U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister, het stopzetten van uitzendingen door de VRT via DVB-T is nu al enkele maanden een feit. VRT NU werd en wordt nog steeds als alternatief gepromoot om het stopzetten van DVB-T op te vangen. Om van een volwaardig alternatief te kunnen spreken, moet de VRT NU-website dan ook echt performant zijn, niet enkel compatibel zijn voor smart-tv’s, maar ook voor smartphones.

Volgens Digimeter 2018 heeft al 48 procent van de Vlamingen een smart-tv, en heeft 81 procent een smartphone. Daarnaast bepaalt strategische doelstelling 5 van de VRT-beheersovereenkomst dat de VRT “toekomstgericht, digitaal en innovatief” moet zijn, en dat een online aanbod eigenlijk onafhankelijk moeten zijn van het gebruikte platform of toestel.

Minister, het is dus zeer opmerkelijk dat VRT NU eind 2018 nog niet compatibel is met smart tv’s en dat er ook regelmatig klachten komen van mensen die problemen hebben met VRT NU op hun smartphone. Het videoplatform wordt dus momenteel niet onafhankelijk van het gebruikte platform of toestel aangeboden, terwijl dat wel zo zou moeten zijn.

Uit de jaarcijfers van de klachtencoördinator van de openbare omroep blijkt dat van de 8612 klachten die de openbare omroep ontving, er ruim 6000 gaan over het platform VRT NU. Het gaat daarbij in de meeste gevallen over technische problemen, waaronder dus die comptabiliteit.

Minister, eerder stelde u ook dat de VRT onderzoek blijft verrichten naar de optimalisatie van VRT NU. Het is dan toch wel vreemd dat we bij de veel gestelde vragen aan de klantendienst terugvinden dat VRT NU niet geschikt is voor smart tv’s en dat dit niet op de planning staat.

Tot slot is het ook opvallend dat Vlaanderen blijkbaar achterop hinkt, want de publieke omroepen van onze buurlanden en ook de RTBF slagen er blijkbaar wel in om performante systemen te hanteren.

Hoe ver staat de VRT met haar onderzoek rond de optimalisatie van VRT NU voor smart tv’s en smartphones? Hoe wil de VRT het aantal klachten over VRT NU naar beneden te halen? Zou het niet nuttig zijn om de VRT op de een of andere manier een deadline op te leggen voor de optimalisatie van VRT NU voor smart tv’s?

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Op dinsdag 19 maart is het jaarverslag van de Vlaamse ombudsman voorgesteld in het Vlaams Parlement, met inbegrip van een analyse van de klachten die het afgelopen jaar bij de openbare omroep werden ingediend. Dat klachtenrapport 2018 wordt tevens integraal opgenomen in het Bemiddelingsboek 2018 van de Vlaamse ombudsman.

In 2018 behandelde de klachtendienst van de openbare omroep in totaal 38.753 contacten, waarvan 8.612 klachten. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal klachten ten opzichte van 2017. De Vlaamse ombudsman vestigt de aandacht op twee types van klachten en formuleert hieromtrent ook aanbevelingen.

Inzake de beroepsethische klachten, met name de klachten over gokreclame op de VRT, beveelt de ombudsman de openbare omroep aan om gokreclame van de VRT-schermen te bannen. De openbare omroep geeft in zijn klachtenboek aan voorstander te zijn van een duidelijke wetgeving en engageert zich om alvast de federale wetgeving vanaf juni volledig toepassen. Men merkt daarbij tevens op dat initiatieven op Vlaams vlak zouden kunnen leiden tot een volledig verbod op reclame voor bepaalde vormen van kansspelen. De VRT heeft in de zomer van 2018 voorgesteld om na te denken over een ethische code rond gokreclame, maar wacht hiervoor liever tot er klaarheid is over het eventuele verbod op reclame voor bepaalde kansspelen.

