U bent hier

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Elke Wouters (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, vlakglas is perfect recycleerbaar materiaal. Om er opnieuw glas van te maken, is het belangrijk om het vlakglas volledig apart te houden van al het andere sloopafval. Dat wil dus zeggen dat het glas al op de werf dient te worden gedemonteerd. Scherven komen immers terecht bij het andere sloopafval en zijn er onmogelijk nog van te scheiden. Apart ingezamelde glasscherven kunnen in principe wel nog worden gerecycleerd, maar die belanden vaak in minder hoogwaardige toepassingen, zoals glaswol of glaspoeder voor schuurpapier. Bovendien mogen zelfs die scherven slechts zeer weinig verontreinigd zijn, wat vaker het geval is dan met niet-gebroken vlakglas. Ook door de druk om minder broeikasgassen uit te stoten, hebben we er alle belang bij om glas zorgvuldig te recycleren. Volgens cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wordt per ton ingezamelde glasscherven 300 kilogram minder CO2 uitgestoten en 850 kilogram zand bespaard. Bovendien daalt het energieverbruik van een glasoven met 2 tot 3 procent bij elke inzet van 10 procent glasscherven in plaats van grondstoffen. Bij de recyclage van volledig glas liggen deze waarden nog hoger.

Volgens de OVAM wordt vlakglas van sloopwerven op dit moment relatief weinig afzonderlijk ingezameld. Volgens het vlakglasrapport van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) uit 2013 is sloop dan ook een belangrijk thema om het beheer van vlakglas duurzamer te maken. Een belangrijk knelpunt, aldus SuMMa, is de informatie over vlakglas.

De wettelijke sloopinventaris is enkel vereist bij de afbraak of ontmanteling van gebouwen met een volume van meer dan 1000 kubieke meter die niet of niet enkel een woonfunctie hebben. Ook wooneenheden waarin andere activiteiten dan bewoning plaatsvinden of plaatsvonden, denk maar aan winkelruimtes, ateliers, verzorgingsinstellingen en dergelijke meer, vallen dus onder deze regel. SuMMa werpt de mogelijkheid op van financiële steunmaatregelen om selectieve inzameling aan te moedigen. Voor de organisatie en financiering van een dergelijk systeem zou dan een producentenbijdrage worden geïnd op het niveau van het beperkte aantal transformatiebedrijven. De bouwsector is door de Vlaamse overheid aangeduid als prioritaire sector in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het vlakglasvraagstuk bij sloop daar een belangrijk onderdeel van kan zijn.

Minister, hebt u er een zicht op in hoeverre bij sloopwerkzaamheden het vlakglas volledig wordt ontdaan van de omhulsels en apart wordt ingezameld?

Volgens het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) is glas een verplicht apart in te zamelen bedrijfsafvalstof en dient het in de sloopinventaris te zijn opgenomen, maar hoe wordt dat door uw diensten opgevolgd?

Het apart inzamelen van vlakglas heeft een niet te onderschatten kostprijs voor de aannemer die de sloopwerkzaamheden uitvoert. Dat is wellicht de voornaamste reden waarom het vaak niet gebeurt. Ziet u opportuniteiten ter zake, voor de sociale economie bijvoorbeeld?

In de toekomst wordt volgens de OVAM de sloopinventarisplicht mogelijk uitgebreid naar onder andere grotere wooneenheden. Wat is de stand van zaken wat dit betreft?

Werden de door SuMMa geopperde ontwikkelingsscenario’s van de uitgebreide producentenbijdrage en het verplicht inzamelen op alle werven doorgerekend door de OVAM? Zo ja, wat is het resultaat daarvan?

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Collega Wouters, dank u wel voor de vraag. Uw eerste vraag ging over de sloopwerkzaamheden. Het vlakglas wordt niet altijd gescheiden van het omhulsel. Ter zake zijn er geen gegevens beschikbaar. De bronscheiding van afvalstoffen slaat niet op de slooppraktijk. Het selectief slopen beoogt de maximale scheiding van afvalstoffen die apart ontstaan bij de afbraak. Bij de acceptatie van steenachtig puin bij een breekinstallatie is het toegelaten aandeel glas beperkt tot 2 gewichtsprocent. Alle afvalstoffen die zullen ontstaan bij afbraakwerken, moeten worden opgenomen in een sloopopvolgingsplan, met een aanbeveling van de deskundige over de mogelijkheden van hergebruik of recyclage.

