U bent hier

Commissievergadering

donderdag 4 april 2019, 14.00u

Voorzitter
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
930 (2018-2019)
De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Ik ga een beetje spelen met de woorden op de muur: mijn laatste vraag in het Vlaams Parlement gaat – ‘schijnbaar toevallig’ of ‘bepaald willekeurig’ – over een dossier dat toch wel een stevig thema is geweest in deze legislatuur, en dan vooral in de eerste helft. Het gaat over de toekomst van het Koning Boudewijnstation. En het was meer dan ‘tijdelijk aanwezig’.

CD&V had altijd twee belangrijke uitgangspunten in dit dossier: ten eerste moeten de Rode Duivels hun basis in de hoofdstad behouden, en ten tweede mag het voortbestaan van de Memorial Van Damme niet in het gedrang komen.

Er zijn een aantal pistes naar voren geschoven die mogelijk irreëel waren, en dan druk ik mij opmerkelijk subtiel uit. Ik denk bijvoorbeeld aan de piste van een verhuis van de Memorial Van Damme naar het Fallonstadion.

Op dinsdag 19 maart 2019 stelden de Koninklijke Belgische Voetbalbond en Golazo, de eigenaar van de Memorial Van Damme, een nieuw plan voor het Koning Boudewijnstadion voor. Het stadion zou worden omgevormd tot een echt multisportstadion, met moderne infrastructuur voor een betere matchbeleving, ook voor en na de match. Daarbij zou de capaciteit wel moeten dalen van 50.000 naar 40.000 zitplaatsen.

Koken kost geld, dat weten we allemaal. Voor de financiering werd gekeken naar de Federale Regering en de regeringen van de deelstaten. Minister, werd u betrokken bij of geïnformeerd over de opmaak van dit nieuw plan? Hoe evalueert u het project van de Golden Generation Arena? Wie gaat dit project coördineren? Voor welke deelstaatregeringen ziet u een rol weggelegd voor de financiering?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Om in uw stijl te blijven: ze hebben het ‘kennelijk verborgen’ kunnen houden, want ik heb het plan rond een Golden Generation Arena via de pers vernomen – net zoals u. Ik vond de naam wel goed gekozen. Ik weet niet of u het hebt gezien, maar in De Ideale Wereld zei men dat dat toch een hele slechte naam is. De naam duidt er immers op dat de huidige generatie de ‘golden generation’ is, en dat de volgende generatie per definitie minder goed zal zijn. Ik heb Jan Jaap van der Wal toen gezegd dat hij één ding vergeet: wij zijn niet zoals de Nederlanders, bij ons volgt de ene gouden generatie de andere op. Wij laten er niemand tussenuit vallen.

Maar ik ben niet betrokken geweest bij de opmaak van de plannen. Ik kan u wel zeggen dat ik het positief vind, en zo heb ik ook in de media gereageerd. Een grondige renovatie van het Koning Boudewijnstadion heeft altijd mijn voorkeur weggedragen. Het lijkt mij veel realistischer dan de bouw van een gloednieuw stadion. Ik denk dat u weet welke problemen dat zoal teweegbracht: u hebt er ook een aantal opgenoemd.

De Memorial Van Damme zou er niet hebben kunnen plaatsvinden, en er was de discussie over mogelijke oneerlijke concurrentie met Anderlecht: tegen welke prijs zouden ze daar mogen spelen? Er waren ook stedenbouwkundige issues, er was een probleem met een voetweg en kwesties rond taalgebruik. Er waren heel wat opmerkingen, en dergelijke kwesties stellen zich minder of zelfs helemaal niet wanneer je kiest voor een renovatie van het huidige stadion.

Ik heb, net zoals u, vernomen dat men spreekt van een functionele site: voetbal, atletiek, rugby, en misschien nog andere activiteiten. Ik denk dat de Memorial daar in elk geval zou kunnen blijven plaatsvinden. Ook stedenbouwkundig is een renovatie altijd haalbaarder dan een verhuis naar een volledig nieuwe locatie.