De ombudsman lijkt daar geen genoegen mee te nemen en stelt volgende aanpak voor: “De VRT zou alvast kunnen starten bij de eigen sponsorpartners die de Vlaamse Audiovisuele Raad (VAR) om de twee jaar zoekt voor de VRT. Vandaag is Unibet op die manier een van de 44 alliantiepartners uit verschillende sectoren. Unibet en Circus.be hebben daarbij themagebonden sponsoring aangeboden en zijn dus vooral zichtbaar rond sport. In een volgende fase zou VRT kunnen gaan wegen op de verplichte sponsorbillboards bij bepaalde sportwedstrijden zoals in het voetbal bijvoorbeeld de Crokycup, waar er een verplichte billboard is van Betway of de billboard van Unibet bij Jupiler Pro League.” Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst, op pagina 25.

Wat de technische klachten betreft, en dan met name de klachten die gevat kunnen worden onder de noemer ‘transmissie’, gaat het om 987 klachten, waarvan het grootste deel te wijten is aan de afschaffing van DVB-T. Daarover signaleert de Vlaamse ombudsdienst dat er heel wat input is om de volgende stap in de digitalisering van onze mediawereld beter in te plannen en te communiceren. Men denkt daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijke afschakeling van de FM-uitzendingen.

Opmerkelijk is overigens ook het grote aantal klachten over VRT NU, zoals collega Vandaele ook aangaf. In totaal werden 6125 klachten en contacten geregistreerd, waarvan ongeveer een vierde als klacht beschouwd kan worden.

87 procent van dat totaal betreft technische problemen. De openbare omroep tracht tegemoet te komen aan de problemen van kijkers met een standaardantwoord, waarin de verschillende meest voorkomende scenario’s – bijvoorbeeld incompatibiliteit met de browser van de gebruiker na updates van de videoplayer, beperkingen door uitzendrechten – worden opgenomen. De vraag is echter op welke manier de functionaliteit van VRT NU voorts geëvalueerd wordt, aan de hand van de klachten die binnenlopen.

Kortom, de klachten die bij de openbare omroep ingediend worden door kijkers en luisteraars, evenals de kritische samenvatting van de Vlaamse Ombudsdienst, bieden voer tot nadenken voor de VRT. Graag had ik vernomen op welke manier die feedback verder opgevolgd wordt.

Hoe evalueert de VRT de aanbeveling van de ombudsdienst om gokreclame volledig van haar kanalen te bannen, ongeacht het wettelijke kader dat voorhanden is en/of in de pijplijn zit?

Bent u bereid om de VRT aan te moedigen om enerzijds dringend werk te maken van een ethische code rond gokreclame en anderzijds om op korte termijn alle gokreclame van haar kanalen te weren?

We mogen gerust stellen dat er bij de DVB-T-kijkers onvrede heerst over de manier waarop hun klachten rond de stopzetting van de uitzendingen via de digitale ether door de VRT behandeld werden, met ontwijkende, tegenstrijdige of nietszeggende antwoorden. Welke lessen heeft de VRT daaruit getrokken voor de toekomst?

Gezien de significante stijging van technische klachten, met name over VRT NU, had ik graag vernomen op welke manier de functionaliteit van de videoplayer verder geëvalueerd wordt aan de hand van de klachten die kijkers indienen. Klopt het overigens dat er bij piekmomenten, bijvoorbeeld de recente debatten in het Britse Lagerhuis over de brexit, wegens de grote kijkersaantallen ook serverproblemen optreden, waardoor de videoplayer blokkeert?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik zal, zoals gewoonlijk, op alle vragen proberen te antwoorden. Ik permitteer mij evenwel de volgende bedenking aangezien de aanleiding, deels rechtstreeks, deels onrechtstreeks, het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst is. De vraag is: zijn er meer klachten omdat het slechter gaat in de samenleving? Zijn er meer klachten omdat er meer klagers zijn? Of zijn er meer klachten omdat men gemakkelijker de weg vindt naar de Vlaamse Ombudsdienst, wat op zichzelf natuurlijk ook de bedoeling is? Ik zoek het graag samen met u uit. Dat is een zaak die we ons collectief moeten afvragen.

Voor een goed begrip: het klopt dat de term ‘onderzoek’ eerder werd gebruikt in de beantwoording van een vroegere parlementaire vraag. Die term dient echter in die zin begrepen te worden dat de VRT doorlopend onderzoekt hoe zij haar dienstverlening met betrekking tot VRT NU kan verbeteren. Ik heb deze week trouwens ook een interessant werkbezoek gebracht aan publiq, het vroegere CultuurNet. Daar zie je toch ook dat dergelijke ICT-aanpassingen permanent gebeuren, en dat het niet altijd evident is om daar een nulmoment en een eenmeting en een tweemeting aan toe te voegen. Dat gaat de hele tijd door. Derhalve is er ook geen sprake van een specifiek onderzoek waaruit er conclusies kunnen worden getrokken.

