U bent hier

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, minister, de problematiek is ons allen bekend. Rond de jaarwisseling wordt er traditioneel op heel wat plaatsen in Vlaanderen vuurwerk afgeschoten, met als gevolg heel wat onrust en zelfs sterfgevallen bij de dieren. De afgelopen periode hebben verschillende kranten opnieuw over enkele specifieke gevallen bericht.

Ik heb u hier in deze commissie zowel in 2015 als in 2016 meerdere keren ondervraagd over deze thematiek. Ik heb u hier ook al meerdere schriftelijke vragen over gesteld. Via gerichte communicatie en brieven hebt u alle gemeenten reeds in het verleden aangeschreven om het vuurwerk zo veel mogelijk te beperken en ook te beperken tot een centrale plaats. Verschillende gemeenten hebben hierop gereageerd door te laten weten dat ze het vuurwerk reeds verboden hadden of andere maatregelen zouden treffen, zoals het sensibiliseren van hun burgers.

Op donderdag 10 januari jongstleden liet u via de media weten dat u de regels rond vuurwerk wilt verstrengen. Ik begrijp daaronder: omdraaien. Vuurwerk moet enkel worden toegelaten op de plaatsen en momenten die daarvoor aangeduid zijn door de gemeenten. Zo begreep ik toch uw persbericht, minister.

Zoals ik zonet al zei, heb ik u hier in het verleden meerdere vragen over gesteld. Ik verwijs heel graag naar mijn schriftelijke vraag nummer 437. U antwoordde daarop dat de lokale besturen volgens u veel beter geplaatst zijn om de lokale situatie in te schatten en de gepaste maatregelen te nemen. Ik citeer uit uw antwoord: “Ik ben dan ook niet van plan om het individuele beleid van de verschillende steden en gemeenten te analyseren en hierin tussen te komen.” Minister, u begrijpt dat ik dan toch wel wat verwonderd was over het persbericht van 10 januari, omdat dat me contradictorisch leek.

Ik heb daarom de volgende specifieke vragen omtrent het vuurwerk. Welke argumentatie hebt u om een verbod op vuurwerk in Vlaanderen als algemeen principe in te voeren?

Hoe rijmt u dit voorstel met uw eerdere uitlatingen over de autonomie van lokale besturen die het best geplaatst zijn om de situatie in te schatten en hun regelgeving daarop af te stemmen? Hebt u overleg gehad met de steden en gemeenten inzake dit mogelijk verbod? Zo ja, welke reactie hebt u gekregen? Zo neen, plant u nog een overleg in?

Ziet u het zogenaamd diervriendelijk of stil vuurwerk als een volwaardig alternatief of valt dat ook onder het beoogde verbod? Welke zijn de financiële gevolgen van een keuze voor stil vuurwerk?

Tegen wanneer wilt u dit eventuele principiële vuurwerkverbod gaan invoeren?

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, het is een jaarlijks wederkerend fenomeen dat door de korte festiviteiten die mensen houden rond de jaarwisseling, het dierenwelzijn geschaad wordt. Wetenschappelijk onderzoek heeft door de jaren heen ook al aangetoond en bevestigd dat vuurwerk inderdaad angstwekkend kan zijn voor dieren, zowel voor huisdieren als voor wilde dieren, dat door die onverwachte luide knallen van vuurwerk dieren op de dool geraken, verloren lopen, gewond geraken en in vele gevallen zelfs komen te overlijden.

U hebt in de voorbije legislatuur een evolutie doorgemaakt in de initiatieven die u genomen hebt naar aanleiding van vuurwerk, voornamelijk omstreeks oudjaar. In het begin ging dat van het sensibiliseren van zowel lokale besturen als diereneigenaars, naar vervolgens een pleidooi om dat vuurwerk te gaan centraliseren op bepaalde plaatsen in de gemeente en een eventueel pleidooi voor het gebruik van geluidsarm vuurwerk, naar nu – zoals ik begrepen heb uit de meest recente communicatie – uiteindelijk uw pleidooi voor een verbod. U deed daarbij de nogal cryptische mededeling dat u ging proberen om daarvoor een meerderheid te vinden. Als ik de initiatieven van de collega van OpenVld van de voorbije jaren bekijk en ook haar vraagstelling van vandaag aanschouw, is het al iets minder cryptisch en lijkt het me duidelijk dat het niet zo evident gaat worden om hierover een meerderheid te vinden, althans niet bij uw coalitiepartners.

