U bent hier

Commissievergadering

donderdag 25 oktober 2018, 11.01u

Voorzitter
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
122 (2018-2019)

Mevrouw Vanwesenbeeck heeft het woord.

Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld)

Het sleutelwoord van vandaag is inderdaad vereenvoudiging en klantgerichtheid. Er is natuurlijk een verschil tussen wat er in de praktijk gebeurt en de intenties. We moeten daar de vinger aan de pols houden. In dit geval gaat het over de O&O-steun (ontwikkeling en onderzoek) die is hervormd, een belangrijk punt uit het regeerakkoord en de beleidsnota.

Minister, een van de pijnpunten was dat bedrijven niet altijd hun weg vonden in de vele subsidies en te maken kregen met te lange procedures, wat ontmoedigend werkt. U hebt dat vereenvoudigd. Men had daarin twee luiken. Enerzijds zijn de bestaande subsidies zoals kmo-programma en Sprint-steun vervangen door twee nieuwe subsidies, de ontwikkelings- en onderzoeksprojecten. Anderzijds werden de modaliteiten voor de steunaanvragen herzien met de bedoeling te komen tot snellere en eenvoudigere procedures en minder administratieve rompslomp voor de bedrijven.

Onder andere de aanvraagdocumenten zijn vereenvoudigd en bondiger gemaakt, wat ook een belangrijke hervorming is. En als ik het goed begrijp, hebt u ook meer aanvragen en is er voorzien in hogere steunpercentages voor kmo’s.

De bedoeling van uw hervorming was heel duidelijk, namelijk de innovatiesteun toegankelijker maken en vereenvoudigen.

Ik stel deze vraag omdat ik hier en daar signalen heb ontvangen uit de bedrijfswereld. De aanvraag op zich is wel vereenvoudigd maar vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) wordt toch regelmatig bijkomende informatie gevraagd. Ik heb de indruk dat het gedeeltelijk gaat over ‘change management’. Dat is niet gemakkelijk want er zijn mensen die al jaren op eenzelfde manier moeten werken en nu eenvoudigere zaken moeten vragen en het misschien wat moeilijk hebben met die ommekeer.

Minister, hoe evalueert u de toepassing van de vereenvoudigde aanvraagprocedures sinds begin dit jaar? Is een bijsturing van de behandeling voor aanvragen innovatiesteun nodig?

Hoe wordt opgevolgd dat de beoogde vereenvoudiging in de praktijk effectief wordt gerealiseerd? Is er een monitoring? Hoe wordt dat binnen VLAIO aangepakt?

In een schriftelijk antwoord begin juli zei u dat VLAIO een toename van de interesse vanuit de bedrijven kon vaststellen ten opzichte van vorig jaar. Dat wil zeggen dat die vereenvoudiging voor een deel ook wel werkt. U verwees enerzijds naar de hervormde innovatiesteun maar tevens naar de nieuwe aanpak van VLAIO in de benadering van bedrijven. Hebt u intussen verdere indicaties over de impact van de hervorming van de innovatiesteun? Is er nog een ander effect merkbaar zoals contactnames, aanvragen enzovoort?

Minister Muyters heeft het woord.

Mevrouw Vanwesenbeeck; ik zal hier niet heel het proces van vereenvoudiging uitleggen, u hebt dat zelf zeer goed gedaan. Ik kan wel zeggen dat die vereenvoudiging en het verlagen van de instapdrempel de kwaliteitsdrempel niet mochten verminderen. Dat is een eerste belangrijk gegeven.

U weet dat wij ook moeten voldoen aan de staatssteunregels voor onderzoek en ontwikkeling van de Europese Commissie, en ook daar is informatie voor nodig. Er zijn gesprekken tussen het kabinet en de administratie maar er zijn natuurlijk gevallen waarin het gaat over complexe en omvangrijke projectvoorstellen. In die gevallen kan soms specifieke bijkomende informatie nodig zijn. Dat kan een reden zijn waarom in het proces wordt voorzien in een gesprek met de aanvragende onderneming. In dat gesprek kan naar voren komen dat er bijkomende informatie nodig is om de juiste inschattingen te maken. Zodra men de website bekijkt, wordt transparant meegedeeld dat dit mogelijks het geval is. Maar ik ben het helemaal met u eens dat er altijd een goed evenwicht moet blijven met wat initieel op papier wordt gevraagd. Die bijkomende mondelinge toelichting kan soms misschien wel volstaan. Wanneer bijkomende schriftelijke informatie wordt gevraagd, moet die ook echt nodig zijn met het oog op bijvoorbeeld die toegelaten staatssteun.

