U bent hier

Commissievergadering

dinsdag 19 februari 2019, 14.00u

Voorzitter
Vraag om uitleg van Elke Wouters aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de contracten voor het ophalen van bedrijfsrestafval

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Elke Wouters (N-VA)

In de VLAREMA-regelgeving (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) vinden we terug dat inzamelaars en afvalstoffenhandelaars of -makelaars verplicht zijn om met de afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met daarin een duidelijke vermelding van de fracties en hun vooropgestelde inzamelwijze. Als de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in het contract, dan mag de inzamelaar of afvalstoffenhandelaar of -makelaar ervan uitgaan dat de selectieve inzameling aan de bron door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is. De inzamelaar of afvalstoffenhandelaar of -makelaar die verschillende droge, niet-gevaarlijke afvalfracties in één recipiënt inzamelt, is verplicht om met de afvalstoffenproducent een contract af te sluiten waarin de samengevoegde fracties worden gespecificeerd. Er moet ook verplicht informatie verstrekt worden aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die gescheiden moeten worden ingezameld.

In welke mate wordt er controle uitgevoerd op de inzamelaars om na te gaan of zij een dergelijk contract hebben afgesloten? Wordt er ook gecontroleerd of de juiste informatie aan klanten wordt gegeven wat afvalstoffen betreft die gescheiden ingezameld moeten worden? 

Hoeveel van de intercommunales halen bedrijfsaval op? Hoeveel hiervan hebben een contract afgesloten? Zijn er ook private bedrijven die dergelijke ophalingen doen zonder contract?

Indien er geen contract afgesloten is, wordt er dan gecontroleerd of het ingezamelde afval als vergelijkbaar beschouwd kan worden? Zijn er hierop al veel overtredingen vastgesteld?     

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Collega Wouters, het antwoord op uw eerste vraag, rond de controles, luidt als volgt: de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft de laatste twee jaar een aantal controles uitgevoerd bij de inzamelaars van bedrijfsafval. Bij die controles gaan inspecteurs eerst na of het afval dat werd ingezameld en naar verbrandingsovens werd afgevoerd, wel effectief restafval is. Als ze nog afval aantreffen dat onder de sorteerplicht valt, dan bekijkt de Afdeling Handhaving ook andere zaken. Controleurs gaan in dergelijke gevallen na of het verplichte contract aanwezig is en of de afvalstoffenproducent in dat contract gewezen wordt op zijn sorteerplicht conform de wettelijke bepalingen.

Wat uw tweede vraag betreft, vallen intercommunales onder dezelfde regels als ze bedrijfsrestafval ophalen in grotere hoeveelheden dan wat vergelijkbaar is met huishoudafval. In dat geval moet er inderdaad ook een contract zijn. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzoekt momenteel hoeveel intercommunales dit nu doen. Zowel private inzamelaars als intercommunales halen op dit moment wellicht nog afval op zonder contract bij een deel van de bedrijven. Handhaving blijft dus heel belangrijk, al is het contract natuurlijk geen doel op zich. Het is vooral belangrijk als er problemen zijn met selectieve inzameling.

Wat uw derde vraag betreft: er zijn geen specifieke controles op de hoeveelheidsgrenzen voor vergelijkbaar restafval. Als lokale besturen bedrijfsrestafval evenwel via de huishoudelijke ronde en dus zonder contract ophalen, dan wordt dit afval meegerekend in de tonnages van huishoudelijk afval. De gemeenten hebben bindende doelstellingen om de hoeveelheid huishoudelijk afval te doen dalen. Grote hoeveelheden bedrijfsafval meenemen tijdens het huishoudelijk circuit is dus niet meer interessant voor de lokale besturen.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Elke Wouters (N-VA)

Minister, we weten allemaal dat bedrijven nog veel beter kunnen en moeten sorteren. Die contracten zouden een garantie moeten zijn dat de afvalstoffenproducent in kwestie het afval juist heeft ingezameld. We horen echter van intercommunales dat ze maar heel weinig afval ophalen en dat er dus niet veel contracten zijn, maar ik hoor dat OVAM hier onderzoek naar voert en ik kijk uit naar het resultaat daarvan.