– Bart Caron treedt als voorzitter op.

Minister Sven Gatz

Ik overloop nu wat de VRT voor ogen heeft met de verdere optimalisatie van de digitale producten, want inhoudelijk is de vraag natuurlijk pertinent. De VRT kiest er in haar digitale strategie voor om digitale producten te ontwikkelen die gemakkelijker aanpasbaar zijn – wat men dan in Engelse managementtaal ‘agile’ noemt. Dat laat toe om zo kort mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de gebruikers en zo kort mogelijk de evoluties in de verwachtingen te volgen. Cruciaal daarbij is dat er continu wordt geluisterd naar de reacties van de gebruikers. Dat gebeurt onder andere aan de hand van continue metingen, frequente interviews en feedbackmogelijkheden die zijn opgenomen in de website en/of applicaties. Dat gebeurt dus continu.

Op die manier verkent de VRT voortdurend nieuwe mogelijkheden en worden verbeteringen bijgewerkt. Een vast team van softwareontwikkelaars en designers werkt daarbij voortdurend om de beleving te verbeteren. De lijst van nieuwe functies en verbeteringen wordt voortdurend geëvalueerd om zo kort op de bal te kunnen spelen wat de behoeften van de gebruikers betreft. Dat staat centraal.

Dat geldt dus ook voor wat betreft de functionaliteit van de VRT NU-website ten aanzien van de webbrowsers van een smart-tv. Als de klantendienst bepaalde technische meldingen krijgt in relatie tot het type smart-tv – klachten zijn dus wel degelijk belangrijk – dan wordt achteraf bekeken waar de functionaliteit van de website daar al of niet op kan inspelen.

Dan was er de vraag over het grote klachtenaantal en wat ermee gebeurt. Een voorafgaande opmerking: de VRT wijst erop dat het aantal contacten met de klantendienst niet verward mag worden met het aantal klachten. Niet elk contact is immers een klacht. Het aantal klachten is dan ook maar een beperkt aandeel van het aantal contacten met de klantendienst.

Daarnaast geeft de VRT aan dat het ook eigen is aan een digitaal product dat er mensen zijn die hulp nodig hebben. Dat sommige gebruikers problemen hebben met de VRT NU-app bijvoorbeeld, kan, maar dat is afhankelijk van verschillende factoren. Een modern product dat voortdurend in ontwikkeling is, kampt begrijpelijkerwijze altijd met mogelijke technische moeilijkheden of nieuwe wensen en noden. De VRT volgt dit op en pakt de nieuwe moeilijkheden aan naargelang van hun prioriteit.

De technische klachten of vragen in 2018 waren volgens de VRT vooral te wijten aan het invoeren van functionaliteiten die gebonden zijn aan de regelgeving met betrekking tot het beschermen van auteursrechtelijke producties. Zo was er een piek van klachten in januari, bij het invoeren van extra maatregelen als gevolg van Europese beperkingen aangaande uitzendrechten voor aangekochte producties. Een tweede piek situeerde zich rond juni, toen extra beschermingsmaatregelen geïmplementeerd werden om de videorechten extra af te schermen naar aanleiding van het WK voetbal. In december, toen de gsm-verificatie werd geïmplementeerd, volgde nog een piek. Vanaf dan moesten gebruikers via de gsm verifiëren dat ze over een Belgisch adres en een Belgisch nummer beschikken. U ziet dat er zeer precieze redenen zijn waarom er klachtenpieken kunnen ontstaan, los van de werking van de openbare omroep an sich.

Om dit type vragen, die het grootste deel van de klachten bevatten, voldoende op te vangen, werden standaardantwoorden gemaakt. Daarin werden verschillende scenario’s met mogelijkheden opgenomen om de gebruikers zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Daarnaast werd in 2018 beslist om proactief te communiceren met de eindgebruiker. Dat gebeurt onder meer met een specifieke helppagina. Een team ontwikkelaars bij de VRT staat bovendien in nauw contact met de VRT-klantendienst om alle technische vragen zo snel mogelijk op te vangen en, waar nodig, ook de gepaste maatregelen te nemen. Op korte termijn zal trouwens de rubriek ‘Meest gestelde vragen’ op de VRT-bedrijfswebsite opnieuw nagekeken en eventueel aangepast worden.