Ik wil dus in eerste instantie van u weten wat u bedoelde toen u begin dit jaar de uitspraak deed dat u gaat kijken of u daarvoor een meerderheid gaat vinden. Over welke initiatieven, over welk concreet voorstel waarvoor u graag een meerderheid zou willen, gaat het dan?

Er is ook verwezen naar gemeenten waar een vuurwerkverbod al zou bestaan. Ik denk dat dat nog in een heel beperkt aantal gemeenten het geval is. Daarom heb ik u ook de vraag gesteld, ik weet niet of u voldoende tijd gehad hebt om dat na te kijken. In hoeveel gemeenten geldt er inderdaad op dit moment al een absoluut vuurwerkverbod? Hoeveel gemeenten daarvan zijn eventueel flexibel in de periode rond oudjaar?

Tot slot, welke andere initiatieven hebt u deze legislatuur genomen of wilt u nog nemen in de heel korte tijd die u deze legislatuur nog rest om eventueel vuurwerk aan banden te leggen, zoals ik begrepen heb uit de aankondiging die u begin dit jaar gedaan hebt?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Elk jaar opnieuw krijg ik natuurlijk vooral na afloop van de nieuwjaarsperiode tal van getuigenissen in mijn mailbox, en ook via allerhande sociale media, over incidenten en accidenten, tot en met dodelijke accidenten, door het vuurwerk en het lawaai.

Ik heb voordien verschillende initiatieven genomen. Ik stel vast dat er wel iets veranderd is. Verschillende initiatieven en de extra aandacht die errond gegenereerd is, hebben ertoe geleid dat je enerzijds ongetwijfeld meer klachten binnenkrijgt – dat is juist –, en anderzijds dat verschillende gemeenten wel initiatieven in positieve zin genomen hebben. Er zijn verschillende media die daarover ook een overzicht geboden hebben, maar volgens mijn informatie zouden 31 Vlaamse gemeenten een totaalverbod op vuurwerk hebben, zou het in 116 Vlaamse gemeenten zijn toegestaan mits expliciete toestemming van de gemeente, en zou je in 101 andere Vlaamse gemeenten wel degelijk op oudejaarsavond vuurwerk mogen afschieten. Voor sommige is dat dan ook binnen een bepaalde tijdslimiet. Dat is zowat het beeld.

Er is dus wel iets veranderd, maar de klachten blijven binnenkomen. Tot mijn genoegen stel ik ook vast dat men dat ernstiger neemt, dat men daar meer aandacht aan besteedt, en dat dat ook in dezelfde zin evolueert als de aandacht en de gevoeligheid voor dierenwelzijn in zijn totaliteit. Dat vind ik een goede evolutie. Ik ben er persoonlijk ook van overtuigd dat we klaar zijn voor een aangepaste regelgeving, waarbij we niet zouden raken aan de gemeentelijke autonomie. Dat heb ik ook altijd gezegd in antwoorden, ik besef ook dat dat te verregaand zou zijn en dat ik daar van een kale reis zou terugkomen. Ook in functie van doelmatigheid besef ik dat dat niet zal lukken. Maar daarom heb ik erover nagedacht minstens de basisregel om te gooien, namelijk dat het vandaag toegelaten is tenzij de gemeente er anders over beslist. Zou het geen goede stap vooruit zijn mochten we het gewoon omdraaien en zeggen dat de basisregel is dat het niet mag, tenzij de gemeente daar anders over beslist, volgens de eigen inzichten, volgens de locatie en tijd? Ik raak niet aan dat uitgangspunt wat betreft de gemeentelijke autonomie, omdat men ook zelf het dichtst op het terrein staat en de beste inzichten ter zake heeft. Daar wil ik niet aan raken. Maar we moeten tenminste die stap kunnen zetten en dat signaal kunnen geven.

