U bent hier

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, op donderdag 25 oktober 2018 sprak de Raad van State een arrest uit waardoor het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties werd vernietigd. We hebben dan in de commissievergadering van 8 november 2018 een hele bespreking gehad over de gevolgen daarvan. U hebt toen aangekondigd dat u zo snel mogelijk een herstelbesluit zou nemen, om geen chaos te veroorzaken in het radiolandschap, en om dan natuurlijk ook opnieuw een openbare raadpleging te houden.

– Bart Caron treedt als voorzitter op.

Dat ontwerpbesluit werd de dag erna, op 9 november, al een eerste maal principieel goedgekeurd. U hebt toen dus zeer snel gehandeld. Daarna werd over dat besluit een eerste raadpleging georganiseerd. Die raadpleging vond plaats tussen 12 november en 11 december 2018. Na afloop ervan is er input gekomen van het advies van de sectorraad Media van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). Met die input werd het besluit dan een tweede maal geagendeerd op de ministerraad van de Vlaamse Regering, op 21 december 2018. Via die agendering werd geantwoord op de vragen en opmerkingen uit de raadpleging en van de sectorraad Media. Nadien werd dan het advies van de Raad van State gevraagd over dat besluit.

Dat advies hebt u gekregen op 4 februari 2019. Het formuleerde een aantal opmerkingen bij de manier waarop deze raadpleging is verlopen en dan vooral over de informatie die daarbij ter beschikking moet worden gesteld, zodat het publiek weet waarover het allemaal precies gaat. U hebt dan een tweede raadpleging geopend, die nu nog loopt tot 13 maart.

Een belangrijkere opmerking van de Raad van State gaat over de inwerkingtreding van het herstelbesluit. Ik citeer: “Het vernietigingsarrest houdt voor de Vlaamse Gemeenschap niet de verplichting in om het vernietigde besluit met terugwerkende kracht te hernemen. Aan het herstelbesluit kan bovendien geen retroactieve uitwerking worden verleend, omdat daarmee zou worden ingegrepen in hangende rechtsgedingen. Van de terugwerkende kracht moet derhalve worden afgezien.” We weten dat er nog wel wat hangende rechtsgedingen zijn.

Dat roept natuurlijk weer vragen op, minister. Kunt u meer toelichting geven bij de gevolgen van dit advies van de Raad van State voor de rechtszekerheid van het nieuwe Frequentiebesluit en de door u reeds toegekende erkenningen? Bent u van mening dat door de organisatie van de tweede raadpleging, die momenteel loopt, we nu wel afdoende zullen beantwoorden aan de principiële bezwaren van de Raad van State in zijn arrest van 26 oktober 2018 en in zijn advies van 4 februari 2019? Welke initiatieven zult u nog nemen om de door deze nieuwe verwikkelingen ontstane onrust in de radiosector weg te nemen?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het klopt inderdaad dat de Raad van State via de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 is gevat om advies te verlenen over het nieuwe frequentieplan, en het klopt evenzeer dat de Raad van State daarbij twee opmerkingen maakte. De eerste opmerking betreft inderdaad de manier waarop de eerste raadpleging is verlopen. De tweede houdt wat ik een technische opmerking noem in over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

De Raad van State merkt in het advies het volgende op en concludeert: “Slechts indien de publieke raadpleging transparant wordt georganiseerd, is voldaan aan de verplichtingen die voor de Vlaamse Gemeenschap volgen uit de Machtigingsrichtlijn. Op grond van de gegevens waarover de afdeling Wetgeving beschikt, is dat tot op heden blijkbaar niet het geval, omdat niet alle relevante informatie bij de raadpleging blijkt te zijn betrokken. Zo wordt in het verslag over de publieke raadpleging en in het ontworpen besluit meermaals verwezen naar het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 om te verantwoorden waarom bepaalde frequenties niet voor gebruik worden vrijgegeven, terwijl dat stuk niet aan het publiek werd voorgeschoteld ter gelegenheid van de raadpleging. Zo wordt in de aanhef van het ontworpen besluit ook melding gemaakt van ‘een aantal frequenties die gebruikt worden voor tijdelijke zendvergunningen’ voor evenementen, zonder dat wordt vermeld om welke frequenties het gaat en welke de kenmerken ervan zijn. Aan de verplichtingen van de Machtigingsrichtlijn lijkt derhalve niet in voldoende mate te zijn voldaan. De publieke raadpleging zal dan ook op een correcte manier moeten worden overgedaan vooraleer het ontworpen besluit kan worden genomen.”

Op grond van deze opmerking werd beslist om het departement te belasten met het organiseren van een nieuwe raadpleging over dit besluit, om tegemoet te komen aan de opmerking en het verzoek van de Raad van State. Het hele proces en de nieuwe raadplegingsprocedure verlopen via de website van het departement, waar u ook meer uitleg kunt vinden over deze raadpleging. Concreet en om te antwoorden op uw vraag is het zo dat – net zoals dat het geval is in andere dossiers of bij andere besluiten van de Vlaamse Regering – ten gevolge van het advies van de Raad van State en om dat te remediëren, de nodige acties worden genomen teneinde zich te conformeren aan dat advies. De nieuwe raadpleging is er een element van. De datum van inwerkingtreding van het besluit is een ander element, dat nog wordt onderzocht. Nadat met de raadpleging is tegemoetgekomen aan de opmerking van de Raad van State zal dit frequentieplan dan opnieuw worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering voor definitieve beslissing en goedkeuring.

