevrouw Meuleman, ik wil even reageren op uw tweede betoog. U vraagt om duidelijkheid voor de scholen, wat ik uiteraard begrijp. U vraagt enerzijds een overgangsjaar voor Gent en anderzijds dat het huidige decreet wordt nageleefd. Het is ofwel het ene of het andere. Scholen willen inderdaad duidelijkheid. Er is nu momenteel een decreet. We mogen ervan uitgaan dat de scholen dit decreet zullen volgen, maar we kunnen natuurlijk niet voor de ene stad een uitzondering of een overgang vragen en zeggen dat de andere het huidige decreet moet volgen. Duidelijkheid is nodig, en ik hoop dat de minister die kan geven.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Meuleman, ik begrijp zeer goed dat er duidelijkheid wordt gevraagd. Ik kan moeilijk zeggen dat ik het niet begrijp. Ik wil zelf ook duidelijkheid. Ik denk dat 22 oktober het momentum zal zijn waartegen er zeker duidelijkheid zal zijn. Ik wil niet zeggen dat het zus of zo zal zijn. Als je aan het onderhandelen bent over een regeerakkoord en als je weet dat ook daarover wordt onderhandeld, dan zou het flauw zijn om nu verkeerde informatie te geven aan scholen.

Ik blijf ‘pseudocode’ een raar woord vinden omdat het er net voor moet zorgen dat er niets ‘pseudo’ is. Het blijft dus een vreemd woord. Als je zo'n code maakt, wil ik niet dat er achteraf discussie kan zijn dat het niet correct is verlopen want dan stort je iedereen in onzekerheid. Dat gaat dus ook niet. Het moet ook nog op punt worden gezet.

Collega Goeman, u zegt dat er duidelijkheid moet zijn. Ik ben het daarmee eens. Ik heb geen zicht op nieuwe conflicten die worden ingeroepen. We zullen zien hoe het allemaal verdergaat. U weet dat het Inschrijvingsdecreet en Brussel iets heel gevoeligs is, om redenen die in de vorige vraag ook al aan bod kwamen. We zullen wel horen wat er verder zal komen.

Collega Krekels, ik dank u voor de aanvulling. Het was juist. Ik ben trouwens ook blij om u terug te zien en weer te horen.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister en mevrouw Krekels, ik vraag geen uitzondering voor Gent. Ik vraag duidelijkheid over een aantal zaken, duidelijkheid dat men met één tijdslijn zal werken en dat men nog steeds zal moeten aanmelden als men wil weigeren. Duidelijkheid ook – en dat is een heel expliciete vraag – over de budgetten, want als scholen die willen weigeren een aanmeldingssysteem op poten willen zetten, dan vragen ze hiervoor financiële ondersteuning. Hierover moet heel snel duidelijkheid komen, want in het veld kan men hierop niet wachten omdat er toevallig geen regering is en omdat men heel veel tijd verloren heeft om die regering te vormen.

We vragen wel uitstel – en dat is voor iedereen, niet alleen voor Gent, want ook Leuven vraagt dat – om met het standaardalgoritme te werken dat nog niet op punt staat – pseudocode of niet – en waarbij nog geen duidelijkheid is over bepaalde keuzes. Ook de 20 procent voorrang die was afgesproken, kan niet worden opgenomen omdat het dan te ingewikkeld wordt. Er moet hiervoor sowieso een uitzondering worden gemaakt. Het staat dus nog totaal niet op punt. Men vraagt dus om te kunnen verder werken met de huidige regeling en met het huidige algoritme dat in verschillende steden en gemeenten wordt gebruikt. Het is een algemene vraag, niet alleen van Gent.

Men vraagt dus klaarheid over een aantal zaken in het decreet, onder andere over de inschrijving in het buitengewoon onderwijs en de platformen die nog via uitvoeringsbesluiten moeten worden geregeld. Ik denk dat het een heel terechte en urgente vraag is vanuit het veld om voort te kunnen. Zij kunnen niet langer wachten op die regeringsonderhandelingen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.