Er wordt gevraagd welke initiatieven ik daarvoor ga nemen. Wel, dat kan enkel bij decreet. Dat vergt een aanpassing van de dierenwelzijnsregelgeving. Het kan enkel decretaal, dus dan weet ik ook dat ik niet de tijd zal hebben om daartoe te komen.

Dit is typisch zo’n problematiek. Ik wil daar open over zijn dat, zoals in andere thematieken inzake dierenwelzijn, de grenzen en tegenstellingen over en tussen de partijen lopen. Ook in mijn eigen partij zijn daar sommige andere inzichten over. Ik denk dat dat voor jullie allemaal wel enigszins zal gelden. Mijn vraag was dus gewoon of daar genoeg draagvlak voor zou kunnen bestaan in het parlement, waarbij ik ook zelf initiatieven wil nemen, zoals ik ook in het verleden heb gedaan in andere dossiers, om daar een trekkersrol te spelen. Mocht er een draagvlak voor zijn, geschraagd door de huidige meerderheid – we moeten daar ook niet flauw over doen –, dan kunnen we daar misschien wel een stap zetten. Dat is wat ik in de groep heb willen gooien.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Bedankt, minister.

Mijnheer Janssens, de reden waarom ik daar in het verleden ook al heel veel vragen over heb gesteld, is dat ik dit een heel belangrijke problematiek vind en dat ik het ook belangrijk vind dat daar heel veel aandacht naar gaat. Elk sterfgeval door vuurwerk is er zeker een te veel. Ik ben heel blij met de reactie van de minister betreffende het niet aantasten van de lokale autonomie, want dat was een beetje mijn vrees en mijn verbazing toen ik de perscommunicatie las, dat hij daaraan wou raken. En dat is, zo blijkt uit het antwoord van de minister, niet het geval. Daar ben ik uiteraard heel gelukkig mee.

Minister, ik had graag nog bijkomende aandacht willen vestigen op het volgende. U hebt daarnet heel duidelijk gesteld dat er in 31 gemeenten een totaalverbod is en dat er in een 116-tal toestemming moet zijn alvorens men vuurwerk afsteekt et cetera. Maar wat ik merk, is dat er heel veel illegaal vuurwerk wordt afgeschoten en dat de handhaving daar heel moeilijk is. Op het moment dat de politie ter plaatse komt, is men al ribbedebie. Ik denk dat daar extra aandacht naartoe moet gaan. Men moet lokale besturen nog extra stimuleren in het zoeken naar oplossingen.

Ik heb daarnet de vraag gesteld over stil vuurwerk. Dat maakt ongeveer de helft minder geluid. Er zijn ook heel veel gemeenten – en we moeten dat stimuleren – die vroeger zelf vuurwerk afstaken en die nu veeleer naar lasershows of vuurshows gaan. Lasershows et cetera zijn ook ecologisch een stap vooruit. Het is dus op twee vlakken een win-win. Maar we moeten lokale besturen vanuit het parlement, met initiatieven die door de Vlaamse overheid worden genomen, stimuleren in het zoeken naar oplossingen en naar alternatieven.

Ik heb u in het verleden al gesproken over stil vuurwerk. Uiteraard is dat niet volledig stil, maar ongeveer de helft stiller, zo heb ik mij toch laten vertellen. In de toekomst zal het misschien totaal geluidloos kunnen, wie weet. Maar er bestaan ook vuurwerkgewenningen voor dieren. Is daar al verder onderzoek naar gebeurd? Hebt u zich daar verder over laten informeren? Ik heb dat bij een van de vorige vraagstellingen ook al aangehaald.

