U bent hier

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Enkele weken geleden lanceerde u bij de start van de Week van de Digitale Radio de resultaten van de nulmeting die werd uitgevoerd over het digitaal luisteren. De overgang van analoge naar digitale radio gaat gestaag verder. Een op de vijf Vlamingen luistert intussen digitaal. Dat betekent: via internet, digitale televisie of DAB+. Toch luistert maar 3 procent van de Vlamingen vandaag via DAB+. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel.

Nu de nulmeting achter de rug is en de eerste promocampagne gelanceerd is, is het tijd voor actie. De stuurgroep die hiervoor samengesteld werd, is al een tijdje aan de slag. In het antwoord op de vraag van mevrouw Brouwers van 25 oktober in deze commissie, gaf u aan nog een aantal zaken met de stuurgroep te zullen gaan bespreken, namelijk de mogelijkheid om de stuurgroep uit te breiden met de kleinere spelers die op DAB+ zitten en de dekkingsmogelijkheid via DAB+ voor de lokale zenders.

Minister, hoe kijkt u terug op de digitale week? Werd volgens u voldoende de kaart getrokken van het uitgebreide aanbod op DAB+ tijdens de campagne? Hebben de grote spelers, en in het bijzonder de openbare omroep, zich aan de afspraak gehouden om neutrale boodschappen te brengen en niet het eigen aanbod specifiek in de kijker te zetten?

Welke acties stelt de stuurgroep op korte en lange termijn voorop?

Zullen ook de andere spelers voortaan nauwer bij het proces betrokken worden en in het bijzonder in de stuurgroep?

Is er voldoende dekkingsmogelijkheid via DAB+ voor de lokale zenders? Welke stappen wilt u hieromtrent nog verder nemen?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Hoe kunnen we terugkijken op de Digitale Week? Ik heb – en hopelijk u ook – vastgesteld dat er in de media en vanuit de deelnemende omroepen toch wel de nodige aandacht besteed is aan DAB+ tijdens de bewuste week van 10 tot 16 november.

De stuurgroep Digital Radio Vlaanderen komt op 20 december 2018 opnieuw samen om de resultaten van de Week van de Digitale Radio te bespreken en te evalueren, en ook om de eerdere plannen, maar vooral de toekomstige planning van 2019 te bespreken. Jacqueline Bierhorst, die deze stuurgroep voorzit, is momenteel bezig met alle input en resultaten te verzamelen, om ze op die dag voor te stellen.

Ik wil dus niet te veel voorop lopen op die vergadering door in deze commissie alle resultaten van de campagne op tafel te leggen, omdat het toch het beste is dat er eerst interne rapportering gebeurt, maar ik wil u wel al enkele elementen meegeven.

Er waren twee televisiespots, een bij het ontbijt en de andere in de wagen, en beide televisiespots werden uitgezonden via de televisiekanalen van de VRT, en ook van Medialaan en van Mediahuis. Verder waren er de radiospots. Ook die zijn uitgezonden op de radiokanalen van de omroepen. De printcampagne was via Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard te lezen. Ook online waren er banners van digitalradiovlaanderen.be op de websites van de betrokken omroepen en hun omroepkanalen.

Verder is er toch ook redactionele aandacht geweest op de radiokanalen van de VRT en op die van Mediahuis. De redactionele aandacht op Medialaan wordt nog geïnventariseerd. Belangrijk om te vermelden is dat ook Radio Maria en Topradio redactionele aandacht aan DAB+ hebben besteed. Tevens waren er redactionele krantenartikelen in quasi alle Vlaamse kranten en ook online en op sociale media werd informatie over DAB+ gedeeld.

Over de extra verkoop van radiotoestellen tijdens die week hebben we nog geen informatie.

Samengevat ben ik tevreden met de media-aandacht die er geweest is. Dit kan, denk ik, een belangrijke eerste stap genoemd worden.

Dan is er de vraag naar de acties op korte en lange termijn. Ook dit maakt natuurlijk deel uit van de bespreking van de stuurgroep van 20 december, maar ik kan alvast meedelen dat de VRT en de commerciële zenders deze maand nog aandacht zullen besteden aan digitale radio.

Dit is toch wel belangrijk – en u zult het misschien ook al gemerkt hebben: enkele retailwinkelketens plannen campagnes met eindejaar en enkele voorzien kortingen op DAB+-toestellen. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Het gaat trouwens ook om toestellen die zowel FM als DAB+ kunnen ontvangen. Dat is belangrijk omdat het de verkoop van DAB+-toestellen kan aanzwengelen met de eindejaarsperiode en de bewustwording inderdaad ook verder kan vergroten.