We werken nu een negental maanden met de nieuwe steunformules en ook voor het agentschap is dat een leerproces. Momenteel bekijkt het agentschap op basis van de opgedane ervaringen en de feedback van de bedrijven of de aanvraagtemplate en het bijhorende proces bijkomende aanpassing en/of verduidelijking verdienen.

Voor elke steunaanvraag die het volledige evaluatieproces heeft doorlopen, wordt het aanvragend bedrijf gevraagd een klantenbevraging in te vullen waarin de aanvrager zijn appreciatie kwijt kan over het proces en de interacties die er zijn geweest met het agentschap.

Het agentschap maakt momenteel een analyse van de resultaten van de eerste negen maanden. Die wordt eind november verwacht en zal aantonen of we op de goede weg zitten en of er bijsturing nodig is. Het is dus nog even wachten op die cijfers maar ik kan wel al meegeven dat we dit jaar afstevenen op een recordbedrag aan toegekende steun voor kwaliteitsvolle onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van bedrijven. Ook het aantal nieuwe bedrijven dat de weg naar innovatiesteun vindt, zou volgens de eerste indicaties in de lift zitten.

Mevrouw Vanwesenbeeck heeft het woord.

Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld)

Minister, ik dank u voor uw antwoorden. Ik trek uw goede bedoelingen zeker niet in twijfel. Wat me is opgevallen vanuit de bedrijfswereld, is ook de gevoeligheid. Er was geen enkel bedrijf dat wilde dat zijn naam hier zou vallen, zij zijn voor een deel natuurlijk ook reguliere klanten.

Wanneer u spreekt over een evaluatieformulier, vraag ik me af in hoeverre er oprecht wordt gereageerd omdat zij natuurlijk telkens met dezelfde mensen moeten werken bij VLAIO. In hoeverre kunnen zij objectief blijven? Het kan misschien een optie zijn om bedrijven anoniem te laten evalueren zodat er oprechter kan worden geëvalueerd.

Ik verneem bijvoorbeeld dat er vaak wordt teruggegrepen naar de oude aanpak. Vroeger werd blijkbaar ook gevraagd wat men terugkrijgt wanneer er innovatiesteun wordt gegeven. Men moest bijvoorbeeld bewijzen dat de omzet vertienvoudigd was of men moest in x aantal arbeidsplaatsen voorzien. Ik heb vernomen dat dit nu niet meer wordt gevraagd maar dat dit achteraf wel mondeling opnieuw wordt gevraagd. Het is me niet duidelijk of dit dan kadert in die voorschriften van die staatssteunregels. Misschien is het aan u om toch een signaal te geven, indien het niet hoort tot die staatssteunregels, om daar toch mee op te houden of een andere manier van werken toe te passen.

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Minister, ik heb nog een bijkomende vraag. Als het gaat over vereenvoudiging in het kader van innovatie, is er ook de fusieronde geweest van de provinciale innovatiecentra. Ik weet niet of u daarop kunt antwoorden, anders stel ik er een bijkomende vraag om uitleg over. Hebt u al een zicht op de effecten, namelijk de win-win voor de kmo's, de uitgespaarde kosten? Is er een groter bereik? Zijn die effecten positief of is er nog in een evaluatie voorzien?

Minister Muyters heeft het woord.

Collega Christiaens, ik heb zeker de indicatie dat er meer instroom is. Het lijkt op de goede weg te zitten, maar details heb ik niet bij. Ik weet ook niet of die er al zijn, maar ik krijg signalen dat er meer instroom is nu die fusie is gerealiseerd.

Mevrouw Vanwesenbeeck, ik neem uw suggestie van anonieme feedback mee en ik neem ook uw voorbeeld mee in het volgende gesprek dat we vanuit het kabinet hebben met de administratie. Ik denk niet dat de feedback aan de maatschappij een onderdeel is van wat volgens Europese regels moet gebeuren. Ik zal dat zeker meenemen en neem ook uw suggestie mee.

Mevrouw Vanwesenbeeck heeft het woord.

Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld)

Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel tevreden ben dat u mijn suggesties meeneemt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.