Wat betreft handhaving, stimulering, alternatieven et cetera is er zeker nog werk aan de winkel. Dat is zeker ook een van de thema’s die u bij uw contacten met de lokale schepenen van Dierenwelzijn, waarvan er gelukkig ook weer meer zijn dan in het verleden, kunt blijven aanhalen, zodat we daar stappen vooruit kunnen zetten.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, bedankt voor uw antwoord. Door allerlei sensibiliseringsacties in de voorbije jaren en ook door de neveneffecten van het gebruik van vuurwerk, op mensen maar voornamelijk op dieren, wordt er bewuster omgegaan met vuurwerk, maar toch zien we dat dat jaarlijks nog op zeer grote schaal gebruikt wordt. Dan denk ik dat het goed is dat de regelgeving in deze legislatuur geëvolueerd is, vrijwel in gelijke tred met de aandacht die er vanuit de samenleving voor dierenwelzijn is. Die is gelukkig groeiende, en dus is het goed dat we ook onze regelgeving daarop afstemmen en dat we gebruikmaken van dat momentum bij het publiek, dat met verhoogde aandacht naar dierenwelzijn kijkt.

Het is misschien jammer dat er niet eerder decretale initiatieven zijn genomen, want nog deze legislatuur in actie schieten, althans vanuit uw kabinet, is niet zo evident, aangezien we eind deze week met de decretale limietdatum zitten. Maar natuurlijk kan er vanuit het parlement wel nog een initiatief worden genomen. U hebt gezegd dat u in eerste instantie bij uw coalitiepartners wilt kijken of er een draagvlak voor kan worden gevonden. Ik wil van u graag weten of u daar al initiatieven toe genomen hebt, om af te tasten of er eventueel een draagvlak is.

Ik had ook heel graag van uw coalitiepartners gehoord wat nu hun standpunt is. Ik heb collega De Vroe zonet een aantal minuten horen repliceren op uw antwoord, maar ik heb niet gehoord of zij nu akkoord gaat met het voorstel dat u doet om de regelgeving omtrent dierenwelzijn aan te passen en inderdaad tot een omgekeerde situatie te komen dan die die er vandaag is, namelijk dat we voor een algemeen verbod gaan, omdat we ervan uitgaan dat daar bij de bevolking ook een draagvlak voor zal zijn. De lokale autonomie wordt dan toch gehandhaafd, door die gemeenten die vinden dat het alsnog moet worden toegelaten, daartoe de kans te geven.

In dezen – en in het algemeen wat betreft dierenwelzijn – schrijf ik dit hoger aan dan de lokale autonomie. U zult vanuit mijn fractie steun hebben indien hier in die zin initiatieven zouden worden genomen. Ik kijk ook nog even naar de commissievoorzitter. Ik kan mij niet inbeelden dat CD&V de aandacht voor het dierenwelzijn zal willen tegenspreken. Mevrouw Rombouts, ik kan mij niet inbeelden dat u niet op dezelfde golflengte zou zitten als de minister. Ik hoor graag van u of de minister bij zijn coalitiepartners een draagvlak heeft gezocht en vooral of hij hiervoor een draagvlak heeft gevonden.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Het is een zwaar onderschat probleem. Minister, u krijgt waarschijnlijk vaak klachten van mensen met een huisdier, en waarschijnlijk zijn dat dan vooral honden, maar ook katten. De wilde dieren die eronder te lijden hebben, zijn onmogelijk bij te houden.

Ik was ook nieuwsgierig naar hoeveel lokale besturen het nu expliciet toelaten. Dat zijn er nog altijd behoorlijk veel. Is dat eerder een passieve houding of is het een expliciete toelating vanuit de lokale besturen? Als het een passieve houding is, kan het omdraaien van het systeem, zoals u voorstelt, werken. Als het een meer actieve houding is, waarbij men zegt dat vuurwerk moet kunnen, zal waarschijnlijk die regeling of het verbod dat dan stricto sensu bestaat, vaak worden overruled door de lokale besturen.