Op langere termijn en voor volgend jaar zijn ook al diverse initiatieven gepland, onder meer met het Autosalon, maar ook dit wordt voorwerp van gesprek van de stuurgroep van 20 december.

Zullen andere spelers betrokken worden bij de stuurgroep? De deuren van Digital Radio Vlaanderen en van mijn kabinet, waar de vergaderingen plaatsvinden, staan wel degelijk hiervoor open. Andere spelers hebben – zo werd mij meegedeeld – al twee maal een uitnodiging ontvangen en ook deelgenomen aan vergaderingen van de stuurgroep. Daar kregen ze informatie over de stand van zaken en er werd ook gevraagd actief deel te nemen aan de promotie en uitrol van DAB+. Enkele hebben dit ook gedaan, zoals ik zei. Enkele andere radio-omroepen die via DAB+ uitzenden, nemen dit engagement dus wel degelijk op.

In verband met uw vierde vraag, over de dekkingsmogelijkheden van DAB+ voor lokale zenders, wil ik nog even in herinnering brengen dat het zuivere DAB+-spectrum, zijnde de multiplexen die verworven en bestemd waren voor DAB+, drie dekkingen of lagen bevat.

12A is toegekend aan de VRT. 11A werd in 2009 door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) toegekend aan Norkring. 5A en 5D werden, na een kandidaatstellingsprocedure, recentelijk door de VRM aan Norkring toegekend.

Op korte termijn is er dus niet meer spectrum voor DAB+ beschikbaar dan geschetst. Maar niets belet een lokale radio-omroep om ook met Norkring een contract af te sluiten en om uit te zenden – weze het dan landelijk – op DAB+, zolang men natuurlijk op de 5A/5D-multiplex plaats zal hebben. 

Daarnaast bestaat er ook nog kanaal 10. Kanaal 10 werd in 2009 eveneens door de VRM aan Norkring toegekend, maar dan voor Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T). Die licentie geldt voor vijftien jaar, dus tot 2024. Ik ben in gesprek met Norkring om te bekijken of Kanaal 10 op termijn niet hergebruikt kan worden voor DAB+, waardoor vier multiplexen beschikbaar zouden komen. Zoals aangegeven tijdens de bespreking van de beleidsbrief, heb ik hun gevraagd een oefening rond lokale DAB+ op te maken. Dit is nog in uitvoering, daar is nog geen uitsluitsel over te geven.

Ik herhaal nog even het kader, dat is toch niet onbelangrijk. De lokale radio-omroepen hebben gekandideerd en kunnen kandideren, en een groot aantal onder hen hebben erkenningen gekregen voor FM-frequenties voor negen jaar, dus tot en met 2026. Hun focus ligt dus vandaag op FM. We hebben expliciet geen bijkomende verplichtingen inzake DAB+ willen opleggen. De grotere zendgebieden inzake FM bieden momenteel potentieel meer luisteraars en inkomsten aan, maar vereisen natuurlijk ook een aantal inspanningen, daar ben ik mij van bewust. De last om DAB+ uit te rollen en er mee een succesverhaal van te maken, ligt wel degelijk op de schouders van de grote jongens, als ik het zo mag noemen, maar wordt wat mij betreft niet uitgesloten voor de anderen, maar in een gefaseerde uitrol, zoals u weet.

We weten dat er bij sommige lokale radio’s, maar niet bij alle, een vraag is om naar lokale DAB+ te kunnen gaan. Voor alle lokale radio-omroepen een eigen, individuele DAB+-frequentie plannen, met een verzorgingsgebied dat overeenkomt aan het FM-gebied, is vandaag niet mogelijk. Dat zal ook in de toekomst niet evident zijn. Dat is een kwestie van beschikbaar spectrum. We zullen dus eerder naar een zekere vorm van andere indeling van bedienings- of verzorgingsgebied moeten gaan. Wanneer bepaalde gebieden voor DAB+ gebruikt zouden kunnen worden door lokale spelers, zal er toch wel een samenwerkingsverband van telkens zes zenders moeten zijn om dat mogelijk te maken.

Dat kan dus interessant zijn – samenwerking is altijd interessant in mijn ogen.

