U bent hier

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, op 12 juli stelde de Waalse Regering het ontwerp van ruimtelijk ontwikkelingsplan – le Schéma de Développement du Territorial – voorlopig vast. Dit plan kunnen we vergelijken met ons Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het beleidsplan legt een reeks middellange- en langetermijnmaatregelen vast, waarmee in dit geval Wallonië kan tegemoetkomen aan de toekomstige behoeften van zijn bevolking. Zowel op lokaal als op gewestelijk niveau zal het als rode draad dienen in het ruimtelijke beleid van onze zuiderburen. Voor het opstellen van deze tekst werd een beroep gedaan op talrijke deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

Het ontwerp wordt van 22 oktober tot en met 5 december onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het plan is op de website raadpleegbaar in drie landstalen, ook in het Nederlands. Iedereen kan het daar dus bekijken. Volgens artikel 3 van het besluit van 12 juli 2018 zal het ontwerp van ruimtelijk ontwikkelingsplan, inclusief het milieueffectenrapport, ook voor advies voorgelegd worden aan het Vlaamse Gewest.

Minister, hebt u intussen reeds kennisgenomen van de adviesvraag over het ontwerp van ruimtelijk ontwikkelingsplan voor het Waalse Gewest of hebt u daarover reeds met uw collega’s in Wallonië gesproken?

Welk advies wilt u uitbrengen over dit document? Zult u dat advies voorleggen aan de Vlaamse Regering of hebt u dat al gedaan?

Werd dit advies voorbereid en besproken met alle Vlaamse administraties, al dan niet gecoördineerd door uw Departement Omgeving?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Vandaele, de adviesvraag is binnengekomen op 19 oktober 2018.

In de formele adviesvraag wordt uitleg gegeven over de lopende procedure van het ruimtelijk ontwikkelingsplan van Wallonië en wordt in het kader van het Verdrag van Espoo en de Europese richtlijnen inzake milieueffectrapportage gevraagd om informatie uit te wisselen en een eventueel advies te verlenen.

Het Vlaamse Gewest heeft, overeenkomstig het schrijven aan de Vlaamse minister-president, de tijd gekregen om tot uiterlijk 21 januari 2019 een advies over te maken aan het Waalse Gewest.

In het advies zal getoetst worden in hoeverre werd omgegaan met transnationale ruimtelijke functies, de nationale klimaat- en energiedoelen, de grensoverschrijdende relaties van de rivier- en beekvalleien in het licht van het klimaatvraagstuk en andere grensoverschrijdende effecten van de beleidskeuzes op het leefmilieu in het algemeen.

Het advies zal door het Departement Omgeving in de loop van de maand december 2018 worden georganiseerd. Hierbij zullen alle relevante Vlaamse diensten worden betrokken. Het advies zal begin januari 2019 geagendeerd worden via een nota aan de Vlaamse Regering, om vervolgens uiterlijk op 21 januari formeel overgemaakt te worden aan het Waalse Gewest.

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, dit is een duidelijk antwoord. Het Waalse plan omvat inderdaad ambitieuze doelstellingen en zit dicht bij waar wij mee bezig zijn. Er zit blijkbaar in hun ruimtelijk beleidsplan ook een betonstop. De doelstelling bestaat erin om het grondgebruik te verminderen en heel concreet tegen 2030 terug te brengen tot 6 vierkante kilometer per jaar, de helft van wat het vandaag is. Tegen 2050 wil men op 0 vierkante kilometer per jaar grondgebruik komen. Het is een beetje een andere term dan wij gebruiken. Maar er zitten toch wel een paar dwarsverbindingen met ons beleidsplan in. Over ons BRV hebt u vorige week hier nog gezegd dat u alles als één pakket bekijkt: het BRV, het Instrumentendecreet, de ontwerpdecreten die in het zomerakkoord rond woonuitbreidingsgebieden zijn afgesproken, bossen …  Het lijkt me inderdaad de logica zelve dat we dat allemaal proberen te bundelen. Wat mij betreft, hoop ik natuurlijk dat we tijdens deze legislatuur nog een aantal dingen kunnen realiseren, zodanig dat we toch niet, minister, door onze zuiderburen worden voorbijgestoken. Dat zou toch niet leuk zijn.

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Het is zeer leuk om te horen hoeveel interesse de heer Vandaele heeft in het ruimtelijk ontwikkelingsplan van de Waalse Regering. Minister, de vergelijking met het BRV gaat inderdaad wel op. Ik heb echter in die zin een bijkomende vraag: gaan wij met het BRV ook in openbaar onderzoek of is dat maar nodig wanneer er ook operationele beleidskaders zijn goedgekeurd?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Nee, mevrouw Peeters, dat gaat niet in openbaar onderzoek. Wel als er beleidskaders zijn.

De heer Vandaele heeft het woord.

Het verbaast me dat mevrouw Peeters verbaasd is dat wij geïnteresseerd zijn in onze buurlanden, of dat nu Wallonië, Frankrijk, Duitsland of Nederland is. (Opmerkingen)

Zelfs Brussel, collega.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.