Minister, ik wil echt wel, net als de heer Janssens, ingaan op uw oproep. U hebt mijn steun al. Maar ik vertegenwoordig maar één stem. Ik neem aan dat de N-VA mee aan boord is. Groen zullen we straks horen. Sp.a is hier nog niet. Het Vlaams Belang zal vanuit de oppositie steunen. Mevrouw De Vroe, ik vind Open Vld eerlijk gezegd een beetje ambigu. U hebt duidelijk empathie voor de dieren… (Opmerkingen van Gwenny De Vroe)

U zit op dezelfde golflengte wat het voorstel betreft? Oké. Open Vld is dus mee. Dan hebben we, denk ik, al een meerderheid in het parlement. De vraag is wat CD&V denkt. Net zoals mijn collega zegt, kan ik mij onmogelijk inbeelden dat CD&V niet bekommerd is om het dierenwelzijn.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Mevrouw Rombouts, ik had graag gehad dat u als eerste het woord nam. Maar ik neem aan dat u straks namens uw fractie nog het woord zult nemen, bij gebrek aan andere fractieleden momenteel – wij onderschatten uw competentie niet.

Ik ondersteun mijn collega’s Sanctorum en De Vroe en de minister helemaal. Het moet, zoals collega Sanctorum zegt, een bewust positieve actie zijn, en niet een soort van vluchtmaatregel. De algemene regel moet worden omgedraaid: er moet een verbod gelden, behalve wanneer er een goed gemotiveerde en lokale afwijking wordt toegestaan. Men zal dan wel eens nadenken over waar men het doet, in een industriële omgeving of in een omgeving van natuur of bewoning. Dat zijn afwegingen die lokale besturen kunnen maken.

Ik ben een pragmaticus, ik steun dus het voorstel. Mevrouw Rombouts, we kijken hoopvol naar u.

U bent hoopvol omdat CD&V inderdaad het dierenwelzijn ook op de agenda plaatst. Daarin kan ik jullie, collega’s, alleen maar gelijk geven.

Ik heb wel al de minister, vanuit de N-VA, hierover gehoord, maar nog niet alle fracties van het parlement. Het mag duidelijk zijn dat dit voorstel nog niet werd voorgelegd aan de meerderheidscollega’s. Ik sluit mij wel zeer graag aan bij de vraagstellers. Ik breng begrip op voor en kan mij vinden in het voorstel om een omkering te doen van de toestemming. Maar ik wil hierover wel even doorspreken met mijn collega’s en met de minister.

Ik woon toevallig in een gemeente waarvan ik denk dat het aantal vuurwerkafstekers redelijk hoog ligt. Wij wonen aan de grens met Nederland, waar er een ongelooflijke cultuur is van het afsteken van vuurwerk, specifiek met oudjaar en ook in andere omstandigheden. Wat betreft die andere omstandigheden is het bij ons, als voorbeeldgemeente, heel duidelijk verboden. Men moet het bij ons effectief aanvragen. Maar ik spreek in alle eerlijkheid en oprechtheid als ik zeg dat het ondoenbaar is om te controleren of iedereen het heeft aangevraagd. Ik wil dat wel symbolisch omkeren, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Ik wil als parlementslid tot probleemoplossing komen en regelgeving maken waarmee effectief een probleem wordt opgelost. De handhaving daarvan is ondoenbaar, tenzij wij met oudjaar vanuit weet ik welke gemeenten of weet ik vanuit welk Brussels departement extra ondersteuning krijgen om op elke hoek van elke straat politiemensen te plaatsen. Het vuurwerk wordt afgestoken voor elke woning. Wij hebben met andere woorden handen en ogen te kort om dat te kunnen controleren.

Wat is er vandaag wel? Je moet, één, toestemming krijgen en dat, twee, binnen bepaalde uren. Een omkering is symbolisch en communicatief misschien een belangrijk signaal, maar méér dan dat is het, waar veel vuurwerk wordt afgestoken, niet, want het is niet te handhaven.

