U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

In deze commissie hebben we al herhaaldelijk gediscussieerd over de impact van stelsels inzake zorgkrediet op de pensioenregeling. Deze vraag gaat heel concreet over bepaalde afwezigheden, de zogenaamde aanneembare afwezigheden, die tot op heden in aanmerking kwamen om de pensioendatum en het pensioenbedrag te bepalen. Bij de invoering van het zorgkrediet en de hervorming van de verlofstelsels in het onderwijs had de Vlaamse Regering zich er namelijk toe verbonden dat zowel zorgkrediet als verlof voor verminderde prestaties (vvp) aanneembare afwezigheden zouden worden. Voor vvp was het eenvoudig, want dat verlofstelsel stond al in de lijst van de aanneembare afwezigheden. Zorgkrediet zou echter los van loopbaanonderbreking behandeld worden en dus wel degelijk meetellen voor het pensioen.

Tijdens de commissiezitting van 5 oktober 2017 bevestigde u op vraag van enkele collega’s dat u dit zou bepleiten bij uw federale collega, federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. U richtte een schrijven en u stelde daarin dat de administratie deze aanpassing aan het voorbereiden was.

Tot onze verbazing vernemen wij nu dat de Federale Pensioendienst in zijn vorming nu al meedeelt dat hij zowel zorgkrediet als vvp als niet-aanneembare diensten beschouwt en ze dus niet in aanmerking neemt bij de berekening van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Blijkbaar heeft de minister van Pensioenen daartoe al de opdracht gegeven. Er bereiken ons daarover in elk geval tegenstrijdige signalen.

Dit is voor veel mensen in het onderwijs een zware klap. Vandaar willen we de vraag tot opklaring stellen. Klopt het dat federaal minister Bacquelaine het nieuwe stelsel van zorgkrediet gebruikt om te besparen op de pensioenen van leerkrachten? Welke acties zult u ondernemen om dit zo nodig terug te draaien? U hebt zich eerder namelijk geëngageerd om daar geen negatieve impact in te genereren.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Ik heb inderdaad een gelijkaardige vraag.

Via een gemeenschappelijke communicatie van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) Onderwijs, de Christelijke Onderwijscentrale (COC), het Christelijk Onderwijsverbond (COV) en het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) Onderwijs vernemen we dat federaal minister van Pensioenen Bacquelaine zowel zorgkrediet als vvp als niet-aanneembare diensten beschouwt en dat deze periodes in de loopbaan dus niet in aanmerking komen bij de berekening van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Bepaalde afwezigheden in de loopbaan, de zogenaamde aanneembare afwezigheden, komen in aanmerking om de pensioendatum en het pensioenbedrag te bepalen.

Dit gaat regelrecht in tegen het federale regeerakkoord, maar eveneens tegen de beloften van de Vlaamse Regering dienaangaande.

Bij de invoering van het zorgkrediet en de hervorming van de verlofstelsels in het onderwijs had de Vlaamse regering beloofd dat zowel het zorgkrediet als het verlof voor verminderde prestaties (vvp) aanneembare afwezigheden zouden worden.

Hoe lang bent u al op de hoogte van deze beslissing? Volgt u deze beslissing van uw federale collega, minister Bacquelaine? Welke concrete acties - met welke termijnen - zult u en/of de Vlaamse Regering ondernemen om deze specifieke dagen in de loopbaan toch als aanneembaar te categoriseren?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Hierover hebben we al eerder in deze commissie gedebatteerd. Zo is onder andere de heer De Meyer hierover heel bezorgd.

Zoals u weet, valt het besluit over het zorgkrediet onder de bevoegdheid van de minister van Werk. Het besluit is ook van toepassing op de Vlaamse ambtenaren, de personeelsleden van de lokale besturen, en op het onderwijspersoneel.

U weet dat onze Vlaamse minister van Werk vandaag jarig is. Ik heb begrepen dat hij van zijn kabinet een cadeautje heeft gekregen, namelijk een kersttrui op sinterklaas.

Het zorgkrediet komt dus in de plaats van de loopbaanonderbreking. Het aangepaste verlof voor verminderde prestaties in het onderwijs, valt onder mijn bevoegdheid. Zowel minister Muyters over het zorgkrediet als ikzelf over het zorgkrediet, maar ook over de verloven in het onderwijs hebben minister Bacquelaine hierover herhaaldelijk aangesproken en gecontacteerd. Ik heb hem op 18 november 2016, op 3 mei 2017 en op 27 augustus 2018 een brief geschreven.

Op 1 augustus 2017 heb ik een antwoord ontvangen. Hieruit blijkt duidelijk dat, op basis van artikel 16 van de wet van 6 januari 2014, alle verloven en afwezigheden die gelijkgesteld worden met dienstactiviteit vanaf die datum opgenomen worden in een lijst die als bijlage bij de wet van 6 januari 2014 wordt gevoegd om in aanmerking te komen voor het rustpensioen.

In zijn antwoord heeft minister Bacquelaine laten weten dat er voor het zorgkrediet en voor het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen een ontwerp van koninklijk besluit in voorbereiding, respectievelijk in behandeling is, tot opname van deze verloven in de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014. Uit dit schrijven leid ik af dat het in orde komt.

