U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

Al een hele tijd staat op de website van het Departement Ruimte – nu Omgeving – aangegeven dat er “nog  geen volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt, geografisch digitaal overzicht beschikbaar is van al de vigerende ruimtelijke plannen en verordeningen”. Hierbij gaat het natuurlijk over de gewestplannen, de BPA’s en de ruimtelijke uitvoeringsplannen op verschillende planningsniveaus. Maar het kan evengoed gaan over informatie over beschermd erfgoed, natuurwetgeving, overstromingsgebieden enzovoort. Dat is allemaal zeer belangrijke informatie bij het beoordelen van ruimtelijke projecten en vergunningen. Er is heel veel informatie aanwezig, maar telkens zeer verspreid over tal van websites en platformen.

In 2012 werd het project DSI opgestart, met als doel al die informatie te bundelen, zodat mensen die die willen raadplegen, een net overzicht hebben van alle plannen, verordeningen en dergelijke.

Deze zomer werd dan een nieuwe online toepassing gelanceerd, een mooie toepassing: de RUP-adviestoets. Deze toepassing is vooral bestemd voor ruimtelijke planners en milieudeskundigen, zodat ze gemakkelijk kunnen nagaan welke adviesinstanties ze moeten raadplegen tijdens een procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het gebruik van de RUP-adviestoets is niet verplicht, het is vooral een ondersteuning voor de planners.

Volgens het nieuwsbericht dat werd gelanceerd naar aanleiding van die RUP-adviestoets, wordt er “verder gewerkt aan de optimalisatie en uitbreiding van de toepassing”. We hebben een aantal steekproeven uitgevoerd, die aantonen dat vaak nog geen achterliggende informatie is opgeladen in het loket – zelfs het gewestplan of gewestelijke RUP’s niet – zodat vaak geen antwoord komt op de vragen van planners die willen nagaan welke adviesinstanties ze moeten raadplegen.

Daarom wil ik graag een aantal vragen stellen. Moeten wij die RUP-adviestoets zien als de uitvoering van het DSI-project? Of wat is de relatie tussen beide? Is dat een kindje van het project? Wie is verantwoordelijk voor het opladen van geo-informatie in het loket van de RUP-adviestoets? Ik bedoel dan uiteraard geen persoon, maar een instantie of dienst. Welke datalagen, die vallen onder het beheer van Vlaanderen, werden reeds opgeladen in dat loket?  Op welke termijn zullen alle andere informatielagen opgeladen zijn? Hoe wordt de correctheid en het actuele karakter van de informatie gegarandeerd?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Ronse, de RUP-adviestoets en het DSI-platform zijn afzonderlijke toepassingen binnen een toepassingenfamilie die plannende overheden ondersteunt.

Het project ter realisatie van de RUP-adviestoets werd opgestart in 2017. Via die toets kan men nagaan welke adviesinstanties volgens de regelgeving geraadpleegd moeten worden. Voor elke adviesinstantie zijn criteria opgenomen die bepalen wanneer een instantie betrokken moet worden. De lijst is volledig gebaseerd op bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering.

Sommige van deze criteria hebben te maken met de stedenbouwkundige bestemming. Via de RUP-adviestoets wordt automatisch nagegaan of bepaalde bestemmingen voorkomen in het plangebied, maar er is inderdaad nog geen accuraat en actueel geografisch digitaal overzicht van alle vigerende ruimtelijke verordenende plannen. In de RUP-adviestoets kan dus enkel aangegeven worden wat de bestemming is op basis van de info die opgenomen is op het DSI-platform. De gebruikers van de toepassing worden erop gewezen dat de actuele bestemming mogelijk niet opgeladen is en moeten dus inderdaad zelf antwoorden op de vraag of een bepaalde bestemming wel of niet voorkomt in het plangebied.

Andere criteria hebben dan weer te maken met de aanwezigheid van bijvoorbeeld beschermd erfgoed, beschermde natuur, overstromingsgebieden, waterlopen of luchtkwaliteit. Deze info is verspreid over verschillende websites, maar in de RUP-adviestoets wordt automatisch een link gemaakt naar de kaarten in kwestie en wordt getoond of er een overlap is of niet. De gebruiker hoeft deze websites dus niet meer apart te consulteren. De RUP-adviestoets werkt enkel met de kaarten die relevant zijn voor het bepalen van de adviesinstanties en verwijst dus niet naar alle mogelijke relevante kaarten in functie van planprocessen.

Het DSI-platform voor de digitale uitwisseling is operationeel sinds 2015. In eerste instantie werden enkel alle gewestplannen en gewestelijke RUP’s opgeladen.

Tijdens 2016 en 2017 kwamen er druppelsgewijs ook geodata van provinciale en gemeentelijke plannen op terecht. Sinds 1 juni 2018 is het verplicht om dit platform te gebruiken voor het uitwisselen van documenten voor alle nieuwe lopende RUP-procedures van de drie bestuursniveaus. Daarnaast is het de bedoeling dat het DSI-platform, en zo ook de bijhorende raadpleegtoepassing ‘Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen’, verder gevoed wordt met digitale bestemmingsplannen van reeds bestaande RUP’s, BPA’s en dergelijke.

