U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, het is vandaag Gedichtendag. Als voorzitter van deze commissie heb ik daar ook aan gedacht. We starten in een goede sfeer aan onze commissievergadering van deze namiddag. Ik bijt dan ook de spits af met een gedicht van Rutger Kopland, een Nederlander die ook al eens de Jan Campert-prijs heeft gewonnen. Hij is een vrij bekende dichter en het centrale motief in Koplands poëzie is het onveranderlijke van het menselijke laten en doen. De titel van het gedicht dat ik heb gekozen, is ‘Weggaan’. Het is in dit Vlaams Parlement mijn laatste Gedichtendag, want na mei zit ik hopelijk aan de andere zijde van deze straat. Na het voorlezen van dit gedicht, zult u misschien merken dat weggaan niet altijd definitief is.

Weggaan

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

Dit komt uit ‘Het orgeltje van yesterday’.

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, ook ik zal beginnen met een kort gedicht dat ik mooi vind. De titel is ‘Eigen spoor’.

Eigen spoor (auteur onbekend)

Geen wegen of verlichte paden
slechts de sporen die je zelf aanlegt
maar
mis de trein niet
hij rijdt maar één keer

Dat is eigenlijk de essentie van de universiteit van het leven.

Minister, wij proberen u voor te bereiden op de portefeuille Cultuur. U hebt dat misschien nog niet door, maar er zit een inhoudelijke instinker in deze optredens.

Dan kom ik nu tot mijn vraag om uitleg. Eind november 2018 wisselden we met elkaar van gedachten over de problemen in de busterminal van het Noordstation, waardoor De Lijn besloten had om gedurende enkele weken alternatieve haltes te gebruiken buiten het station. Na overleg en met overeengekomen engagementen besloot De Lijn om toch opnieuw de busterminal als halteplaats aan te doen.

Halverwege januari 2019 kwam de situatie in deze terminal echter opnieuw aan bod in de pers en dreigde de minister – dixit het krantenartikel waaruit ik mijn kennis haalde – ermee om de bushaltes wederom te verplaatsen naar buiten het station. De reden is vrij eenvoudig: de situatie zou nog steeds niet verbeterd zijn. De gemaakte afspraken, onder meer over het leegmaken van de vuilnisbakken en het voorzien in bijkomend sanitair, zouden volgens De Lijn evenwel uitgevoerd worden. De Lijn zelf spreekt dan ook niet over het verplaatsen van de halte. Ondertussen zijn we twee weken verder en is de halte nog niet opnieuw verplaatst.

In een schriftelijke vraag van 29 november 2018 stelde ik u enkele vragen over de toekomstige nieuwe halte die De Lijn wil plaatsen aan het plein Zuidkade. Dit project staat momenteel echter ‘on hold’ bij het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zolang de verkoop van het CCN-gebouw niet is afgerond. Bijgevolg ziet het ernaar uit dat de huidige busterminal nog enige tijd dienst zal moeten doen en een goede opvolging van de gemaakte afspraken noodzakelijk is voor de veiligheid en het comfort van de reizigers en de chauffeurs.

Minister, is er sinds De Lijn de busterminal opnieuw gebruikt, nog overleg geweest tussen alle bevoegde instanties? Zo ja, is er tijdens dit overleg terugkoppeling geweest over de huidige stand van zaken en over de eerder gemaakte afspraken?

Bent u van plan om bijkomende afspraken te maken met de verschillende bevoegde instanties of betere afspraken vast te leggen inzake de opvolging ervan?

Welke vervolgstappen plant u nog om het project van de nieuwe halte-infrastructuur vlot te trekken?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Sinds 30 november hebben we drie keer samengezeten en is er overleg geweest met de verantwoordelijken van CCN, de lokale politie, de spoorwegpolitie en de NMBS in functie van het vastleggen van afspraken en de concrete uitvoering ervan. Intussen zitten de verschillende actoren zelfs tweewekelijks samen om de afspraken die toen zijn gemaakt, te toetsen aan wat op het terrein wordt gerealiseerd. Deze afspraken houden vooral praktische zaken in op het vlak van hygiëne en veiligheid, zoals de plaatsing van vuilnisbakken, verlichting, aanwezigheid van politie, snelle communicatielijnen tussen de politie en De Lijn.

Ik krijg daar ook een verslag van. Op het vlak van infrastructuur bijvoorbeeld is de herstelling van de defecte verlichting en het bijplaatsen van extra verlichting deels gerealiseerd en deels nog in uitvoering. Op het vlak van hygiëne zullen er nog twee grote containers worden geplaatst. Er staan wel al extra vuilnisbakken. Ik krijg zo een hele opsomming in detail. Er zijn ook extra urinoirs geplaatst en er is voorzien in extra poetsbeurten. Er blijven nog twee belangrijke elementen problematisch van aard.

Er zijn op het terrein absoluut stappen vooruit gezet. Is dat genoeg? Neen, dat is nog niet genoeg. We zullen de vinger aan de pols moeten blijven houden. Er moeten ook nog een aantal zaken worden uitgevoerd die zijn opgenomen in de gemaakte afspraken. Ik denk echter niet dat er onmiddellijk extra afspraken nodig zijn. Er blijven wel twee punten naar boven komen, namelijk de voedselbedeling en de problemen die daaruit voortkomen en het dokterslokaal dat op die site wordt ingericht.

In 2017 is er een vergunningsaanvraag gebeurd bij het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarbij we 2,1 miljoen euro willen investeren in de aanpak van het plein om er haltes te kunnen maken. Alle haltes die vandaag ondergronds, in de donkerte, bestaan, zouden we naar buiten willen halen en in de openheid brengen. Die bouwaanvraag is ingediend, maar we hebben er nog geen antwoord op gekregen. Ik heb dit in een overleg met de minister-president en minister Smet nog eens aangekaart. Ik heb ondertussen gezien dat minister Smet in de pers heeft bekendgemaakt dat de vergunningsaanvraag zal worden beantwoord op vrij korte termijn.

Daarnaast heeft hij me er terecht en begrijpelijkerwijze op gewezen dat men ervan uitgaat dat de koper van het CNN-gebouw heel ingrijpende werken zal willen uitvoeren. Men zal het gebouw helemaal afbreken en daar heeft men natuurlijk een toegang voor nodig. Er wordt verondersteld dat die toegang voor voertuigen en zwaarder materiaal zal geschieden via het plein in kwestie. We moeten daar dan ook rekening mee houden, en het zou een beetje gek zijn om daar nu heel dure vaste constructies aan te brengen. Ik heb dan ook de vraag gesteld of we niet kunnen bekijken om in het kader van zowel de vergunningsaanvraag als de problemen die zich nu stellen, te werken met iets lichtere structuren als voorlopige haltes. Deze zouden dan wel op het plein kunnen worden aangebracht. Die vraag wordt onderzocht, naast het feit dat de vergunningsaanvraag op vrij korte termijn zal worden beantwoord.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw gedetailleerd antwoord.

Wat ik me ook nog van de tijdelijke halte op het plein Zuidkade herinner, is dat de doorstroming moeilijk verliep, met alle problemen van dien. Als u al aan een nieuwe inrichting zou denken, moet men wegblijven van de passage van het reguliere vervoer. Het busvervoer van en naar de halte richting openbare weg zou best een aparte bedding hebben. Het is maar een detail, maar het was een punt toen er een tijdelijke halte werd ingericht.

Voor de rest is het een kwestie van opvolgen en niet los te laten. Op die manier hebben we dan misschien een duurzame oplossing als er ooit structureel bovengronds een halte kan worden ingericht op een veilige manier.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.