Over de verloven voor verminderde prestaties antwoordde de minister dat hij aan zijn administratie een onderzoek heeft gevraagd tot opname van de verloven in de bovenvermelde lijst, ook in de bijlage van de wet van 6 januari 2014.

Op 27 augustus 2018 heb ik dan opnieuw een brief geschreven, waarin ik erop aandring dat er snel een antwoord moet komen in het belang van de personeelsleden van ons onderwijs.

Ik heb deze brieven ook telkens bezorgd aan de sociale partners in het onderwijs. Ook aan deze commissie heb ik deze brief bezorgd.

Op 12 oktober 2018 heeft de federale ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit over het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid goedgekeurd: het ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Dit koninklijk besluit zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Voor wat betreft mijn brief van 27 augustus 2018, heeft het kabinet van minister Bacquelaine mij een spoedig antwoord beloofd.

Morgen ontvang ik trouwens op hun verzoek de onderwijsvakbonden om de problematiek nog eens te bespreken, want het is echt acuut en urgent dat dit geregeld wordt. Ik krijg dus alle signalen dat het opgelost zal worden, maar het is nog niet opgelost, en dit is wel dringend.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Iedereen weet graag wanneer hij of zij met pensioen kan. Ik denk dat het een legitieme vraag van de bonden en van de mensen in het onderwijs is.

Het is alvast goed nieuws dat de federale minister van Pensioenen aangeeft dat hij dit zal oplossen. Begrijp ik het goed dat in antwoord op uw laatste brief van augustus en met het ontwerp van koninklijk besluit van 12 oktober 2018 zowel het zorgkrediet als het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en ook het gewoon verlof voor verminderde prestaties alle drie zullen worden ondervangen? Is er daardoor dan een oplossing voor alle mogelijke verlofstelsels die mee zouden kunnen tellen voor de berekening van het pensioen? Het gaat in ons onderwijs natuurlijk over heel wat mensen. Vier op de tien van de vijfenvijftigplussers zitten of hebben in hun carrière gebruikgemaakt van zo’n verlofstelsel of zitten specifiek op dat moment in een landingsbaan. Dat zou heel wat impact op heel veel mensen kunnen hebben indien dit niet geregeld raakt.

Op 12 oktober lag het koninklijk besluit bij de ministerraad, intussen zijn we bijna aan het einde van het jaar. Laten we hopen dat de Vlaamse onderwijspartners en de leerkrachten toch tegen Kerstmis het goede nieuws krijgen, met of zonder kerstcadeautje. Ik denk dat die geruststelling voor heel veel mensen in het onderwijs het verschil maakt tussen kopje boven water of kopje onder.

Zoals we gisteren in de plenaire vergadering nog hebben bediscussieerd: we hebben elke gemotiveerde leerkracht met ervaring meer dan ooit nodig.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Door wat ik recent heb gehoord, is men er allerminst gerust in op dit moment. Er is zeker nog geen signaal gekomen dat dit opgelost zou zijn. Ik denk dat er nog besprekingen waren in de Commissie voor de Sociale Zaken van het federale parlement. Er blijven inderdaad problemen voor mensen die in het verleden loopbaanonderbreking hebben opgenomen. Dat is dan niet langer gelijkgesteld, omdat het al opgebruikt zou zijn geweest. Dat kan in geen geval.

Dat kan in geen geval. Je kunt in het verleden niet de voorspellende kracht hebben om te weten dat die regels zullen worden veranderd. Dat lijkt me ongelooflijk absurd. Hetzelfde geldt voor dat verlof voor verminderde prestaties. Ik zou er toch nog eens op willen aandringen, maar goed, u hebt binnenkort overleg.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, het thema interesseert me bijzonder, en eigenlijk is de vraagstelling dezelfde als die van mij in deze commissie op 18 oktober. Minister, u hebt toen duidelijk geantwoord, met de aanvullende informatie die u via het secretariaat van de commissie ook aan alle leden hebt bezorgd. Ik begrijp daaruit dat het ontwerp van KB van 12 oktober 2018 drie soorten verloven meeneemt voor het pensioen. Laat ik het op die eenvoudige manier zeggen. Er is de afwezigheid door zorgkrediet van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), er is het verlof voor loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof voor het VPS, en er is het verlof wegens zorgkrediet bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering over het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de CLB’s. Het ontwerp zou ter ondertekening aan de koning worden voorgelegd. Dat wat de zorgverloven betreft.

