U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Batterijtechnologie en energieopslag blijft een zeer boeiende materie. Dit zal ook almaar belangrijker worden in ons energiesysteem. Ook al gaat de evolutie zeer snel en neemt het rendement toe, voelen we toch duidelijk dat er met betrekking tot de tariefmethodologieën en techniciteit nog tijd en ruimte nodig is om dit verder te ontwikkelen. In de nabije toekomst zal dit misschien zelfs voor de gezinnen interessanter worden, maar we zijn er nog niet.

Naast de decentrale productie en de hernieuwbare-energiebronnen spelen deze technologieën nochtans een zeer belangrijke complementaire rol. Zonder deze technologieën zouden we enkel productie hebben als er wind is of de zon schijnt. Batterijen zouden dit probleem gedeeltelijk kunnen opvangen. Ze kunnen ook worden gebruikt om vermogenspieken af te zwakken. Een mooi voorbeeld van die peak shaving is wat we in de pers hebben gelezen over Peleman Industries in Puurs. Er is ook het voorbeeld in Ruien, waar er een installatie van 25 megawatt zou komen. Er is ook het voorbeeld in Dilsen-Stokkem, waar een installatie van Tesla van 15 megawatt staat.

Het bedrijf in Puurs heeft een batterij geïnstalleerd waarmee de windenergie uit twee windmolens kan worden opgeslagen en beter kan worden ingezet. Hiermee wordt ook het outputrendement van de windmolens verhoogd. Er is een verbetering van het rendement van de energie die zelf kan worden gebruikt ten overstaan van de energie die in het net wordt geïnjecteerd. De batterij kan ook worden gebruikt om het elektriciteitsnet stabiel te houden.

Minister, de Vlaamse overheid wil deze technologie alle kansen geven en wil thuisbatterijen financieel ondersteunen. Daarvoor is voor 2018 1,2 miljoen euro uit het Energiefonds vrijgemaakt. U was er in Puurs ook bij. U hebt beloofd om dergelijke grootschalige projecten financieel te ondersteunen. Tijdens de commissievergadering van 13 juni 2018 hebt u aangegeven dat u zou werken aan een regelgevend kader voor de ondersteunende diensten of voor het gebruik van batterijen en andere opslageenheden in functie van het distributiebeheer. Dat zou dan gebeuren in een ontwerp van decreet met betrekking tot de flexibiliteit.

Hebt u er al een idee van wanneer dat regelgevend kader voor de opslag- en batterijtechnologie er zal zijn? Wat zal daarin staan? Ik heb het dan over de timing en de inhoud. Welke mogelijke knelpunten zijn er nog? Op welke wijze overlegt u met de andere overheden over de flexibiliteit? Ik heb dan over de federale overheid. Hoe zult u het ondersteuningssysteem voor batterijen vormgeven? Op basis van welke parameters, bijvoorbeeld, zal het ondersteuningssysteem werken? Zal een bepaald minimaal rendement worden nagestreefd om de eigenaars van fotovoltaïsche panelen of andere vormen van hernieuwbare energie ervan te overtuigen de overstap naar energieopslag te maken? Zult u dat bedrag van 1,2 miljoen euro dit jaar nog volledig kunnen toewijzen?

Minister Tommelein heeft het woord.

Het is duidelijk dat batterijen, zeker in combinatie met hernieuwbare energie, heel wat potentieel hebben. Batterijen maken het mogelijk om hernieuwbare energie op korte termijn op te slaan en te gebruiken op het ogenblik dat er geen zonlicht of wind is. Momenteel vormt de prijs met betrekking tot batterijen wel de drempel. Prognoses geven aan dat de prijs op korte termijn zal dalen, maar momenteel is financiële ondersteuning nog nodig om batterijen rendabel te maken. Dat is ook de reden waarom die mogelijke ondersteuning wordt onderzocht.

Momenteel kunnen grootschalige batterijen al ondersteunende diensten leveren, onder meer aan Elia. Voor kleinschalige batterijen, zoals thuisbatterijen, is die mogelijkheid momenteel nog beperkt. In de nabije toekomst zal die mogelijkheid er, onder meer door middel van aggregatoren die de capaciteit en het vermogen van kleinschalige batterijen kunnen groeperen, waarschijnlijk wel zijn.