Niet alleen de feedback die de VRT-klantendienst krijgt, is van belang om de gebruiksvriendelijkheid van een digitaal product te kennen. Ook andere vormen van feedback zijn dat. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de rating die in de appstore mogelijk is of een bevraging door de VRT-studiedienst. De rating in de appstore bijvoorbeeld toont aan dat de VRT-aanpak wel degelijk aanslaat. De gebruikersrating van de Apple-smartphoneapp is eind 2018 op korte tijd van 3,4 naar 4,5 op 5 gestegen. Een belangrijk aandeel van de stijging van de ratings in de appstore heeft te maken met de sterk verbeterde Chromecast- en AirPlay-functionaliteit, waardoor VRT NU sneller en vlotter op smart-tv te bekijken is.

In nauw contact met eindgebruikers, de VRT-klantendienst en andere stakeholders worden deze technieken verder uitgebouwd. Daardoor zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om via Chromecast – wat voor de gebruiker een relatief goedkope techniek is – vlot series te bekijken op smart-tv, zowel via de app als tegen de zomer ook via de website.

De VRT-studiedienst hield in oktober 2018 een bevraging bij 431 gebruikers. Zij konden een score op 10 geven inzake tevredenheid over VRT NU. Dat gaf als resultaat 7,55. Dat mag toch een vrij hoge score genoemd worden. Bij dat gebruikersonderzoek werd ook gepeild naar heel wat deelaspecten, zoals snelheid, beeldkwaliteit en technologische geavanceerdheid. Ook die kregen hoge tevredenheidsscores.

Specifiek voor smart-tv zijn er op dit moment geen concrete plannen om een zogenaamde ‘dedicated applicatie’ te ontwerpen omdat Chromecast en Apple AirPlay al enige beleving garanderen. In overleg met diverse stakeholders kan daar op het gepaste moment op geanticipeerd worden.

Dan kom ik tot de vraag van mevrouw Segers over de capaciteitsproblematiek. Elke dag bekijken momenteel ruim 120.000 mensen de video’s op VRT NU. Bij pieken, zoals de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, doen zich niet noodzakelijk problemen voor. De VRT is erop voorzien om met piekbelastingen om te gaan en onderneemt op regelmatige tijdstippen zogenaamde ‘loadtesten’ om piekmomenten te simuleren.

Het klopt dan ook niet dat de VRT NU-site plat valt bij grote kijkersaantallen – de brexitsaga werd genoemd – of als er veel mensen tegelijk kijken. Dat heeft zich nog niet voorgedaan. Dat de site niet vlot raadpleegbaar is op sommige momenten, heeft andere oorzaken dan onvoldoende servercapaciteit.

De VRT heeft mij ingelicht waarover dat gaat. Concreet zijn er bijvoorbeeld twee recente voorvallen waarbij de livestreams niet beschikbaar waren wegens een netwerkprobleem in het omroepcentrum in Brussel, waardoor er geen internettoegang was en bijgevolg de streams niet naar het internet gestuurd konden worden. Door het netwerkprobleem waren de duidingsprogramma’s Terzake en De Afspraak niet rechtstreeks te bekijken via VRT NU. 

Het gaat hier dus niet over een capaciteitsprobleem, dus het aantal kijkers, maar een probleem met de internetconnectiviteit in het omroepcentrum, dus bij de bron. Voor de eindgebruiker maakt dat geen verschil. Je moet het kunnen zien. Ik wil maar zeggen dat het niet altijd is wat men denkt dat het is. Daar ook wordt er constant gezocht naar de optimale werking van de backoffice op technisch vlak.

Ik kom bij de vraag van de heer Vandaele over de noodzaak om een deadline op te leggen. Uit mijn vorig antwoord zult u al begrepen hebben dat het niet zo evident is een optimalisatie te bereiken. Men werkt immers voortdurend aan verbetering.