Minister, wat is wél haalbaar? Waarmee kunnen we wel stappen voorwaarts zetten? Want alleen communicatie en sensibilisering – hoe belangrijk ook, we moeten daarover kunnen spreken – is niet concreet genoeg. Ofwel is er een massaal verbod en is er overal controle. Maar zelfs dan is een handhaving bijzonder moeilijk. Je moet tot een culturele of mentale switch komen. Ofwel zit er potentieel in het stille vuurwerk. Laat ons erover nadenken hoe we tot nog stiller vuurwerk kunnen komen.

Minister, hebt u op dat vlak acties ondernomen om met verkopers samen te zitten om een afsprakenkader te maken met betrekking tot de verkoop van stil vuurwerk?

Hebt u met de federale overheid overlegd om een verbod op luidruchtig vuurwerk in te stellen? Wat doen we met onlineverkopers? Kunnen we dat beter in beeld en in kaart brengen om daar massaal op in te zetten? Vorig jaar is daarover een sensibiliseringsactie gebeurd. We hebben al onze handelaars aangeschreven met de motivatie om aandacht te hebben voor dieren en voor buren, en om liefst stil vuurwerk te kopen. Dit jaar was er iets minder aandacht voor. Kunnen we daar niet meer actie rond doen? Hebt u meer actie ondernomen om het stil vuurwerk massaal ingang te laten vinden?

In Nederland wordt er massaal vuurwerk afgestoken. Hebt u overlegd met Nederlandse collega's over hoe zij daartegenover staan? Wilt u samen met Nederland bekijken hoe we dat kunnen veranderen?

Wat nodig is en blijft, is sensibilisering naar mensen die dieren houden. Dat is niet voor de wilde dieren, maar voor dieren die in huisgezinnen worden gehouden en die familiair zijn, die dus zeer gevoelig zijn voor extra prikkels. Op welke manier kunnen die mensen hun dieren beschermen? Zij kunnen maatregelen nemen door ze binnen te houden en door muziek op te zetten.

Minister Ben Weyts

Dit is een interessant debat en er zijn goede suggesties gedaan. We hebben inderdaad nog initiatieven genomen rond geluidsarm vuurwerk en dat ook aanbevolen bij steden en gemeenten. Kan ik de verkoop daarvan verbieden? Dan zit ik op het domein van de consumentenzaken, en daarvoor is iemand anders bevoegd.

Overleg met Frankrijk, Luxemburg, Nederland: ik wil de vis nu ook niet verzuipen. Misschien hebben we in de eerste plaats nood aan uniformiteit. In mijn mailbox zie ik regelmatig verwarring. Enerzijds is er meer aandacht voor die problematiek, denk aan de verschillende reacties van de gemeentebesturen die hun best doen om hun burgers te informeren, maar in de praktijk lukt dat niet altijd. Anderzijds verschuilen velen zich nog altijd achter het feit dat er in deze gemeente wel, en in de andere gemeente geen basisregel is, en dus steken ze maar vuurwerk af.

Ik zal een initiatief nemen om met de collega's van de meerderheid te overleggen over wat mogelijk is. Ik zie daar al positieve elementen. De handhaving zal hiermee gepaard moeten gaan. De handhaving zal iets gemakkelijker zijn als we de basisregel omkeren. In beginsel is het dan verboden. Dat wil dan zeggen: als men twijfelt, is het verboden. Dat is wat gemakkelijker.

Inzake de handhaving hebt u zeker een punt. Woorden wekken, voorbeelden strekken. Ik zie niet al te veel handhavingsinitiatieven en inspanningen op dat vlak. Dat zal verschillen van gemeente tot gemeente, maar de gemeenten waar effectief handhavingsinspanningen gebeuren, zijn beperkt. We zullen dat een of twee keer moeten doen om de wens tot handhaving van dat beginsel diets te maken, en om dat signaal te kunnen geven. Dat is nodig. In de bespreking kunnen we verder bekijken of op dat vlak een inspanning van onze zijde – vanuit Brussel, maar we zijn ook met niet veel mensen, en ik hoop dat er in de volgende regeerperiode meer mensen bij komen – kan worden gedaan.