De relatie tussen beide is dus dat via de RUP-adviestoets nagegaan wordt of bepaalde bestemmingen in het plangebied voorkomen, en dat deze geografische info eerder opgeladen moet zijn op het DSI-platform. DSI is dus een van de databronnen van de RUP-adviestoets.

Een toekomstige relatie zal zijn dat beide toepassingen met elkaar communiceren. Met name de lijst met adviesinstanties uit de RUP-adviestoets zal doorgegeven worden aan het DSI-loket in functie van de adviesvraag tijdens de RUP-procedure, waarna er een aantal nu nog manuele handelingen moeten verlopen.

Wie is de verantwoordelijke? Informatie over bestemmingsplannen moet aangevuld worden via het DSI-platform. Hierbij geldt het GDI-principe (Geografische Data Infrastructuur) dat elke databronbeheerder de eigen data moet opladen. Gemeenten laden dus hun gemeentelijke plannen op, provincies hun provinciale plannen en het gewest de gewestelijke plannen. De RUP-adviestoets bevraagt steeds automatisch de meest recente info uit het DSI-platform.

De andere geo-informatie, bijvoorbeeld over beschermd erfgoed, beschermde natuur, overstromingsgebieden, waterlopen of luchtkwaliteit, is afkomstig van andere dataplatformen, zoals MercatorNet en Informatie Vlaanderen. Dit zijn meestal lagen die vallen onder het beheer van het Vlaamse Gewest.

Datalagen in verband met bestemmingen zijn alle gewestplannen, gewestelijke RUP’s en gewestelijke verordeningen, bijna alle provinciale plannen en verordeningen en ruim een derde van de gemeentelijke plannen en verordeningen.

Voor datalagen in verband met beschermd erfgoed, beschermde natuur, overstromingsgebieden, waterlopen, luchtkwaliteit en dergelijke werkt de RUP-adviestoets enkel met de kaarten die relevant zijn voor het bepalen van de adviesinstanties. Alle beschikbare kaarten waarvan de technische specificaties het toelaten een automatische check op overlap uit te voeren, werden reeds opgenomen in de RUP-adviestoets.

Het departement blijft de gemeentebesturen actief ondersteunen en begeleiden om de data over hun bestaande gemeentelijke plannen op te laden op het DSI-platform. Om dit proces te versnellen, werkt het departement een strategie uit. In de RUP-adviestoets zullen geen andere bijkomende kaarten opgenomen worden, aangezien dat niet nodig is om de relevante adviesinstanties te kunnen selecteren.

De RUP-adviestoets is natuurlijk afhankelijk van de correctheid van de authentieke bronnen. Dit zijn meestal lagen die onder het beheer van het Vlaamse Gewest vallen en als correct en betrouwbaar beschouwd worden. De RUP-adviestoets zelf is daar dus geen beheerder van. We moeten er dus van uitgaan dat dit in orde is. 

De heer Ronse heeft het woord.

Dank u, minister, voor uw uitgebreide antwoord. Er zijn een aantal beschouwingen die me bijblijven. Een eerste vraag die ik me stel: was het menselijk om zo’n goedbedoelde tool al ter beschikking te stellen vooraleer er veel data beschikbaar was? Ik heb hier een screenshot van onze steekproef, die het volgende oplevert. Agentschap Innoveren & Ondernemen: nog vragen te beantwoorden. Agentschap Wonen-Vlaanderen: nog vragen te beantwoorden. Provinciebestuur: nog vragen te beantwoorden. De bevoegde exploitant van grondwaterwinningen: nog vragen te beantwoorden. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat zijn de mogelijke juridische gevolgen van onvolledige informatie door dit loket, indien een bestuur heeft nagelaten om bepaalde adviesinstanties aan te schrijven op basis van de informatie van dat loket? Ik vermoed dat daarbij het gegeven is dat de regelgeving blijft primeren en dat dit louter een hulpmiddel is. Maar als dit niet volledig is, dan is de vraag of dit hulpmiddel ook echt zal worden gebruikt. We moeten vermijden dat besturen die de RUP-adviestoets gebruiken, zullen zeggen dat dát de instanties zijn die ze moeten consulteren en dat nadien een volledige ruimtelijke planning wordt vernietigd op basis van het feit dat er bepaalde adviezen niet gevraagd zijn. Dat gaat in tegen alles wat we onder rechtszekerheid verstaan. Dat is toch een bezorgdheid die mij bijblijft, minister.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Ronse, het doelpubliek zijn natuurlijk professionals. Het is niet de bedoeling dat dit door het ruime publiek wordt gebruikt. Er zijn ook geen juridische consequenties aan verbonden. Het is een informatieplatform dat, voor alle duidelijkheid, geen juridische kracht heeft.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.