Ik ben het idee genegen, en ik ben altijd enthousiast als er een initiatief is voor het verbeteren van sportinfrastructuur. Maar dan komt natuurlijk de vraag van de financiering. Ik lees, net als u, dat men dan uitgaat van een zuiver publieke financiering, en dat lijkt mij niet helemaal correct. Ik denk dat dat ook wat onmogelijk is. Men moet sowieso tot een samenwerking komen tussen private en publieke overheden. Men heeft de vraag nog niet aan Vlaanderen gesteld. Ik heb dus nog niets gezien – behalve wat er in de pers is verschenen – laat staan dat er al een afspraak zou zijn rond bepaalde engagementen.

Dat kan ook niet. Mocht ik die vraag vandaag krijgen, dan kan ik daar binnen het huidige sportinfrastructuurbeleid weinig of niks aan doen. U kent het decreet, dat u hier mee hebt goedgekeurd. We hebben jaarlijks 5 miljoen euro voor de bovenlokale sportinfrastructuur en we hebben per olympiade 10 miljoen euro subsidies voor – en nu komt het belangrijke woord – topsporttrainingsinfrastructuur, dus niet voor topsportevenementeninfrastructuur. Zo staat het ook in het decreet. Daarbovenop hebben we nog de investeringen van 5 miljoen euro in onze eigen Sport Vlaanderencentra.

Als je dat bekijkt, dan is een renovatie van het Koning Boudewijnstadion dus buiten de scope van de mogelijkheden binnen het Sportinfrastructuurplan zoals dat vandaag bestaat. Ik denk dat iedereen wel beseft dat het Koning Boudewijnstadion of Golden Generation Arena vooral grote sportevenementen wil vatten en niet op sporttraining is gefocust. Dat is dan in tegenstelling met het Sportinfrastructuurplan, maar zoals gezegd, ik ben en blijf positief tegenover die investeringen in sportinfrastructuur. Het lijkt me logisch dat Vlaanderen ook mee aan tafel gaat zitten als we worden uitgenodigd om de plannen nader te bekijken. Ik denk dat het dan aan een volgende regering is om te bekijken op welke manier eventueel een deel van de financiering kan worden opgenomen, of niet. Dat is op dit moment het standpunt dat ik kan innemen.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, dank u wel. Ik ben eigenlijk tevreden met uw standpunt, omdat u de deur niet dichtslaat, geen veto’s uitspreekt en zegt gerust rond de tafel te willen gaan zitten als er een uitnodiging komt. De vraag blijft dan natuurlijk: wie moet de lead nemen wat dit betreft? Dat is wel dikwijls de vraag bij projecten die complex in elkaar zitten.

Ik zou wel nog een oproep willen doen. Zoals we hier eigenlijk de voorbije vijf jaar wars van grenzen tussen meerderheid en oppositie hebben kunnen samenwerken, denk ik dat we voor sportinfrastructuur met een nationale, internationale uitstraling ook onze loopgraven moeten verlaten en met de diverse overheden moeten samenzitten. U doet dat ook duidelijk. Meer in het algemeen denk ik dat er voor Brussel in de volgende legislatuur ook een alomvattend sportplan zal moeten worden opgemaakt, waarbij alle overheden – de gemeenten, maar ook het gewest, dat nu ook voor een stuk bevoegd is door de zesde staatshervorming, en uiteraard ook de twee gemeenschappen, en de federale overheid – misschien via Beliris kunnen bepalen wat de noden zijn en wie wat op zich kan nemen, om zo de gaten die in het aanbod bestaan, op te vullen. Ik heb niet meteen nog een bijkomende vraag, maar ik kijk uit naar de reacties van de collega’s.

De voorzitter

De heer Wynants heeft het woord.

Herman Wynants (N-VA)

Jammer genoeg moet ik ook zeggen dat wij van de Pro League ook niks afwisten van 19 maart, dat de heer Bossaert dat alleen, op eigen initiatief naar buiten heeft gebracht. Wij wisten dus ook van niets.

Ik doe wel één voorstel, een vervelend voorstel. Minister, u hoeft er niet op te antwoorden, maar er zijn ook, zoals in andere landen, andere mogelijkheden. In een stadion kan er niet alleen voetbal zijn, er kunnen ook andere sporten gebeuren, maar specifiek wat de voetbalsport betreft, zou de nationale ploeg, die zesmaal per jaar speelt, twee keer in Gent, twee keer in Brugge en twee keer op Antwerp kunnen spelen. Ik zeg maar iets. Dat is ook iets dat in ons achterhoofd speelt.

