U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

Mijn vraagt gaat over de MER-richtlijn. Minister, een tweetal weken geleden vond hier een boeiende hoorzitting plaats over die richtlijn en over de vraag wanneer iets al dan niet MER-plichtig is. We hadden daar een beetje een dubbel gevoel bij. De administratie en juristen gaven een aantal verschillende interpretaties. Verder werd ook verwezen naar het feit dat uw diensten dit bij de Europese Commissie hebben aangekaart. Er werd ook aangegeven dat bijvoorbeeld Nederland niet bezig is met deze problematiek die wij zeer goed kennen.

Ik wil even een sprongetje maken naar de ons omringende lidstaten om na te gaan welke criteria zij hanteren om te beoordelen of een plan-MER nodig is. Is een plan-MER effectief nodig voor regelgeving, decreten en/of besluiten, omzendbrieven, aansnijdingen van woonuitbreidingsgebieden?

Binnen de Europese Commissie werd intussen wel een ad-hocwerkgroep opgericht en circuleert er een discussiedocument rond de scope van plannen-projecten-programma’s in het kader van de MER-richtlijn. Het zou de bedoeling zijn dat de lidstaten de problematiek inbrengen in het Commissieprogramma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT).

Uit de hoorzitting bleek dat u op 12 september een brief hebt gestuurd aan eurocommissaris Vella. Ik heb daar een aantal vragen over.

Welke concrete elementen en vragen zijn opgenomen in die brief van 12 september? Kunnen we daar een afschrift van krijgen?

Hebt u intussen al een antwoord gekregen op die brief?

Welke richting wil Vlaanderen uit met de MER-richtlijn? Hoe zal Vlaanderen zich positioneren in het REFIT-proces? Wordt hier afgestemd met de andere gewesten? Zo ja, op welke manier?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Ronse, u zult een kopie ontvangen van de brief. Ik heb nog geen antwoord gekregen op de brief.

Het klopt dat een aantal experten in die expertengroep zitten van de Europese Commissie. Binnen deze werkgroep werden herhaaldelijk de bezorgdheden geuit van het Vlaamse Gewest naar aanleiding van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie. De vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest heeft in die werkgroep meermaals gewezen op de mogelijk verregaande gevolgen van een brede interpretatie van het begrip plan-project-programma.

Het REFIT-proces betreft een evaluatie van de plan-MER-richtlijn, waarbij de toepassing van de richtlijn in alle lidstaten sinds de datum van inwerkingtreding geëvalueerd wordt op het vlak van efficiëntie, effectiviteit, relevantie, coherentie en toegevoegde waarde voor de Europese Unie. Het is een heel brede evaluatie met heel wat aspecten. Het Departement Omgeving zal tijdens het REFIT-proces de problematiek aan bod brengen.

Het Departement Omgeving beschouwt de plan-MER-richtlijn als een waardevol instrument van het milieubeleid. Wij hebben er geen probleem mee dat dit een toegevoegde waarde is voor het milieubeleid maar een aantal zaken moeten worden verfijnd qua toepassingsgebied.

Naast een publieke participatie heeft de Europese Commissie ook bevragingen van de stakeholders gedaan. Ontwerpconclusies worden getoond op 6 december. Het departement zal daaraan deelnemen.

Ook is een groep van experten van de gewestelijke en federale milieuadministraties opgericht om elkaar op de hoogte te houden over de problematiek van de recente uitspraak. Indien in het verdere verloop een coördinatie wenselijk is, zal dat ook zeker gebeuren. Wordt dus vervolgd, collega.

De heer Ronse heeft het woord.

Dank u wel. Het is goed dat u uw verantwoordelijkheid neemt richting Europa en dat daar ook op de agenda zet. Dat is belangrijk, want als we hier in Vlaanderen, in de gemeenten of in de provincies verordeningen uitschrijven, omzendbrieven maken waarvan we niet weten of ze nadien daadwerkelijk rechtsgeldig zullen blijken, omdat we niet weten of ze MER-plichtig zijn, dan bieden we niet het belangrijkste goed dat we aan onze stakeholders moeten bieden, namelijk rechtszekerheid.

U hebt wel een voorzorgsprincipe in acht genomen omtrent verordeningen, maar er zijn ook nog heel wat andere instrumenten. Ik ben dus blij dat u de kat de bel aanbindt op Europees vlak, en ik hoop dat we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over zullen krijgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
270 (2018-2019)
Vraag om uitleg van Peter Van Rompuy aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verkavelingsplicht en de gevolgen voor de eenlotsverkavelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.