Dat was mijn antwoord op uw eerste vraag. Dan de tweede vraag. Wat mij betreft, komt de nieuwe raadpleging inderdaad tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State, nu er via deze tweede raadpleging additionele informatie ter beschikking wordt gesteld, namelijk het samenwerkingsakkoord met de technische gegevens, een foto van de actuele technische gegevens van de frequenties en uitleg en technische gegevens inzake tijdelijke frequenties. Dit is ook wat de Raad van State vroeg.

Wat uw derde vraag betreft, we zijn uiteraard op dit moment procedureel bezig met het herstel van de rechtsbasis van de erkenningen. Daar proberen we zo goed mogelijk mee te landen. Ik hoop, en u hopelijk samen met mij, dat daarmee de rust kan terugkeren, al kan ik nieuwe procedures nooit uitsluiten. Integendeel, die zullen er waarschijnlijk komen. Ik zal immers nooit iedereen kunnen tevredenstellen, en dat wist ik vanaf het begin. U zult het echter met me eens zijn dat we met zijn allen hopen dat dit vroeg of laat, en liever vroeg dan laat, stopt, en we zullen er alles aan doen om dit juridisch zo ordentelijk mogelijk te organiseren.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord.

Wij kregen nadat dat nieuwe advies was bekendgemaakt vanuit de radiosector uiteraard wat bijkomende vragen. Men is daar niet zo zeker dat alles nu wel in kannen en kruiken zal zijn. Ik kreeg bijvoorbeeld de volgende vragen.

Moet het Akkoord van Genève niet mee worden gepubliceerd? Zijn alle niet-beschikbare frequenties nu wel opgenomen?

Men hoort dat er in Antwerpen een FM-frequentie 88.1 bestaat die wel internationaal is gecoördineerd, maar niet werd opgenomen in de bevraging. Kortom, dat blijft duren.

Ik wil u nu ook niet overvallen met die technische vragen, maar dat is een mail die we kregen na het indienen van de vraag. Ik maak me toch nog steeds zorgen over die terugwerkende kracht. Het besluit dat nu ter raadpleging voorligt, spreekt nog altijd van die terugwerkende kracht.

Is het dan de bedoeling om dat daar eventueel uit te halen als het op de agenda van de regering komt? Moet dat dan opnieuw onderworpen worden aan een openbaar onderzoek? Het blijft toch een kluwen. Ik zou eerlijk gezegd niet graag in uw schoenen staan om telkens opnieuw dit soort besluiten te moeten nemen en hernemen, en misschien alweer klachten, vragen of beroepen te krijgen.

Het is toch een heel moeilijk dossier gebleken. Dit kwam er nu weer bovenop. Ik dacht: ‘Het is toch niet waar. We blijven hier wel bezig.’ Die bezorgdheid wil ik nogmaals uiten. Ik hoop echt dat het deze keer allemaal in orde komt. We moeten stilaan ook rust krijgen in het radiolandschap. Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat we hebben gezegd dat dit de nieuwe radio’s zijn. Een aantal zijn nog wat later opgestart. Het mag nu wel stilaan rustig worden in het radiolandschap.

Ik denk dat het economisch ook geen goede zaak is dat we daar altijd moeten op blijven terugkomen, maar het moet wel wettelijk correct en in orde zijn. Daarvoor ben ik misschien nog net iets te veel jurist, net als u. We zitten, denk ik, beide verveeld met dit soort zaken.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Ik ben geen jurist en ik ben daar echt gelukkig om.

Het is inderdaad een kluwen. Als ik het uit het advies of de opmerkingen van de Raad van State goed begrijp, kan het herstelbesluit bovendien geen retroactieve uitwerking worden verleend. Dat blijft wat twijfelachtig.

Ook lopen er inderdaad – zoals u terecht aanhaalt – nog een paar procedures. Er zijn mensen die aan mogelijke schadevoeringen en dergelijke denken. Gaan die standhouden? Of gaan we opnieuw hervallen en wegzinken in een aantal procedures?

We willen allemaal hetzelfde, we willen dat de rust inderdaad kan weerkeren en dat er duidelijkheid is.

Als het herstelbesluit wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering bestaat over de terugwerkende kracht toch een beetje onduidelijkheid. Volgens de Raad van State kan het dus niet. Dat is mijn vraag. Is het juridisch allemaal wel haalbaar? Dan hoop ik dat we eindelijk kunnen landen en dat iedereen inderdaad van die poespas afgeraakt.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Laat ik het ten eerste over de kwaliteit van de raadpleging hebben. In andere decreten zou men dat het openbaar onderzoek noemen. Het is zo – en de Raad van State mag dat doen – dat de Raad van State daarin stelselmatig de lat hoger legt. Dat gebeurt ten aanzien van dit dossier en van andere beslissingen. Terwijl men in het recente verleden de kwaliteit van een raadpleging, van een openbaar onderzoek, voldoende vond, vindt men dat nu niet meer. Dat is geen enkel probleem, dan moeten we dat remediëren. Ik wil maar zeggen dat de vereisten strenger en strenger worden. Dat element heeft mee tot de volgende raadpleging geleid.

Ik ga me ten tweede niet uitspreken over de inwerkingtreding en de retroactiviteit, of me om juridische redenen en het juridische onderzoek daarover nog niet uitspreken. 

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Dank u wel. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd nadat de raadpleging op 13 maart is afgelopen. We zullen dan zien hoe het verder loopt met dit dossier. Het hele radiodossier blijft toch een beetje een moeilijke bevalling.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.