U bent hier

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Op 14 december 2018 is op de ministerraad een goedkeuring gebeurd van een nieuwe subsidieovereenkomst met de vzw Business Angels Network Vlaanderen (BAN). Ze krijgt de komende vier jaar dan ook een subsidie van 480.000 euro per jaar om haar werking te ondersteunen.

Op uw voorstel en na een positieve evaluatie van de aflopende subsidieovereenkomst kreeg de vzw vernieuwde steun voor de volgende vier jaar voor een totaal bedrag van 1.920.000 euro. Dat is een substantiële verhoging tegenover de 1.232.000 euro van de voorbije periode.

Daartegenover staat echter een actieplan waarbij BAN Vlaanderen zich engageert om de instroom aan dossiers te verdriedubbelen, de gelanceerde projecten in het netwerk met 50 procent te doen toenemen en het aantal deals jaarlijks met 15 procent te doen stijgen.

Hoe is het compenserende actieplan tot stand gekomen? Hoe zal BAN te werk gaan om deze doelstellingen te realiseren? Op welke manier zal het BAN-plan opgevolgd worden?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

In 2017 heeft BAN een opdracht gegeven aan een adviesbureau, Velocitas, om zijn positionering in de markt en zijn werking door te lichten. Dat onderzoek bevestigde dat het landschap voor die professionele kapitaalverstrekkers behoorlijk veranderd is ten opzichte van enkele jaren tevoren. Dus ook zij ondervinden die verandering, waardoor het ook zinvol was om het aanbod en de positionering van BAN in de markt te gaan actualiseren.

In de eerste jaarhelft van 2018 bogen drie werkgroepen zich daarom over de strategische opties. De eerste werkgroep ging over structuur, processen en cultuur, de tweede over marketing en strategie en de derde over communicatie. Ik denk dat het belangrijk is dat zij alle drie gebeuren. Alle opties werden geïnventariseerd, gewogen, en ook besproken. Op basis van die bespreking zijn dan de noden geïnventariseerd waaraan het ontwikkelingsplan moet beantwoorden.

Dan hebben ze – en ik vind dat goed, want je kunt daar nogal breed in gaan – een heatmap gemaakt, waarbij de stakeholders – dit waren de ondernemers, de intermediairen en de business angels die er vandaag al zijn – hun prioriteiten moesten aangeven. De heatmap en de tijdslijn rond de acties zijn dan bijeengezet, en ik zal die laten toevoegen als bijlage bij het verslag.

Ook vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen werd de werking van BAN geëvalueerd – dat is dan een parallelle actie. De voornaamste conclusie die mijn agentschap vond, was dat de werking van BAN goed is, maar dat er nog ruimte is voor verbetering en groei, dat de rol van die business angels erg belangrijk blijft voor het financieren van de groei van de starters. Voor mij is het niet alleen te doen om die groei te financieren, maar ook dat die business angels heel duidelijk ook een stuk netwerk meegeven en invulling geven aan noden die bij die startende bedrijven bestaan, en die vanuit die business angels meegegeven kunnen worden. De bedrijven hebben in elk geval nood aan die business angels tot op het niveau waarbij venture capitalists hun rol kunnen overnemen.

BAN Vlaanderen moet inzetten op een verdere digitalisering van zijn processen. En er moet worden geëxperimenteerd met alternatieve manieren om ondernemers en business angels met elkaar in contact te brengen. Het zijn vier mooie dingen om verder aan te werken.

Ik ga niet opsommen welke acties er gepland zijn en in welke tijdslijn. U kunt dit alles vinden in de heatmap.

De subsidie is verdeeld over een vast gedeelte, op basis van aan te tonen kosten, en een variabel gedeelte, dat wordt uitbetaald op basis van bewezen prestaties. De jaarlijkse subsidie kan 480.000 euro bedragen en is 70 procent vast en 30 procent variabel. De KPI’s die moeten worden behaald om aanspraak te kunnen maken op die variabele steun, zijn verbonden aan acties uit het actieplan. Het zwaartepunt van de variabele steun ligt op het tot stand brengen van deals. Het gewicht van de deals in de variabele subsidie neemt toe van 44 procent in 2019 naar 80 procent in 2022. Het variabel gedeelte zal zeer sterk gaan afhangen, elk jaar meer, van het aantal deals die worden afgesloten.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, een paar weken geleden was u in uw antwoord op een vraag om uitleg in verband met de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO) net iets voorzichtiger, als ik het zo mag uitdrukken. Ik lees voor wat ik in het verslag terugvind: “Maar ik ben het met u eens, en ik ga zeker eens kijken op welke manier dat Business Angels Netwerk nog beter in de markt kan worden gezet. Want heel veel mogelijke investeerders met veel kennis zijn nog niet op de hoogte van het feit dat dat bestaat. Zij zijn initiatieven aan het zoeken waarin ze zouden kunnen investeren, en ze kennen het niet of vinden het niet. En ik denk dat het Business Angels Netwerk daar meer een rol kan spelen. En allicht kan PMV en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) dat ook meenemen in hun doorverwijzing, in hun netwerkfilosofie.”

