U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Snoeien in het verbruik blijft voor ons uiteraard nog altijd de meest efficiënte, groene en goedkope oplossing. Daarom moeten we gezinnen ertoe aanzetten om de woning goed te isoleren, rationeel om te gaan met energie en te investeren in duurzame energieproductie. Daarvoor werd ook de Vlaamse energielening in het leven geroepen, om voordelig te lenen voor energiebesparende werken of investeringen in de productie van duurzame energie. Dat sluit dan nauw aan bij de doelstelling om de burgers ertoe aan te zetten energie te besparen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

De Vlaamse Regering heeft beslist om de energielening aan een rentevoet van 0 procent vanaf 1 januari 2019 enkel nog toe te kennen aan de prioritaire doelgroep.

We stellen vast dat tal van eigenaars met een laag inkomen in een onveilige, weinig kwaliteitsvolle en energieverslindende woning leven en niet over de middelen beschikken om grondige renovatiewerken uit te voeren. Deze doelgroep noemen we de ‘noodkopers’.

In het voorjaar schreef de Vlaamse Regering een oproep uit naar de OCMW’s zodat noodkopers een beroep kunnen doen op een renteloze lening om de woning energetisch te renoveren. Concreet kunnen OCMW’s in samenwerking met de energiehuizen projecten opzetten waarbij noodkopers een renteloze lening van maximaal 25.000 euro kunnen verkrijgen. De OCMW’s regelen de betaling rechtstreeks met de aannemers. Dat is goed want zo krijgen de aannemers zeker hun centen. Collectieve renovaties in dezelfde buurt of projecten met buurgemeenten krijgen voorrang. Een project kan maximaal 900.000 euro ontvangen. Er wordt in een totaalbudget voorzien van 12,5 miljoen euro. Deze middelen zijn afkomstig uit het Klimaatfonds.

Daarom richt ik de volgende vragen tot u.

Wat is de doelstelling van deze oproep? Wat zijn de modaliteiten en welke voorwaarden werden opgenomen? Op welke manier zal de samenwerking tussen de OCMW’s en de energiehuizen worden georganiseerd en bestendigd?

Wat is de vooropgestelde timing? Wanneer wordt deze oproep gelanceerd?

Hoe verhoudt deze oproep zich ten opzichte van de renteloze Vlaamse energielening voor de prioritaire doelgroep en andere ondersteuningsinstrumenten zoals de energiescan?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Uw vraag gaat over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen, kortweg een rollend fonds voor noodkoopwoningen. Dit besluit werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 21 december 2018. Hiermee creëren we een juridisch kader om een projectoproep te lanceren, die zich richt tot de OCMW’s.

Per project wordt er maximaal 900.000 euro toegekend. Met deze middelen kunnen de OCMW’s renteloze leningen van maximaal 25.000 euro verstrekken voor de renovatie van zogenaamde noodkoopwoningen. Hiermee bedoelen we kwalitatief minderwaardige woningen, waarvan de bewoner niet over de nodige financiële middelen beschikt om de woning op een goed kwaliteits- en energieniveau te brengen. De noodkopers betalen de renteloze leningen slechts terug bij bepaalde vormen van vervreemding, zoals bijvoorbeeld verkoop, schenking, de vestiging van een vruchtgebruik of een ander beperkt zakelijk recht in het voordeel van een derde. Indien hierbij een meerwaarde wordt gegenereerd, betalen ze ook een stuk van de meerwaarde.

De OCMW’s treden op als promotor en zetten lokale samenwerkingsverbanden op om een kwaliteitsvolle uitvoering van alle onderdelen van het project te kunnen garanderen. De samenwerking met het lokale energiehuis is verplicht en er is ook een ontvankelijkheidscriterium voor de beoordeling van het project. Voor meer details met betrekking tot de modaliteiten en de voorwaarden verwijs ik naar de documenten van de Vlaamse Regering die inmiddels op de website te raadplegen zijn.

U vraagt specifiek naar de timing. Omdat de Raad van State van mening is dat er een probleem is met de rechtsgrond, wordt hiervoor momenteel een remedie gezocht. Daarna kan het regelgevend proces verdergezet worden. Ik wil absoluut de oproep nog tijdens deze legislatuur lanceren.

De noodkooplening als dusdanig betreft een krediet waarbij niet in maandelijkse afbetalingen voorzien is, en is exclusief gericht op mensen in een precaire woonsituatie. Het gaat hier dus om een andere vorm van krediet, gericht op een meer specifieke doelgroep dan deze van de energieleningen. Er is geen bezwaar tegen een combinatie met andere bestaande steunmaatregelen, indien de betrokken particulier daarvoor in aanmerking komt of aan de voorwaarden voldoet.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dus als ik het goed begrijpt, zegt u dat de renteloze lening van 25.000 euro, rechtstreeks betaald aan de aannemer, niet cumuleerbaar is met de energielening aan 0 procent? Want die energielening aan 0 procent kan ook gebruikt worden om zonnepanelen op een dak te leggen en andere duidelijk gedefinieerde zaken. Is dat al dan niet combineerbaar?

De heer Danen heeft het woord.

Ik wil me hier kort bij aansluiten. Als iemand woont in een woning die slecht geïsoleerd is en weinig kwaliteitsvol is, is 25.000 euro wel een redelijk bedrag maar niet voldoende om die woning op topniveau te krijgen. Ik wil dus sterk pleiten voor het toelaten van de combinatie van deze maatregel en de energielening.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Sorry dat ik niet heel duidelijk was daarover. De combinatie van de energielening en deze bijkomende kredietverstrekking in het kader van de noodkoopwoningen, is wel degelijk mogelijk.

Inderdaad, mijnheer Danen, 25.000 euro is, zeker als het gaat over een erg verouderde woning die helemaal niet energiezuinig is, misschien niet heel veel. Maar de combinatie van beide maatregelen is zeker mogelijk.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.