In het European Clean Energy Package, waarover momenteel nog wordt onderhandeld en dat in principe voor het eind van het jaar definitief zal worden goedgekeurd, zijn verschillende zaken opgenomen die opportuniteiten voor dergelijke ondersteunende diensten mogelijk maken. Net als de andere regio’s en lidstaten, zal Vlaanderen die richtlijnen binnenkort in eigen wetgeving moeten omzetten.

Voor het zomerreces heeft de plenaire vergadering van het Energieoverleg tussen de Federale Staat en de gewesten (ENOVER) beslist een werkgroep met betrekking tot waterstof en opslag op te richten. Deze werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse, de Waalse, de Brusselse en de federale overheid, heeft ondertussen al tweemaal vergaderd. De werkgroep heeft als doelstelling de bevordering van de kennisuitwisseling en de samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid op het vlak van waterstof en opslag.

Aangezien de analyses nog lopen, kan ik hier nog niet uitweiden over de exacte details van de mogelijke ondersteuning. Sowieso wordt een batterij best gekoppeld aan decentrale hernieuwbare productie, zoals een fotovoltaïsche installatie. Dit zal een noodzakelijke voorwaarde voor een eventuele ondersteuning zijn. Het doel is natuurlijk dat de middagproductiepiek van een fotovoltaïsche installatie wordt opgeslagen en idealiter tijdens de consumptiepiek ’s avonds wordt verbruikt. Op die manier dragen batterijen maximaal bij tot een verlaging van de impact op het net. Om die reden wordt in Duitsland een injectielimiet opgelegd aan fotovoltaïsche installaties die aan een batterij zijn gekoppeld. De administratie onderzoekt of dit ook voor Vlaanderen opportuun is. Daarnaast is het aangewezen dat een prosument met een batterij zijn zelfconsumptie verhoogt. Idealiter moeten de afname en de injectie van elektriciteit apart worden gemeten.

Wat de nodige steunhoogte betreft, voert mijn administratie, in samenwerking met 3E, zelf analyses en berekeningen uit. We willen niet in de val van de zonnepanelen trappen en een zeer hoge ondersteuning geven als een daling van de investeringskost zeer nabij is, wat ook wordt verwacht. De uiteindelijke hoogte van de eventuele ondersteuning zal op basis van deze bevindingen worden bepaald.

Het budget voor 2018 zal volledig worden gebruikt om batterijprojecten te ondersteunen. We hebben afgelopen zomer een twintigtal voorstellen ontvangen en we zullen voor het eind van het jaar een beslissing nemen over welke projectvoorstellen een financiële ondersteuning zullen ontvangen. Deze projecten zullen ons meer inzicht geven in de mogelijke toepassingen van batterijen in verschillende sectoren. Daarnaast is het de bedoeling dat de resultaten van deze projecten ons meer inzicht geven in een betere integratie van de batterijen in een Vlaamse context.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, u bent dus goed bezig, maar u gaat dat bedrag niet kunnen toekennen dit jaar. Het is nu november.

Er zijn nog twee maanden dit jaar.

Acht weken. Het is nog maar 7 november.

Dat betekent maar zes of zeven weken.

Ik ben aan het aftellen want binnenkort word ik grootvader, dus ik weet wel hoeveel weken er nog zijn, mijnheer Gryffroy.

Maar ik word geen grootvader van een batterij. Ik zie in elk geval dat we er niet gaan komen met die toekenning van 1,2 miljoen euro, tenzij u dat bedrag zonder enig probleem naar volgend jaar kunt overbrengen. Ik denk dat dit dan een puur begrotingstechnisch probleem is, als het bedrag niet is opgebruikt en je het niet kunt overbrengen naar volgend jaar.

Mijnheer Gryffroy, naast minister van Energie ben ik ook minister van Begroting. Dus over de begrotingstechniciteit moet u zich geen zorgen maken. Ik zal me daarover buigen.

Dat is mijn vraag. Kunt u dat overbrengen naar volgend jaar?

Ik zeg nogmaals: begrotingstechnisch weet ik wel dat het geld moet worden uitgegeven dit jaar. En dat ik nog acht weken heb, weet ik ook. Dus ik zal daar wel voor zorgen.

Maar u moet nog studies binnenkrijgen van 3E en u moet nog een aantal evaluaties maken enzovoort enzovoort. Ik zie dat toch niet goed komen, hoor.

Ik zal daarvoor zorgen. Een klein beetje vertrouwen in mij, mijnheer Gryffroy.

Het is genoteerd in de commissie wat mijn reactie daarop is.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.