Ik ben het eens met wat u hier vertelt. Ik heb ook de Trends start-upgids bij, waar iets heel belangrijks in staat wat heel veel kleine bedrijven waarschijnlijk niet weten, namelijk dat bijvoorbeeld het crowdfundingplafond is opgetrokken van 300.000 euro naar 5 miljoen euro vooraleer men een prospectus moet opstellen. Ik denk dat daar het spreekwoordelijke gat in de markt ligt. De federale overheid heeft rond crowdfunding heel wat gewijzigd sinds 2017. Maar we moeten wel opletten: wie zal nu de doorverwijzing en de netwerking doen? Ik zou niet willen hebben dat PMV op een bepaald moment zegt dat zij dat doet. Zijn we zeker dat dit niet is opgenomen in de beheersovereenkomst van PMV waardoor ze het kunnen claimen en ze straks in concurrentie gaan met het Business Angels Netwerk zodat de bedrijven die zoeken naar het netwerk, het niet meer transparant vinden? Dat er doorverwijzingen gebeuren, is maar logisch. Heel wat bedrijven willen weten hoe het precies in elkaar zit en hebben veel vragen. Als ze dan de link vinden naar het Business Angels Netwerk, is dat een zeer goede zaak. Ik heb opgemerkt dat u in de commissie van twee weken geleden die bezorgdheid ook had. Vandaar dat ik eventjes die twee naast elkaar wou leggen.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik wil heel kort zijn. Ik zie geen tegenstelling tussen wat ik de vorige keer heb gezegd en wat ik vandaag heb gezegd. Ondertussen hebben we nieuwe afspraken kunnen maken met het Business Angels Netwerk. We hebben ervoor gezorgd dat, zelfs met de financiering die toen nog niet rond was maar nu wel, de deals erbij zitten , dat er een heatmap is met acties en met een tijdslijn. Ik denk dat het aansluit op de bekommernissen die ik heb geuit in de vergadering van een paar weken geleden.

Informatie delen en doorverwijzen lijkt logisch, maar is nog niet zo lang aan de gang. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen is een jaar geleden met het VLAIO Netwerk gestart. Deze week is dat gevierd. Ik heb in mijn toespraak nog eens gezegd dat we niet mogen vergeten dat we nu verwachten van mensen en bedrijven die elkaar vroeger als concurrent beschouwden, dat ze naar elkaar doorverwijzen. In mijn vorige job als gedelegeerd bestuurder van het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) beschouwden wij de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) als de concurrent. Ik zou waarschijnlijk weinig cliënten van Voka doorverwijzen naar de dienstverlening van UNIZO. Er zouden er veel slikken. Vandaag doen we dat wel en verwachten we dat ook. Als de ene dienstverlening de service niet geeft, wordt er doorverwezen naar een andere. We verwachten dat, maar het is soms tegennatuurlijk. Als je het op de lange termijn beschouwt en als je alleen de klant voor ogen houdt, dan doe je dat wel. Dan moet je dat ook doen en dan zal de klant ook tevreden zijn omdat je hebt doorverwezen naar de juiste dienstverlening.

Natuurlijk moet ook PMV dat doen, moet ook BAN dat doen. Eigenlijk moet de filosofie zijn en worden dat, ongeacht waar een bedrijf aanklopt, het altijd meteen wordt doorverwezen naar de juiste deur. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo. Dat is echter wat we willen bereiken, zeker met die agentschappen en organisaties waar wij steun aan verlenen. Daar rekenen we dan BAN, PMV en VLAIO bij, maar net zo goed de werkgeversorganisaties, die in onze grote call zitten die we enkele jaren geleden hebben gedaan en nu opnieuw aan het organiseren zijn. Ik wou u dus toch nog meegeven dat het niet zo vanzelfsprekend is als het wel lijkt.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik denk dat dat voor honderd procent correct is. Het is inderdaad zo dat dat niet vanzelfsprekend is, maar dat moeten we inderdaad ook als streefdoel hebben, en dat ook willen bereiken.

Verder is het volgende me nu duidelijk. De opmerking van twee weken geleden was er nog vooraleer die subsidie was toegekend. Nu kunt u een duidelijker antwoord geven op de vraag. Twee weken geleden kon dat nog niet zo duidelijk worden gegeven.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.