Op termijn moet dus gekeken worden of en hoeveel spectrum er eventueel ter beschikking kan worden gesteld voor lokale radio-omroepen, maar het is momenteel te vroeg – zoals ook eerder aangegeven – om hierover definitieve uitspraken te doen. Maar we komen hier zeker op terug.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Bedankt, minister. U hebt ons een hele boterham bezorgd. Eerst en vooral, wat de televisiespot betreft, kun je natuurlijk over smaken debatteren. Maar ik had niet het gevoel: wauw, we gaan naar DAB+, ik moet op die trein springen. Dat gevoel had ik niet, maar het kan ook aan mij liggen, natuurlijk.

Het was ook opvallend dat het DAB+-scherm in de autoradio verkeerd werd weergegeven, want de zenders worden in alfabetische volgorde gerangschikt, en dat was daar niet het geval.

Het is wel zo dat de aandacht voor DAB+ gecontinueerd moet worden. We hebben nu die week gehad, maar als we ervoor willen zorgen dat mensen overschakelen naar DAB+, dan moeten we daar aandacht aan blijven schenken en daar ruchtbaarheid aan blijven geven, want dat is volgens mij toch de intentie.

We zijn een paar weken later, en we zien dat de aandacht hiervoor bij de grote jongens toch wat verslapt is. Een makkelijk medium om daar blijvend informatie over aan te bieden is bijvoorbeeld een website. We hebben eens gekeken naar de websites van zenders die op DAB+ zitten, en je vindt daar toch weinig aandacht voor terug.

De VRT heeft op haar website bijvoorbeeld een pagina over DAB+, maar die gaat vooral over zichzelf op DAB. Radio 1 heeft bijvoorbeeld een interview met landgenoten uit Noorwegen, maar die vinden DAB+ eigenlijk niet zo goed. Klara heeft een pagina met algemene info. MNM heeft een pagina met een bericht van drie jaar geleden, waarin gezegd wordt dat FM binnen zes jaar zal verdwijnen. Bij Studio Brussel zien we hetzelfde als bij MNM. Medialaan heeft een algemeen artikel met een persmededeling. Bij Qmusic – hoe naar Q luisteren – staat DAB+ zelfs gewoon niet vermeld. Joe heeft een korte, duidende tekst. Radio Nostalgie heeft een kleine algemene tekst, en Radio Maria verkoopt op hun site DAB+-radio’s. Daarmee is mijn aflaat ook al onmiddellijk geregeld. Dat zal dan toch een paar weken minder in het vagevuur zijn. Ik zal er veel moeten kopen, wordt hier gezegd. (Gelach)

Vergeef me deze opsomming, maar daarmee wil ik toch maar zeggen dat het wel degelijk nodig blijft om die overgang naar DAB+ zwaar te promoten. Wat de stuurgroep betreft, werd dat zeer duidelijk uitgelegd – u zegt dat de deur openstaat voor andere spelers.

Ik denk dat de meeste mensen zelfs niet weten dat ze DAB+ in de wagen hebben. Daar is dus nog wel wat werk aan de winkel. Ik denk dat we toch ook meer de kaart van ons huis van vertrouwen mogen trekken, algemeen en niet louter op zichzelf. Dat ondersteunen we ook volop met de beheersovereenkomst. Dat geef ik gewoon maar mee, we gaan dat zeker en vast blijven opvolgen.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik bedank in elk geval collega Meremans voor de ambachtelijke aanpak om alle websites te screenen, en om inderdaad een aantal pijnpunten blootgelegd te hebben. Dat is interessant parlementair werk – dat zeg ik zonder ironie. Ik hoor ook altijd maar één klok die mij centrale informatie geeft. Maar als we wat dieper gaan kijken, dan zien we toch wel dat er inderdaad nog verbetering mogelijk is. We zullen die opmerkingen ook meegeven aan de stuurgroepen, dat lijkt me toch wel wenselijk. Het is een beetje contradictorisch om een – volgens mij – goede centrale campagne te hebben, maar dan op deeldomeinen soms nog met partiële informatie van drie jaar geleden te werken, of soms geen informatie aan te bieden. Men zal dat dus toch nog wat structureler moeten aanpakken.

Ik denk verder dat het interessant kan zijn om een opvolgingsvraag te hebben na de kerstkalkoen, om te kijken wat de vergadering van 20 december heeft opgeleverd, en hoe men gefaseerd en met een zekere frequentie – want dat is inderdaad belangrijk – de campagne verder gestaag inhoud en vorm kan geven. Want daar zal het tenslotte om te doen zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.