Het apart inzamelen van vlakglas op sloopwerven is spijtig genoeg geen gangbare praktijk. Uit praktijkervaringen blijkt dat minder dan 10 procent van de bouwbedrijven een aparte container plaatst voor glasinzameling. Dit is mogelijk een gevolg van de meerkost voor het apart ontmantelen van glas uit het omhulsel en de aparte afvoer van het glasafval. Of de sociale economie daarin een rol kan spelen, is nog niet onderzocht. Het is een piste die onderzocht moet worden, maar dat zal ook geen eenvoudige piste zijn.

Artikel 4.3.3, paragraaf 1, van het VLAREMA werd gewijzigd in 2017. De verplichting voor het opstellen van een sloopinventaris werd vervangen door de verplichting om een sloopopvolgingsplan op te stellen. Het toepassingsgebied werd daarbij uitgebreid naar hoofdzakelijk residentiële gebouwen groter dan 5000 kubieke meter.

De door het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) voorgestelde ontwikkelingsscenario’s werden nog niet doorgerekend door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). OVAM overlegt momenteel met de sector over de mogelijkheden voor het sluiten van deze materialenkringloop.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Elke Wouters (N-VA)

Minister, bedankt voor uw antwoord. Ik denk dat er toch nog wel wat winst te halen is in die sloop, en ik hoop dat u dat kunt beamen. Het klopt dat de kost voor een aparte container mogelijk het beperkte gebruik ervan verklaart. Maar glas is toch een waardevol materiaal, en we moeten dat gemakkelijk en blijvend kunnen recycleren. Dat moet niet alleen door de burger gebeuren, maar ook door de sloopsector. Het zou volgens mij een evidentie moeten zijn dat op elke werf vlakglas apart ingezameld wordt. Uiteraard zal dat niet vanzelf gebeuren. Ik denk dat we daar de sloopinventarisatieplicht kunnen uitbreiden.

Hebt u zicht op de hoeveelheid vlakglas we recupereren uit gebouwen waar op dit moment geen sloopinventarisatieplicht voorzien is? Ik kan aannemen dat u mij daar nu geen antwoord op kunt geven. Dus dat mag schriftelijk, als dat dan uiteraard nog gebeurt, want ik wacht nog op een aantal schriftelijke antwoorden op vragen.

Ik heb bij de overdracht gehoord dat dat door mijn kabinet altijd stipt wordt nageleefd. Dus als u daar klachten over hebt, dat het te laat is, moet u dat melden. Is dat zo?

Elke Wouters (N-VA)

Ik kan u een voorbeeld aanhalen over de overeenkomst met de intercommunales, maar ook over…

Collega Wouters, gaat het over schriftelijke vragen of over vragen die u hier gesteld hebt?

Elke Wouters (N-VA)

Over een bijkomende vraag die ik hier gesteld heb.

Dat is iets anders. De minister antwoordde over een schriftelijke vraag en de termijnen die daaraan verbonden zijn. Maar wij zullen uw vraag noteren. Het gaat dus over bijkomende informatie die u vraagt bij een vraag die u hier stelt.

Elke Wouters (N-VA)

Ja, ik zou die dus schriftelijk krijgen, maar daar mis ik nog een aantal antwoorden.

We waren bezig over vlakglas. Ik denk dat we moeten inzetten op innovatie om problemen het hoofd te bieden. Op dit moment is het dus zeer moeilijk om gebroken glasafval nog van het andere bouwpuin te onderscheiden.

Wordt er onderzoek gedaan om dit in de toekomst wel mogelijk te maken?

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Ik denk dat we op innovatie moeten mikken. Ik heb de voorbije weken al geleerd dat we in het klimaatdebat en zeker ook in het materialenbeheer de kaart van de innovatie moeten trekken. Dat moeten we dus ondersteunen.

Maar dat wil niet zeggen dat we onze eieren enkel in het mandje van de innovatie moeten leggen. In de klimaatuitdaging en zeker ook in deze problematiek is natuurlijk een mentaliteitswijziging nodig bij iedereen om het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Voor het sloopopvolgingsplan moeten we ook een zeker draagvlak creëren bij elke politieke partij, om dat als een volwaardig instrument te kunnen beschouwen.

Misschien kunt u een krachtige stem worden om dat mee te bepleiten. Innovatie is een belangrijk punt. Dat willen we natuurlijk aanmoedigen en ook onderzoeken in welke mate we bij de recuperatie van vlakglas vooruitgang kunnen boeken.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Elke Wouters (N-VA)

Minister, ik vind het positief dat u daar verder wilt op inzetten, samen met de OVAM. We zamelen allemaal zorgvuldig glas in, maar de sloopsector loopt nog achterop. Dat is een gemiste kans, want het is net daar waar we het meeste vlakglas kunnen recupereren. Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.