U bent hier

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, veel – om niet te zeggen alle – lokale besturen hebben de gewoonte om voor bepaalde gelegenheden bepaalde doelgroepen uit het bevolkingsregister op te lijsten, aan te schrijven en zelfs uit te nodigen, bijvoorbeeld voor huwelijksjubilea naar aanleiding van 50, 60, 65, 70 of soms zelfs 75 jaar huwelijk. Maar er zijn ook andere gelegenheden, zoals de organisatie van een bijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente of de viering van 100-jarigen.

We stellen in de praktijk ook vast dat er aan de leden van het college van burgemeester en schepenen vaak een overzicht wordt bezorgd van de dagelijkse inkomende en uitgaande briefwisseling, en ook een overzicht van de overlijdens in de gemeente. Om de gemeente- en OCMW-raadsleden ook de mogelijkheid te geven hun taak als raadslid maximaal uit te oefenen, lijkt het mij logisch dat ook zij voor interne doeleinden, die eigen zijn aan hun mandaat, kunnen beschikken over die informatie.

Minister, mag een overzicht van de dagelijkse inkomende en uitgaande briefwisseling en van de jubilarissen en/of eeuwelingen in de gemeente aan de leden van het college van burgemeester en schepenen worden bezorgd? Zo ja, op welke voorwaarden kan dit gebeuren? Zo niet, wat zijn de wettelijke bepalingen die dit verhinderen?

Geldt diezelfde regeling voor de democratisch verkozen leden van de gemeenteraad, in het kader van de interne doeleinden die eigen zijn aan hun mandaat? En zo niet, wat zijn de wettelijke bepalingen die dit verbieden?

Minister Homans heeft het woord.

Collega De Loor, wat betreft het register van in- en uitgaande briefwisseling kan ik u meegeven dat artikel 29 van het decreet Lokaal Bestuur, dat conform artikel 50 van het decreet Lokaal Bestuur ook van toepassing is op de leden van het college van burgemeester en schepenen, bepaalt dat de gemeenteraadsleden het recht van inzage hebben in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen, en dat ze daarvan ook een afschrift kunnen krijgen. Dat geldt ook voor het register van in- en uitgaande briefwisseling van de gemeente. Een overzicht van de dagelijkse inkomende en uitgaande briefwisseling mag dus aan het college van burgemeester en schepenen worden bezorgd en ook aan de gemeenteraadsleden.

Wat betreft een overzicht van de jubilarissen en/of eeuwelingen, overlijdens enzovoort, verwijs ik naar het antwoord dat in 2010 door de toenmalig bevoegde minister Bourgeois is gegeven. Het bezorgen van personenlijsten op basis van de bevolkingsregisters wordt geregeld in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister. De gemeentelijke diensten mogen in toepassing van artikel 5 van voornoemd koninklijk besluit de bevolkingsregisters alleen raadplegen voor interne doeleinden. Artikel 6 van voormeld KB formuleert daarnaast een principieel verbod om aan derden personenlijsten te verstrekken. Strikt juridisch betekent dit dat het college van burgemeester en schepenen de bevolkingsregisters niet mag raadplegen om een lijst aan te leggen van de huwelijksjubilea of 100-jarigen. Aangezien hij niet mag worden opgesteld, mag een dergelijke lijst dus evenmin worden bezorgd aan de gemeenteraadsleden.

Het gemeentebestuur kan de jubilarissen en 100-jarigen uiteraard wel uitnodigen voor een gemeentelijke ontvangst, bijvoorbeeld door middel van een oproep in het gemeentelijke informatieblad. Zo’n gemeentelijke ontvangst waarbij de jubilarissen en 100-jarigen dan een geschenk ontvangen en waarbij een gelegenheidstoespraak wordt gehouden door de burgemeester of door een ander lid van het college, is een reeds lang bestaand gebruik in tal van gemeenten. De lijst van jubilarissen en 100-jarigen die op die gemeentelijke uitnodiging ingaan, kan dan wel worden beschouwd als een bestuursdocument. Dat document kunt u dan wel opvragen.

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is een duidelijk antwoord, maar ik heb toch nog een paar specifieke opmerkingen. Indien ik het goed begrijp, mag er geen lijst van jubilarissen of 100-jarigen worden opgesteld, maar moet dit gebeuren door middel van een oproep, bijvoorbeeld in het stedelijke infoblad. Men kan dan reageren op die oproep en ingaan op die uitnodiging, daar is niets mis mee.

Maar wat niet mag, is een lijst trekken uit het bevolkingsregister, met iedereen die 50, 60, 65, 70, 75 jaar getrouwd is. Dat mag niet gebeuren. Maar dan denk ik dat nagenoeg alle gemeentebesturen in Vlaanderen in dezen de regels overtreden.

Ik citeer de regelgeving.

