U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Opnieuw een stukje over de vis, met name over de wijziging van de regelgeving van de technische maatregelen. De herziening van de regelgeving van de technische maatregelen ligt nog steeds op de plank van het tripartite-overleg. De wetgeving uit 1998 mag inderdaad onder handen worden genomen, zodat men aangepaste maatregelen voor de vangst, die met een bepaalde visserij-inspanning wordt gevangen, onder controle kan houden, en de effecten van visserij op het ecosysteem tot een minimum kan beperken. Maar de trialogen lopen niet van een leien dakje. Regionalisering, maaswijdte, selectiviteitsindicatoren en de welbekende pulsvisserij blijven cruciale onderhandelingspunten.

Mijn vraag hierover is: welke standpunten neemt Vlaanderen in op deze vier cruciale onderhandelingspunten? Neemt u de adviezen van de Noordzee Adviesraad en de noordwestelijke adviesraad mee naar de trialogen? En met de aanlandingsplicht op komst, en de brexit om de hoek, is er een grote druk om de regelgeving van de nieuwe technische maatregelen af te ronden. Die druk is zeer groot geworden. De visserijsector vreest dat, door deze druk, de kans bestaat dat de timing het zal halen van de inhoud. Is de vrees van de sector terecht? Klopt het volgens u dat men, vanwege de nakende aanlandingsplicht en de brexit, een versnelling hoger wil schakelen en de inhoud dreigt los te laten? Of staat u op de rem, zodat de inhoud ook primeert op de timing?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Vermeulen, in dit dossier zijn er een aantal openstaande discussiepunten, die inderdaad verder worden uitgeklaard in de triloog, zoals dat heet. Zo hebben wij vanuit Vlaanderen nogmaals gepleit om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, en dat bij de introductie van nieuwe selectiviteitsindicatoren. Neem bijvoorbeeld de nieuwe indicator ‘optimale lengte’: daar is de kennis maar heel beperkt ontwikkeld, onder andere wat de socio-economische gevolgen zijn. Het is wat ons betreft dan ook te vroeg om deze indicator nu al in te schrijven in een regulering.

Verder waken wij erover dat de voorgestelde maaswijdtes praktisch haalbaar zijn voor onze visserij. Wat betreft de pulsvisserij vraagt Vlaanderen om een gelijk speelveld te garanderen. Tot slot acht Vlaanderen het nuttig om regionale groepen in te zetten om gemeenschappelijke aanbevelingen over de technische maatregelen te doen. De aanbevelingen van de Noordzee Adviesraad en de noordwestelijke adviesraad worden natuurlijk aandachtig doorgenomen. Wat hierin van toepassing is voor de Vlaamse situatie, is iets wat uiteraard wordt meegenomen.

Dit najaar was de druk zeer groot om tot een akkoord te komen over een herziening van de technische maatregelen. De huidige regulering is niet aangepast aan de introductie van de volledige aanlandingsplicht op 1 januari 2019. En er is ook een link met de brexit, waarbij er gestreefd wordt naar dezelfde technische regels voor iedereen. Dit zijn heel grote bezorgdheden. Toch ben ik het met u eens dat de inhoud moet primeren op de timing. Vooral wat de selectiviteitsindicatoren betreft, heeft Vlaanderen dan ook gepleit om eerst de inhoud goed te maken, zuiver te stellen en werkbaar te maken voor onze vissers, vooraleer het in de regulering op te nemen. De inhoud is voor ons dus belangrijker dan de timing.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Bedankt, minister, we komen tegenwoordig goed overeen. Het is inderdaad zeer belangrijk dat er voorzichtigheid aan de dag gelegd wordt, zeker wat de optimale lengtes betreft. Voor de demersale visserij is dat inderdaad allemaal niet zo simpel. We zitten met die heel specifieke visserij, en die nieuwe regelgeving is ook een wet die voor een heel lange tijd de nieuwe manier van vissen zal bepalen. Het is dus inderdaad zeer belangrijk dat men er niet te snel zal over gaan, en dat men daar inderdaad opnieuw druk op de ketel blijft zetten, om daar de nodige aandacht aan te blijven besteden. Men moet erop blijven hameren dat er bepaalde, cruciale punten op een degelijke manier aangepakt worden. Ondertussen blijf ik, net zoals vorige zondag, actie voeren tegen de pulskorvisserij.

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Collega Vermeulen verwijst net naar de actie die gevoerd is door de zeevissers in Nieuwpoort tegen de pulskorvisserij, dus tegen de elektrische visserij. Mijn vraag luidt als volgt: vandaag wordt er blijkbaar een stuk misbruik gemaakt door de interpretatie van de regelgeving, door dat toch op grotere schaal te doen dan bedoeld, weliswaar onder het mom van wetenschappelijk onderzoek.

Maar wie staat in voor de handhaving van dergelijke technieken? Wie staat in voor de controle? Is daar een politionele bevoegdheid van ik-weet-niet-wie? En hoe kan opgetreden worden wanneer buiten het kader van de huidige Europese regelgeving dat elektrisch vissen toch meer dan voorzien wordt toegepast?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Het is voor mij heel belangrijk dat er een gelijk speelveld is wat de puls betreft. Als Europa een aantal lidstaten en regio’s de toestemming geeft om een aantal voertuigen uit te rusten met die puls om wetenschappelijk onderzoek te doen en te kijken wat het effect is, dan moet Europa daar ook toezicht op houden. Dat is belangrijk. Daarom hebben we ook herhaald dat er een gelijk speelveld moet zijn en dat de Europese regelgeving ook nageleefd moet worden. Ik heb zelf al twee of drie keer bilaterale gesprekken gehad met de Nederlandse minister over de puls. Ik heb ook telkens meegedeeld dat het voor ons wel belangrijk is dat de regelgeving wordt gerespecteerd, dat onze vissers die ook goed opvolgen en dat dat voor ons zeer gevoelig ligt. Dus ik ga akkoord dat de puls kan voor wetenschappelijk onderzoek, en dat we eerst goed moeten weten welke de effecten zijn voor het op grote schaal wordt uitgevoerd.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Ik had zelfs begrepen dat de pulskor nog niet op de trialoog van 4 oktober geagendeerd stond, dat dat zelfs vooruitgeschoven wordt omdat ze er absoluut nog niet uit zijn. Ik heb de indruk dat Nederland redelijk stil is, maar dat zij zich achter de schermen in zeer woelige wateren begeven om die pulskor toch te kunnen behouden.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.