Bart Caron (Groen)

Minister, Groen verdedigt al jaren en nog steeds het standpunt dat de beste oplossing inderdaad een aanpak van het Koning Boudewijnstadion was. Ik kan overigens de bedenking van collega Wynants wel volgen. Er zijn veel landen in Europa die geen nationaal voetbalstadion hebben, maar goed, dan investeren ze in clubstadions, en op die manier mogen ze ook het Europees Kampioenschap organiseren, terwijl wij dat zelfs niet voor elkaar hebben gekregen. Dat is de kleine mentaliteit van dit landje, als ik het zo mag zeggen. Ik merk hier trouwens ook in de betogen de grote gevoeligheid in dat kleine landje, van al die actoren die wel of niet iets weten, die wel of niet betrokken zijn enzovoort. Tot daar over de voetballerij. Ik wil alleen zeggen dat ik het wel fijn vind dat er een oplossing komt, ook voor de Memorial Ivo Van Damme.

We hebben een internationale meeting op wereldniveau. De vraag is of we voor die ene meeting een dergelijk stadion moeten hebben, maar voor mijn part kan het nog voor andere zaken dan voor voetbal worden gebruikt. Dat maakt me niet uit. Eigenlijk komt het verstand weer eens zes of zeven jaar te laat.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Wynants, ik wil kort op uw woorden ingaan. Als ik het internationaal bekijk, blijken slechts relatief weinig landen een nationaal voetbalstadion te hebben. Ik zie in het buitenland twee modellen. Het eerste model is een nationaal stadion waar elke week een club speelt, zoals Tottenham Hotspur op Wembley speelde. (Opmerkingen)

Het tweede model is het model van het Stade de France, maar dat is een multidisciplinair stadion zoals wij ook altijd naar voren hebben geschoven en waar ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden.

Mijnheer Poschet, de kostprijs van een stadion waar misschien zes wedstrijden per jaar worden gespeeld, lijkt me ook overdreven. Zoals ik heb gezegd, ben ik echter bereid gesprekken te voeren met de initiatiefnemers. Ik denk dat er ook initiatiefnemers zijn. De heer Bossaert van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Golazo hebben dit al aangekondigd. Ik veronderstel dat ze op een bepaald ogenblik uitnodigingen zullen versturen om hierover gesprekken te voeren. Misschien gaat het dan ook over andere sporten en misschien kan nog iets anders ontstaan, zodat er medefinanciers voor het geheel worden gevonden. Ik zal daar in elk geval op ingaan.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw bijkomende antwoorden. Ik ben het uiteraard niet eens met de idee dat de Rode Duivels dan maar moeten rondtrekken. Dat is al eens geprobeerd en dat heeft niet gepakt. De lokale ordediensten zijn daar ook vaak niet op voorzien en niet voor getraind. Ik denk dat het van een kleine geest zou getuigen dat in elke provincie te doen. Het openbaar vervoer naar de Heizel is trouwens zeer goed uitgebouwd en we moeten ook aan het klimaat denken.

In elk geval is dit een dossier dat me lang heeft gefrustreerd. Ik hoop dat nu eindelijk alle neuzen in een duidelijke richting staan. Ik denk dat een multidisciplinair stadion een idee is waar we verder aan moeten werken. Het wordt nu trouwens ook al voor popconcerten gebruikt en dat zou daar nog verder voor kunnen worden gebruikt. We moeten dit met open vizier aanpakken en privépartners kunnen daarin een rol spelen.

Minister, ik zou u namens mijn fractie willen bedanken voor uw respectvolle houding als minister van Sport ten opzichte van het Vlaams Parlement. U hebt altijd zeer heldere uiteenzettingen gegeven, zoals nu, maar ook over de begroting en uw beleidsplannen. Ik wil u daarvoor een pluim geven. What you see is what you get. Ik houd van dergelijke mensen. U kunt soms kwaad worden en rood aanlopen, maar na vijf minuten bent u weer gekalmeerd en geraken we weer met respect door eenzelfde deur. Ik vind dat chique. U bent niet enkel een politicus, maar in de eerste plaats ook een mens.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.