Mijn aanvullende vraag op 18 oktober was: wanneer worden alle verloven voor verminderde prestaties verder besproken, en wanneer valt daar mogelijk een beslissing over? In het verleden had je immers drie stelsels van verlof voor verminderde prestaties in Vlaanderen. Nu heb je nog één stelsel voor verlof voor verminderde prestaties. Dan is de vraag aan de minister van Pensioenen: hoe gebeurt de opvolging van mensen die jaren geleden in één van die verlofstelsels zijn ingestapt, en wat zijn daar de consequenties van? Wat zijn de consequenties voor mensen die vandaag in het nieuwe verlofstelsel instappen? Een van die groepen interesseert me bijzonder: de 55-plussers die in een systeem van verminderde prestaties instappen omdat ze het op het einde van hun loopbaan iets rustiger aan willen doen, zodat ze meer werkbaar werk hebben. De zorg die bij die mensen bestaat, is of die prestatie al dan niet meetelt voor hun pensioen. Ik vind dat een zeer terechte en begrijpelijke vraag.

Samengevat, wat de zorgverloven betreft, is er mijns inziens grote duidelijkheid. Minister, wat het verlof voor verminderde prestaties betreft, blijf ik er bij u op aandringen dat u dat dossier, zoals u dat in het verleden hebt gedaan, met de grootste alertheid zou volgen. U bent niet de bevoegde minister, maar de tussenpersoon van de Vlaamse Regering wat de onderwijssector betreft ten overstaan van de federale minister.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Collega’s, een paar zaken in verband met dit dossier. Pensioenen, verloven, gelijkgestelde periodes en dergelijke meer, dat is ten eerste een zeer technische materie en ten tweede ook een gevoelige materie. Ik wil iedereen dan ook oproepen om in deze materie enkel zekerheden te communiceren. Ik heb nog even gekeken: de tweet dat het niet is geregeld, staat bij een aantal vakorganisaties nog altijd online. Ik betreur dat een beetje. Ik lees nergens dat het KB van 12 oktober 2018 inderdaad is genomen. Het zou goed zijn, mocht dat ook zijn meegedeeld. Ik heb me laten vertellen dat dit eigenlijk is gebeurd naar aanleiding van een powerpointpresentatie bij Comité A, waarin men heeft gemeend iets te moeten lezen. Een eenvoudige vraag had heel wat onheil en onzekerheid bij heel wat personeelsleden kunnen voorkomen. Ik roep alle partijen – ministers, de politiek, de vakorganisaties, het kabinet van minister Bacquelaine – dus op tot omzichtigheid qua communicatie in dezen. Als het verhaal dat zorgverloven niet meetellen eenmaal de wereld in is, dan is het immers zeer interessant om dat te communiceren, dan gaat dat een eigen leven leiden, en dan is het niet zo evident om dat te kunnen omdraaien, temeer omdat de Federale Regering daarover op 12 oktober al een KB heeft genomen.

Men moet dus ook via ons Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI) en de werkstations proberen de leerkrachten zo juist mogelijk te informeren en desgevallend ook aan tegencommunicatie te doen als er foute geruchten de wereld in gaan. Minister, ik heb u daar vorige keer ook al naar gevraagd. Er is een groot verschil tussen ‘het is nog niet beslist’, ‘het is beslist’ en ‘het zal worden beslist’. Dat zijn drie verschillende categorieën. Als men de wereld instuurt dat er zal worden beslist dat het niet zo is, en er is eigenlijk al beslist dat het wel zo is, dan krijg je dat nog moeilijk uitgelegd aan de mensen, en dat vind ik toch niet onbelangrijk.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Daniëls, ik zal met u starten. Ik ontvang morgen de vakbonden, ook om hen de stand van zaken in alle transparantie te kunnen meegeven. Ze hebben ook gevraagd om te worden ontvangen. Ik ben niet de minister die zal beslissen. Collega De Meyer, ook op het Vlaamse niveau ben ik niet helemaal bevoegd want collega Muyters is ook voor een stukje bevoegd, maar dat zal federaal moeten worden geregeld. (Opmerkingen van Jos De Meyer)

Collega Muyters? Absoluut. Zeker. Eén strijd. Ik zou hem anders geen lovende vermelding hebben gegeven. We hebben vernomen dat het KB omtrent het zorgverlof volgende week zou worden gepubliceerd. Dit situatie is dus helder. Dat is beslist en moet worden gepubliceerd, maar het is nog niet gepubliceerd. Dat ziet er echter goed uit.

De verloven voor verminderde prestaties zijn nog niet in orde. We hebben aangedrongen bij collega Bacquelaine dat men dat snel zou regelen. Morgen zie ik de vakbonden. Ik zal daarna opnieuw het initiatief nemen bij collega Bacquelaine, omdat ik dit zeer graag geregeld zou krijgen.

Als ik zo vrij mag zijn, de pensioenadministratie heeft in de opleiding ook foutieve informatie verspreid en het kabinet- Bacquelaine heeft dat toegegeven, waarop dan de vakbonden hebben gereageerd. Dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Die mist is nefast, ook voor mensen die in dat verlof voor verminderde prestaties willen stappen of erin zitten. We doen ons best om daar heel veel initiatieven in te nemen.

Wat het zorgkrediet betreft, verwacht ik dat we volgende week witte rook zullen hebben. Voor het verlof voor verminderde prestaties dringen wij verder aan.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord en hoop dat dit snel opgelost geraakt.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Ik dank de minister voor haar antwoorden en hoop dat dit zo snel mogelijk opgelost geraakt.

De voorzitter

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.