De VRT heeft in de loop van 2018 aan heel wat vragen over de compatibiliteit tussen een tablet of smartphone met televisie oplossingen kunnen bieden door de functionaliteiten van de VRT NU-app te verbeteren. Door daar zwaar op te werken, is het aantal klachten over het doorsturen van programma’s vanop de VRT NU-app op tablet en smartphone naar televisie via Chromecast en AirPlay sterk afgenomen.

De VRT kiest er bovendien voor om haar apps samen met de gebruikers te onderzoeken. Dat zorgt ervoor dat de oplossingen die worden gevonden, functioneel beter en gebruiksvriendelijker zijn.

Zoals aangegeven heeft de VRT specifiek voor smart-tv op dit moment geen concrete plannen om een zogenaamde ‘dedicated applicatie’ te ontwerpen. Ik ben niet van plan om in dezen concrete deadlines op te leggen omdat dit behoort tot de operationele werking van de VRT en ik me conform het Mediadecreet hiermee niet mag en niet wens in te laten. Ook de beheersovereenkomst staat me niet toe acties te ondernemen in die zin. Uit de informatie die ik krijg van de VRT en die ik nu met u aan het delen ben, merk ik dat de VRT wel degelijk voortdurend aan die optimalisatie werkt. Wel zal ik aan de VRT vragen de nodige middelen en acties te blijven nemen inzake de optimalisatie van VRT NU en de castfunctie van mobiele devices naar tv en daarover te blijven communiceren.

Het blijft een technisch verhaal. Individuele problemen en dus ook meldingen of klachten zullen zich steeds stellen. Het is de vraag wat daarvan structureel is en ook zodanig kan worden opgelost.

Een nieuwe smart-tv-applicatie ontwerpen is een strategisch of een operationeel verhaal. Het hoort toe aan het VRT-bestuur om zich daarover te buigen.

De zogenaamde onvrede over de stopzetting van DVB-T mag volgens de VRT niet verward worden met eventuele opmerkingen rond de klachtenbehandeling. Vaak blijven kijkers, ondanks een gedegen antwoord, onvrede hebben over een bepaalde beslissing. De VRT kan hier enkel begrip voor opbrengen.

De VRT stelt dat zij alle klachten en vragen zo goed mogelijk heeft proberen te beantwoorden en dat nog steeds doet. Iedereen met klachten, vragen en reacties over de afschaffing van DVB-T heeft steeds binnen gepaste termijn een antwoord ontvangen. Ze heeft daarbij de kijkers zo goed mogelijk proberen door te verwijzen naar de beschikbare alternatieven. Daarnaast heeft de klantendienst ook positieve reacties ontvangen van vroegere DVB-T-kijkers die tevreden tot zeer tevreden zijn over het aangepaste aanbod van VRT NU.

Wat betreft de gokreclame heeft de VRT kennisgenomen van de aanbeveling van de ombudsman en zal dit met de nodige aandacht bekijken. De VRT laat weten sommige zaken toe te passen nog voor de nieuwe wettelijke regeling van toepassing is, zoals geen commerciële communicatie voor gokspelen voor 20 uur.

De VRT heeft nog geen ethische code rond gokreclame gemaakt, zoals ik u eerder in een parlementair antwoord heb meegedeeld. De VRT is absoluut voorstander van duidelijke regels omtrent reclame voor gokspelen. De openbare omroep zal vooreerst de recent aangenomen federale wetgeving strikt naleven.

We weten dat er op Vlaams niveau twee decretale initiatieven zijn, waarvan één thans nog voorligt. Gezien de scope van deze initiatieven wacht de VRT de uitkomst van deze wetgevende initiatieven af, alvorens ethische richtlijnen te formuleren.

Gelet op de timing van behandeling van het initiatief in dit parlement – ik heb begrepen dat dit vandaag op de commissieagenda staat – zullen de volgende stappen door de VRT binnen dit ethische kader rond gokreclame voor binnenkort zijn. Wordt dus vervolgd.

