U bent hier

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Minister, onlangs lazen we een persbericht van u en uw collega, minister Muyters, inzake de hervorming van de VDAB-opleiding verzorgende-zorgkundige. We zagen de afgelopen jaren de vraag naar geschoold personeel in de zorgsector exponentieel toenemen, van 3400 vacatures in 2015 naar 6400 vacatures in 2018. Het probleem is hier al vaak aan bod gekomen.

Om de stijging van de vraag op te vangen, komt er nu onder andere deze hervorming van de opleiding, naast andere sensibiliseringscampagnes De modernisering van de opleiding zoals u die voorstelt, is volgens ons een zeer positieve evolutie. In de hervorming zal meer worden gebruikgemaakt van modules, om op die manier deelkwalificaties te laten behalen.

Ik heb hierover enkele vragen voor u. Welke acties zullen u en uw collega ondernemen opdat de beoogde doelgroepen de weg vinden naar deze vernieuwde opleiding? Welke partners werden of worden bij de hervorming betrokken en op welke manier? Hoe denkt u met uw collega deze nieuwe opleiding te monitoren en te evalueren?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Collega, de vernieuwde opleiding is inderdaad zeer positief. Wij zijn uiteraard ook zeer blij dat collega Muyters daaraan alle steun heeft gegeven. De opleiding zal starten in 2020. In tussentijd zullen de geplande sensibiliseringsacties plaatsvinden. De Zorgambassadeur, Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit (VIVO) en VDAB, de diensten voor gezinszorg en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) zullen elk via hun kanalen de opleiding bekendmaken.

Aangezien een belangrijk deel van deze doelgroepen ook bereikt wordt via VDAB, zal deze dienst zeker een belangrijke rol spelen in de instroom. Maar ook via websites en sociale media zullen de doelgroepen op de hoogte worden gebracht.

De Zorgambassadeur zal in het kader van het Actieplan 4.0 ook de betrokken sectoren uitnodigen, samen met VDAB, om te kijken hoe de opleiding tegen 2020 van start kan gaan in samenwerking met de verschillende partners.

Het nieuwe programma is tot stand gekomen door een zeer nauwe samenwerking tussen de opleidingscentra van de diensten voor gezinszorg en VDAB. De verschillende modules werden gezamenlijk ontwikkeld, en de bedoeling is ook dat de centra voor volwassenonderwijs hetzelfde modulaire systeem volgen, zodat cursisten om het even waar in een volgende module kunnen stappen.

Ook de koepelorganisaties Zorgnet-Icuro, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Zorggezind werden betrokken bij het tot stand komen van de opleiding.

De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt volgens de principes van het gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepsgerichte opleidingen dat ontwikkeld werd door minister Muyters en minister Crevits.

Het aantal cursisten wordt nauwkeurig gemonitord door VDAB die de opleidingen financiert.

De evaluatie zal worden opgenomen door alle partners na verloop van het eerste jaar na de start van de vernieuwde opleiding.

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Minister, ik had nog meer uitleg verwacht, dus ik ben een beetje verrast. Het is alvast een interessant antwoord.

Ik begrijp dat er op verschillende vlakken zal worden gesensibiliseerd. Het modulaire concept is een grote stap vooruit.

Normaal herhaalt u altijd de hele regelgeving ... (Gelach. Opmerkingen van minister Jo Vandeurzen)

Ik had mij hier nu ook aan verwacht. (Opmerkingen van minister Jo Vandeurzen)

Ik vind het heel positief dat heel wat mensen hierdoor kunnen worden geprikkeld om vanuit een ander werkdomein en/of een bestaande ervaring via de zogenaamde zijinstroom makkelijker aansluiting te vinden bij dit knelpuntgegeven. Tegelijk beschouw ik dit als een stap in de richting van het ontschotten van wat in het verleden zorgkundigen versus verzorgenden was.

Daarbij aansluitend: we hebben in de commissie recent het voorstel van decreet goedgekeurd rond de erkenning van de zorgberoepen. Gaan we in de toekomst dan naar een uniforme certificatie? Zullen deze mensen na 2020 ook gemakkelijk kunnen aansluiten op de digitale, administratieve afwerking van hun erkenning?

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

We hebben het al verschillende keren gehad over de uitdaging om zorgpersoneel te vinden voor de brede welzijnssector of zorgsector.

Het is inderdaad, in het kader van actieplan 4.0, een goede weg om te gaan: proberen meer zijinstromers te krijgen. Ik heb onlangs via een schriftelijke vraag aan minister Muyters cijfers opgevraagd met betrekking tot de zijinstromers. Daar kunnen er nog wel wat bij, om het heel eufemistisch uit te drukken. Er kunnen nog meer initiatieven worden genomen.

Minister, ik heb nog één vraag voor u, omdat ik daarover vanuit het terrein toch wel wat vragen krijg. U verwijst terecht naar de samenwerking die er is geweest met de opleidingscentra van de diensten voor gezinszorg en VDAB. Het modulair systeem zou worden uitgebreid in het avondonderwijs/volwassenonderwijs. Maar is die beslissing al genomen? Want vanuit die sector krijg ik de vraag of ze die bijkomende opleiding wel kunnen en mogen geven binnen het bestaande kader, in het schooljaar 2020-2021? Daarover bestaan er blijkbaar nogal wat vragen op het terrein.

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Ik wil de Zorgambassadeur misschien nog wel concrete informatie vragen over een aantal punctuele zaken. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat we in de ladder verzorgende-zorgkundige zoveel mogelijk optimaliseren. Nu zijn wij niet altijd aan zet, omdat we niet zelf beslissen over wie er bepaalde handelingen mag stellen. Maar ik ben het er uiteraard mee eens dat we op dat vlak zoveel mogelijk die doorstroming moeten organiseren. De upgrade van de verzorgende is een punt dat ook in ons actieplan 4.0 aan de orde is, omdat het natuurlijk een terechte ambitie is om te proberen op dat vlak een aantal inspanningen te doen en mensen de kans te geven om daarin vrij snel in te schakelen.

Wat de centra voor volwassenenonderwijs betreft, denk ik dat het in ieder geval de ambitie is om met diezelfde modules te werken. Of nu al voor iedereen de manier waarop dat in Onderwijs moet gebeuren, doorgestuurd is, moet ik nakijken. Het is in elk geval de bedoeling geweest om dat modulair kader wel degelijk uniform te maken. Maar ik moet checken of het al zo is dat de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) daarvan op de hoogte zijn.

Ook collega Muyters zegt om dit in de toekomst zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten, hetgeen mij doet vermoeden dat het nog niet zo is.

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Ik had nog een technische vraag in verband met die administratieve erkenning. Ik neem aan dat dat ook voor deze categorieën in de toekomst makkelijker zal lopen via de digitale toepassing.

Minister Jo Vandeurzen

Dat is alleszins de ambitie, maar hoever dat technisch-punctueel staat, moeten we nakijken. We proberen al die zaken zoveel mogelijk te digitaliseren op dit ogenblik. Maar ik zal u dit concreet laten weten voor deze specifieke opleiding.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.