U bent hier

We zijn aanbeland bij de voorlaatste vraag van de heer De Meyer in de commissie Landbouw. Ik ben dan ook vereerd om voorzitter te zijn terwijl de heer De Meyer zijn laatste vragen stelt.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Op 7 februari 2019 adviseerde de Strategische Adviesraad Landbouw-Visserij (SALV) het Departement Mobiliteit en Openbare Werken naar aanleiding van het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen (CP ECA). De adviesraad formuleerde vier krachtlijnen, die ik kort samenvat.

Vooreerst is er nog steeds geen duidelijke afstemming met het geheel van de toekomstige havenontwikkeling. Daarnaast betreurt de SALV de aanzienlijke inname van open ruimte. Ze stelt voor om de noodzakelijke compensaties uit te voeren en dat op de manier die de regelgeving voorschrijft. Ze stelt eveneens voor om de impact op de getroffen landbouwbedrijven te milderen met correcte flankerende maatregelen. De Vlaamse Regering zou hierover nog deze legislatuur een beslissing nemen.

Minister, onderschrijft u dit advies?

Kunt u de effecten van de aanzienlijke inname van landbouwgronden milderen?

Welke flankerende maatregelen zullen voor de landbouwsector worden voorzien?

De polderbewoners en de landbouwsector wensen ten slotte rechtszekerheid, zodat zij kunnen anticiperen op de ontwikkelingen op de middellange termijn. Hoe zal de Vlaamse Regering werk maken van de afstemming tussen de verschillende havenontwikkelingen en eventuele natuurcompensaties?

Ik weet uiteraard dat dit dossier ten gronde een dossier is van de minister van Mobiliteit, maar uiteraard bent u als minister van Landbouw en Omgeving zeer nauw bij dit dossier betrokken. Vandaar stel ik u ook deze vraag.

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Mijnheer De Meyer, bedankt voor deze voorlaatste vraag in uw goedgevulde parlementaire carrière. Ik heb net gezien dat u nog een verrassing hebt, want u sluit uw parlementaire carrière af met een actuele vraag. Het is een zeer kritische vraag aan de Vlaamse minister van Landbouw, mezelf, dus dat zal een fantastische bekroning zijn van uw carrière. (Opmerkingen van Jos De Meyer)

Ik dank u voor uw vraag rond dit heel delicate, maar ook heel belangrijke dossier voor zowel de landbouwsector als de haven van Antwerpen.

Wat uw deelvraag over de SALV betreft, moeten we zeggen dat dit een delicate evenwichtsoefening is. Daar moeten we niet flauw over doen. Een duidelijke afstemming tussen alle ruimtelijke processen in het Antwerpse havengebied is essentieel. De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit is natuurlijk maar een van de vele initiatieven hier. Dat zorgt ook voor een grote druk op onder meer de landbouwsector. De uitdaging is dus om het juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen.

Uw tweede en derde deelvraag neem ik samen. De inname van landbouwgronden brengt heel wat teweeg op het terrein. Naast de bedrijfseconomische impact is er natuurlijk ook een individuele, emotionele impact. Dat mogen we zeker niet vergeten. Gronden die vaak al generaties lang door eenzelfde familie worden bewerkt, ziet niemand graag verdwijnen. De effecten van inname van landbouwgronden kunnen en moeten dus worden gemilderd. Dat is toch wel een duidelijk standpunt.

Belangrijk hierbij is dat er een flankerend beleid op maat van de individuele land- en tuinbouwer moet komen. Door het opstellen van een landbouweffectenrapport kan de individuele landbouwer aangeven hoe het flankerend beleid uitgewerkt moet worden om de impact te minimaliseren. Maatregelen op voorhand uitsluiten is niet zinvol. Maatwerk is hier absoluut de aangewezen weg.

Wat uw laatste deelvraag betreft, wil ik meegeven dat de verzuchting van de polderbewoners en de landbouwsector naar rechtszekerheid op korte en middellange termijn ook mijn bekommernis en wens is. Laten we daar heel duidelijk over zijn.

Voor de afstemming tussen de verschillende havenontwikkelingen en eventuele natuurcompensaties verwijs ik naar het lopende besluitvormingsproces. De natuurcompensaties maken daar immers integraal deel van uit.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik heb uit uw antwoord begrepen dat u duidelijk stelt dat er vanuit het beleidsdomein Landbouw en vanuit de Vlaamse overheid werk gemaakt zal worden van een flankerend landbouwbeleid.

Ik wil u nog eens herinneren aan twee elementen uit het advies van de SALV. Enerzijds is er de vraag naar een perspectief voor de havenontwikkeling in haar geheel, zodat er meer duidelijkheid is voor de sector. Anderzijds stelt dat advies ook: “Om de landbouwers net buiten het gebied rechtszekerheid te geven werden in het vorige planningsproces gebieden die duidelijk bedoeld waren voor landbouw bevestigd als agrarisch gebied. In dit complex project wordt hier nergens melding van gemaakt.”

Ik denk dat het essentieel is dat dat wel gebeurt. Mijn bijkomende vraag is dan ook of de huidige Vlaamse Regering daar deze legislatuur nog een beslissing rond gaat nemen, dan wel of u denkt dat dit een dossier voor de volgende regering zal zijn.

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Bedankt voor uw vraag, collega De Meyer. U hebt duidelijk gesteld wat onze bekommernissen zijn. Ik denk dat we er absoluut naar moeten streven om het juiste harmonische evenwicht te vinden tussen alle belangen en dat we dus rekening moeten houden met een sterk flankerend beleid op maat, niet op metaniveau, van de land- en tuinbouwers.

Wat de timing betreft, kan ik zeggen dat we momenteel aan het praten zijn. De verwachting is dat we de komende weken wellicht een beslissing zullen nemen rond het CP ECA.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Jelle Engelbosch aan minister Koen Van den Heuvel
904 (2018-2019)
van Jos De Meyer aan minister Koen Van den Heuvel
967 (2018-2019)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.