Collega’s, voor de duidelijkheid, ik ga hiermee het debat niet uit de weg. Ik heb u in herhaalde antwoorden op parlementaire vragen hetzelfde gezegd. Dit is te hernemen met de VRT. Er moet gekeken worden naar wat de VRT van plan is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de federale wet deze zomer en wat ze ernaast wenst te doen of zal doen. Pas dan kijkt men best naar wat er op Vlaams niveau beleidsmatig nodig is, bijvoorbeeld via de omzetting van de AVMD-richtlijn (audiovisuele mediadiensten) of de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT, die ook niet heel veraf meer ligt.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, ik begrijp uit uw antwoord dat enerzijds de VRT wel degelijk werk maakt van het probleem, en dat anderzijds sommige oorzaken van het probleem buiten de VRT liggen. Ik denk dat we hoe dan ook kunnen blijven aandringen – en u kunt dat zeker – dat men dit dossier niet loslaat, en dat men hier toch met de nodige kracht en inzet aan doorwerkt. 

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

De VRT gaf bij de presentatie aan dat de verdubbeling van het aantal klachten meer te maken heeft met de veranderende wereld, met mondigere mensen, en met meer toegankelijkheid, omdat de VRT het indienen van klachten ook gemakkelijker maakt.

Maar technische klachten zijn natuurlijk technische klachten. Als die toenemen, moet de VRT er toch wel voor zorgen dat ze de technische aspecten die nu mislopen goed opvolgt, en dat er hard aan gewerkt wordt.

Wat de gokreclame betreft, lopen we al een stukje vooruit op de bespreking straks van het voorstel van decreet van collega Annouri. We zitten vandaag op het momentum van een ongelooflijk belangrijke maatschappelijke discussie. We hebben gezien dat, sinds het vrijmaken van de markt van gokspelen, en zeker sinds het online gokken, het aantal gokverslaafden exponentieel mee stijgt. Daar moeten we absoluut, als maatschappij, vanuit de politiek, actie ondernemen.

We vragen altijd veel meer van de VRT dan van andere zenders. Het is de enige zender waarvan we een maatschappelijke opdracht kunnen vragen. Ik begrijp dat de VRT momenteel vooral afwacht wat er wetgevend gebeurt, en dan zal nadenken over hoe om te gaan met gokreclame. Dat is meer dan nodig. Maar we moeten echt een wetgevend initiatief nemen om te zorgen dat niet alleen de VRT-kijkers minder of niet met gokreclame geconfronteerd zouden kunnen worden, maar dat dat op alle televisiezenders geldt. Dat is absoluut nodig.

We hebben het nu nog niet gehad over de aanbevelingen die de ombudsman doet ten aanzien van de Nationale Loterij. Ook die dialoog gaan we absoluut vanuit de politiek moeten aangaan. De Nationale Loterij is opgericht met een heel specifieke opdracht: het kanaliseren van de gokdrift. Ook zij moeten goed nadenken over welke producten ze aanbieden, en vooral op welke manier daar reclame voor gemaakt wordt. Ik heb ook begrepen dat de ombudsman een brief van de Nationale Loterij ontvangen heeft om daarover in dialoog te gaan. Dat is minstens even hard nodig als dat de VRT daarover dat ethisch charter ontwikkelt.  

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Zonder er inhoudelijk te veel op te willen doorgaan, nemen wij akte van de afwachtende houding van de VRT wat gokreclame betreft. Maar als ze wachten op wat er hier zal gebeuren, zullen ze nog een weekje langer moeten wachten want in overleg met de collega’s hebben we afgesproken om het voorstel van decreet pas volgende week te agenderen, zodat iedereen de nodige tijd kan nemen om in discussie te gaan. Ik wilde dat toch even ter informatie meegeven aan de mensen van de VRT, die ongetwijfeld nu wachten op wat wij hier gaan doen. Ze zullen dus nog een weekje langer moeten wachten.

Bart Caron (Groen)

Ik wil gewoon nog even toevoegen dat in mijn mailbox er inderdaad ook minder klachten komen over de technische toepassingen van VRT NU en de koppelingen met smart-tv. Dus ze hebben er inderdaad werk van gemaakt. Ik roep de collega’s vooral op om bij de contacten die zij met de leiding van de VRT hebben te blijven aandringen dat die technische problemen snel aangepakt worden. U hebt ook in die zin geantwoord. Er is beterschap, maar er is nog een stukje werk af te leggen. Ik hoop dat dat ook volop gebeurt.

De voorzitter

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.