We kunnen de handhaving ook administratief beteugelen. In het begin van de regeerperiode heb ik met jullie volledige medewerking en steun die switch al gedaan, om de opeenstapeling van finaal geseponeerde pv's bij het parket tegen te gaan. Zo zorgen we ervoor dat we de kleine vergrijpen en inbreuken zelf administratief kunnen beboeten. Dat heeft ervoor gezorgd dat we een veel betere relatie tot stand hebben gebracht met de parketten. Het heeft op termijn ook voor een betere handhaving tout court gezorgd zodat we een vervolgingsbeleid kunnen garanderen. Ook in die mogelijkheid kunnen we voorzien.

Minister, het is belangrijk om de lokale autonomie volledig te laten spelen. Ik herhaal dat ik heel tevreden ben met uw reactie. We kunnen ons ook volledig vinden in de omkeerbaarheid. Het is duidelijk dat we op dezelfde lijn zitten.

In de handhaving moeten we nog stappen vooruit zetten. Ik ben blij dat u hierop hebt gereageerd. Gemeentebesturen hebben daarin ondersteuning nodig. Ze moeten daarin ook worden gestimuleerd, en ook in de zoektocht naar alternatieven als ze zelf nog vuurwerk afsteken. Er ligt dus nog huiswerk op de plank.

Minister, met de tussenkomsten die er vandaag zijn geweest, krijgt u huiswerk mee naar huis. Het is belangrijk dat er op een correcte manier wordt gecommuniceerd. Communicatie naar de burgers is heel belangrijk. Heel veel mensen vergeten op die feestelijke momenten de afschuwelijke gevolgen, met sterfgevallen die kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk om dat blijvend te beklemtonen.

Als ik het over dat huiswerk heb, dan heb ik het ook over bijvoorbeeld de innovatie op het vlak van vuurwerk. Mevrouw Rombouts heeft ernaar verwezen, en dat heb ik ook zelf gedaan in mijn reactie. Stil vuurwerk zorgt voor ongeveer de helft van het lawaai. Maar wanneer u met de sector samenzit en hen stimuleert, kunnen daar misschien nog grote stappen vooruit worden gezet.

Wij zullen u in de toekomst blijven ondervragen over dit onderwerp. Over enkele maanden zal ik u daar, in de hoop dat ik word herverkozen, opnieuw over bevragen. En zo niet, zal ik het aan mijn collega’s doorgeven. U mag er van op aan Open Vld dit thema heel nauw zal blijven opvolgen.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, goed nieuws: u hebt een meerderheid in het parlement om de regelgeving om te keren. Zelfs als we CD&V even buiten beschouwing laten, hebt u nog voldoende stemmen in het parlement om de regelgeving om te keren en ervoor te zorgen dat de huidige diffuse regelgeving wordt geüniformiseerd. Nu is er in 10 procent van de gemeenten een totaalverbod, in andere gemeenten bestaat er geen verbod, maar moet er uitdrukkelijk toelating worden gevraagd, in nog een aantal andere gemeenten is er dan weer een heel flexibele regeling. Ik denk dat het goed is dat we daar uniformiteit in krijgen en dat we die regelgeving gewoon omdraaien en zeggen dat vuurwerk verboden wordt, behalve in die gemeenten waar er uitdrukkelijk toelating wordt gegeven, om dan het liefst op centrale locaties, waar zo weinig mogelijk bevolking is, alsnog vuurwerk toe te laten.

Minister, ik hoop dat u aanvoelt dat daar een meerderheid voor groeit en dat zelfs bij CD&V, dat wat voorbehoud heeft, de bereidheid bestaat om na te gaan of daar binnen de fractie een draagvlak voor kan worden gevonden zodat we die negatieve effecten van vuurwerk op dierenwelzijn uit de wereld kunnen helpen. Ik hoop, minister, dat u daar voor de start van de pre-electorale periode, op 25 april, een meerderheid voor vindt en vooral de bereidheid bij de andere partijen om hiervoor nog een decretaal initiatief te nemen, zodat daar nog deze legislatuur over kan worden gestemd.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.