Mijn allereerste wapenfeit in deze commissie was een gelijkaardige vraag, die ik aan uw voorganger gesteld heb.

Toen ging het over aparte bedrijfsentiteiten die intercommunales moeten opstarten om bedrijfsafval op te halen. Zo staat dat ook in het Afvalstoffenplan 2016-2022. De toenmalige minister had mij beloofd om de gegevens bij de OVAM op te vragen en ze mij schriftelijk te bezorgen. Helaas wacht ik daar nu bijna twee maanden later nog steeds op. Ik herhaal dus mijn vraag om mij die cijfers te bezorgen.

Ik had ook nog graag geweten of dit gelijkaardig bedrijfsafval altijd apart wordt opgehaald door de intercommunales. Of zijn er gevallen waarin dit geïntegreerd wordt in de normale ophaalronde? Ik kan me wel voorstellen dat intercommunales, zeker dan in de centra, zullen kiezen voor zo weinig mogelijk overlast en alles in één keer meenemen indien dat mogelijk is.

Tot slot moet mij nog van het hart dat het volgens mij niet logisch is dat mensen met een zaak in de stad aan hun huis op het platteland een multicontainer mogen zetten omdat hun maatschappelijke zetel daar gevestigd is. In de praktijk belandt daarin natuurlijk ook huishoudelijk afval, niet alleen afval van de onderneming. Op die manier ontsnapt de eigenaar aan zijn inzamelplicht. Moeten we daarom het aanvragen van een container voor bedrijfsafval niet loskoppelen van het adres van de maatschappelijke zetel?

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

We gaan die studie bekijken en we gaan u absoluut berichten over hoever het staat. Als de resultaten er komen, mag u erop rekenen dat u ze ook zult krijgen.

Ik denk dat het heel belangrijk is dat er zoveel mogelijk wordt gesorteerd. U hebt daar een duidelijk punt. Bedrijfsafval moet ook zoveel mogelijk gesorteerd worden en het restafval moet ook tot een minimum beperkt worden. We hebben daarin nog een weg te gaan. We zullen proberen om dat verder te stimuleren via contracten.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Elke Wouters (N-VA)

Ik hoop dat het geen loze belofte is om mij de gegevens schriftelijk te bezorgen. Ik wil u zeker geloven, maar uw voorganger heeft mij ook gezegd dat mij de cijfers zouden worden bezorgd. Ik wacht er al twee maanden op. Dat gaat natuurlijk over een andere vraag, een die ik niet aan u heb gesteld.

De cijfers zijn er nog niet.

Ik zal u een stand van zaken over de studie geven als de resultaten er zijn. Die zijn er nu nog niet. Ik bezorg u een timing over wanneer de cijfers er zijn, niet alleen aan u, maar aan de hele commissie.

Elke Wouters (N-VA)

Moet ik dan begrijpen dat het onderzoek dat de OVAM nu bij de intercommunales doet nog niet is afgerond? Juist, dat is dus nog niet afgerond. Maar ik heb het niet alleen over die contracten, maar over mijn eerste vraag die ik destijds in deze commissie heb gesteld. Goed, die cijfers bezorgt u mij. Dank u wel daarvoor.

Ik kan dan alleen maar zeggen dat het Afvalstoffenplan niet nieuw is. Het wordt tijd dat we ervoor gaan zorgen dat er aan de inhoud wordt voldaan. In de commissie leggen we heel vaak de focus op de huishoudens en durven we weleens te vergeten dat bedrijfsafval minstens even belangrijk is. Ik zou er toch willen op aandringen dat we daaraan aandacht blijven besteden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.