Ik denk dat we in dezen toch enig gezond verstand en enige soepelheid aan de dag moeten leggen. Ik kijk even naar de collega’s die ook burgemeester zijn en ben benieuwd hoe dat in hun gemeenten gebeurt. Minister, het lijkt mij toch een redelijk strikte en enge interpretatie. Ik wil dus graag een pleidooi houden om daarin enige meegaandheid aan de dag te leggen. Ik vrees dat anders iedereen in overtreding is.

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Ik neem aan dat er een verschil is. Enerzijds is er de basisvraag of er een lijst kan worden getrokken van alle personen die in aanmerking komen voor een of andere huwelijksverjaardag en of die lijst ter beschikking kan worden gesteld. Anderzijds kan een gemeentebestuur mensen uitnodigen, bijvoorbeeld voor een viering op het gemeentehuis, waarbij iedereen de kans krijgt om al dan niet deel te nemen. Dan kan er een lijst worden gemaakt van de mensen die zullen worden gevierd. Dat lijkt mij een ander verhaal dan: ‘Geef mij al de namen van diegenen die nu vijftig jaar gehuwd zijn en verspreid dat onder alle raadsleden.’ Dat lijkt mij niet aan de orde.

Maar het andere verhaal behoort misschien toch wel tot de publieke evenementen waarop de raadsleden eventueel kunnen worden uitgenodigd. Dat is iets anders dan dat ze de lijsten krijgen.

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Het lijkt mij inderdaad moeilijk om mensen, waaronder schepenen en gemeenteraadsleden, uit te nodigen, wanneer het adres van de betrokkenen niet mag worden bekengemaakt. Bij jubilea en dergelijke kan men die mensen, wanneer zij zich aanmelden op het gemeentebestuur, toch vragen of hun adres mag worden vrijgegeven. Indien zij daar zelf mee akkoord gaan, indien zij zelf de toestemming geven, kan daar in principe geen probleem zijn. Indien zij daar niet in toestemmen, is het natuurlijk een andere zaak. Dan staat alleen hun naam bekend en bijvoorbeeld niet hun adres. Maar als ze er zelf mee instemmen, kan het volgens mij geen probleem zijn dat ook hun adres wordt vrijgegeven.

Minister, indien een stad of een gemeente een geschenk, bijvoorbeeld een kadertje, een cheque of een bepaald bedrag, wil geven aan mensen die het al vijftig jaar met elkaar uithouden, dan kan dat toch enkel op voorwaarde dat zij die gegevens kunnen trekken uit de registers van de burgerlijke stand en dat zij zo die mensen kunnen aanschrijven? (Gelach. Opmerkingen)

Is dat dan ook een overtreding? Dat zou ik toch wel eens willen weten. (Rumoer)

Je kunt toch moeilijk een receptie geven voor alle mensen die vijftig jaar getrouwd zijn zonder te weten hoeveel mensen erop af zullen komen. De hele stad zou erop af kunnen komen zonder dat je het weet. (Rumoer)

Is dat een moeilijke vraag?

Minister Homans heeft het woord.

Dat is helemaal geen moeilijke vraag, voorzitter. Ik begrijp de vragen hier en we moeten het debat ook voeren, maar dan moeten we het gewoon aan de federale collega’s vragen. Ik zal de administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) laten weten dat we bereid zijn om in overleg te gaan met de Federale Regering en het Koninklijk Besluit (KB) van 16 juli 1992 aan te passen. Daar staat namelijk heel duidelijk in dat het bevolkingsregister niet gebruikt mag worden om er dergelijke gegevens uit te halen.

Aanvullende registers aanleggen, de suggestie van collega De Meulemeester, waarin mensen zelf laten optekenen dat ze het al vijftig jaar met elkaar volhouden – om de woorden van de voorzitter te gebruiken – zou wel kunnen, maar vergeet niet dat dat dan weer onder andere regelgeving kan vallen, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR). Dat is allemaal niet zo heel simpel.

Het grootste knelpunt is hier in elk geval het KB van 16 juli 1992 en wij zullen nagaan bij de federale collega’s of we dat kunnen aanpassen en of daar een wil toe is. Ik wil een oproep doen aan die partijen die nog deel uitmaken van de Federale Regering om dat ook bij hun collega’s te doen; wij zullen het alvast doen.

De heer De Loor heeft het woord.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet wist dat mijn vraag zoveel ging losweken.

Ik herinner mij nog een geval van een kleine tien jaar geleden waarbij het koningshuis die gegevens opgevraagd had bij de verschillende lokale besturen om die mensen een uitnodiging te sturen. Blijkbaar waren zij dan ook een beetje in overtreding. (Opmerkingen van minister Homans)

Ik neem er akte van, minister, zeker wat betreft die lijsten, die doelgroepafbakening in het bevolkingsregister. Kunnen we afspreken dat jullie ons zelf proactief op de hoogte houden van de resultaten na het contact met de Federale Regering? Ik kijk alvast uit naar het antwoord.

We zullen dat doen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.