U bent hier

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Minister, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hield bij de stedenbouwkundige en de milieuambtenaren een bevraging over het nieuwe digitale omgevingsloket waarmee burgers en bedrijven onder andere een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning kunnen aanvragen. Uit die bevraging blijkt dat het gemeentepersoneel burgers in een op twee gevallen nog moet helpen bij het indienen van hun digitale dossier of dat het de papieren dossiers zelf moet digitaliseren.

Het digitale systeem loopt zelf nog niet gesmeerd. De VVSG vraagt daarom enkele aanpassingen, zoals in de eerste plaats het gebruiksvriendelijker maken van de toepassing en een aantal bijsturingen in de procedure.

Bent u op de hoogte van de resultaten van de bevraging van de VVSG?

Plant u op korte termijn aanpassingen om het omgevingsloket gebruiksvriendelijker te maken? Zo ja, welke en tegen wanneer?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega De Meulemeester, u weet dat alle aanvragen sinds 1 januari worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Ondertussen is gebleken en meermaals bevestigd, ook hier, dat er heel veel vooruitgang is op het vlak van efficiëntie en tijdsbesparing en dat het loket ook leidt tot betere resultaten. Er werden trouwens op minder dan een jaar tijd reeds honderdduizend aanvragen ingediend.

In het begin hebben we de focus gelegd op performantie en stabiliteit. Sinds begin 2018 werden bijkomende functionaliteiten en een aangepaste gebruikersinterface ingepland, op basis van de eigen evaluaties, maar ook op basis van de signalen die we kregen van de gebruikers: de burgers, bedrijven en de betrokken overheden. Dit moet het nog gebruiksvriendelijker maken.

Bij de ontwikkeling van deze aanpassingen, die technisch met elkaar gelieerd zijn, dienden we rekening te houden met de mogelijke impact op de toepassingen van de lokale besturen.

In overleg met de betrokken partijen is eind april 2019 als streefdatum vooropgesteld om de aangepaste gebruikersinterface en een aantal gerelateerde functionaliteiten uit te rollen. De technische ontwikkelingen hiervoor zijn nog volop bezig. Zodra die afgerond zijn, zullen onze diensten extra communicatie-initiatieven nemen.

De VVSG heeft in het rapport ook gevraagd om de mogelijkheden van de zogeheten snelinvoer uit te breiden. Ook hier zal mijn administratie in de loop van 2019 een aantal aanpassingen doen en veel voorkomende stedenbouwkundige handelingen zo eigenlijk gemakkelijker en efficiënter maken.

Dus we staan niet stil. Het is een werk dat steeds vooruitgaat, dat steeds aanpassingen krijgt.

Alle suggesties zijn zeker welkom. We houden daar zo veel mogelijk rekening mee. Het vraagt natuurlijk tijd en technische ontwikkeling, maar we staan daar in elk geval voor open.

Bedankt ook voor uw vraag.

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Blijkbaar zijn er in 2018 een aantal aanpassingen gebeurd. Het lijkt mij nuttig, zeker voor die gebruiksvriendelijkheid: het is toch wel heel belangrijk dat wanneer mensen zich aanbieden, daar op een accurate wijze op wordt ingespeeld.

U zegt ‘april 2019’.  Het lijkt mij ook wel nuttig dat er voor dit omgevingsloket een algemene evaluatie zal gebeuren nadat dit meer dan een jaar in dienst is, zodat er zaken uit kunnen komen die voor verbetering vatbaar zijn, en die ook op het veld, in de steden en gemeenten, worden aangevoeld. Uiteindelijk zit daar de knowhow. Zij voelen aan hoe ze hiermee op het terrein moeten werken. Het is belangrijk dat dit allemaal wordt meegenomen. De VVSG is toch bij uitstek de instantie die dat allemaal kan verzamelen en die nauwe contacten onderhoudt met de steden en gemeenten. Als die algemene evaluatie er zou komen, zou ik toch vragen dat de VVSG dicht bij die evaluatie wordt betrokken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.