U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Het actieplan voor de ondersteuning van de gezinsopvang voorziet dat een deel van de vrijgekomen subsidies door de daling van het aantal onthaalouders gaat naar de toekenning van een basissubsidie voor bestaande plaatsen in de gezinsopvang die met vrije prijszetting werken en nog geen basissubsidie ontvangen.

Open Vld heeft altijd gepleit voor het prioritair inzetten van middelen voor uitbreidingsbeleid voor de bestaande organisatoren die nog geen enkele subsidie ontvangen of enkel de basissubsidie ontvangen om zo het grote aantal stopzettingen in te dijken. Deze maatregel paste bijgevolg volledig in die filosofie.

Er werd op 25 september 2018 een oproep gedaan aan de doelgroep voor het aanvragen van de basissubsidie. Nu we de voorwaarden voor het verkrijgen van de basissubsidie kennen, vrezen we dat deze maatregel een maat voor niets zal zijn om de eenvoudige reden dat de beoogde doelgroep niet kan voldoen aan de voorwaarden. Het gaat meer bepaald over één specifieke voorwaarde, met name de 220 openingsdagen. Deze is niet haalbaar voor alleen werkende onthaalouders.

Kind en Gezin heeft zich gebaseerd op de bestaande voorwaarden inzake openingsdagen die gelden voor organistoren die subsidies ontvangen. Het heeft er echter geen rekening mee gehouden dat deze diensten die 220 openingsdagen moeten realiseren in een zorgregio. Omdat niet alle onthaalouders van de dienst in een regio op hetzelfde ogenblik een sluitingsdag hebben, is het halen van die 220 openingsdagen geen probleem voor een dienst. We willen opmerken dat de individuele onthaalouders aangesloten bij een dienst individueel ook geen 220 openingsdagen halen.

Vandaar ook mijn vragen. Beseft Kind en Gezin dat de voorwaarde van 220 openingsdagen niet haalbaar is voor een alleenwerkende onthaalouder ? Gelet op het feit dat individuele onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst, ook niet verplicht zijn om 220 openingsdagen te presteren om in aanmerking te komen voor subsidies, waarom wordt die voorwaarde dan wel gesteld aan een alleenwerkende onthaalouder ?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

In functie van het actieplan gezinsopvang, opent de Vlaamse Regering nu ook voor zelfstandig werkende gezinsopvang de mogelijkheid om de basissubsidie aan te vragen.

Voor deze subsidie gelden een beperkt aantal voorwaarden, waaronder een minimum jaarlijks aantal openingsdagen hebben.

Minstens 220 openingsdagen is een algemene subsidievoorwaarde voor elke groeps- en gezinsopvang bepaald in het Subsidiebesluit. Die voorwaarde mag worden gerealiseerd over alle locaties van eenzelfde organisator in dezelfde gemeente in geval van groepsopvang of zorgregio bij gezinsopvang. Tot nu werden daar weinig tot geen vragen of problemen over gemeld.

Waar het gaat om groepsopvang is er steeds meer dan één persoon aan het werk, en is het in principe haalbaar om dit te kunnen realiseren. Waar het gaat om gezinsopvang, waar per locatie in principe slechts één persoon werkt, kan dit minder evident zijn.

Toch is er in de praktijk meestal geen probleem bij de onthaalouders aangesloten bij een dienst, omdat de openingsdagen worden geteld over alle locaties gezinsopvang van dezelfde dienst in dezelfde zorgregio. Omwille van de collectiviteit van zo’n groep onthaalouders is dat normaliter gemakkelijk realiseerbaar.

Voor locaties gezinsopvang zonder subsidie – in concreto, onthaalouders die niet zijn aangesloten bij een dienst – stelt zich het probleem van haalbaarheid van deze 220 openingsdagen per jaar nu wel.

In de praktijk gaat het om ongeveer 500 zelfstandig werkende onthaalouders zonder sui-generisstatuut. Zij werken niet altijd voltijds. Informatie uit de sector zelf meldt dat velen van hen geen 5 dagen per week open zijn. Wie slechts 4 dagen per week opent, zou al 55 weken per jaar open moeten zijn om de basissubsidie te kunnen krijgen, wat onmogelijk is.

Daarom legt Kind en Gezin eerstdaags aan haar raadgevend comité een aanpassing aan de regelgeving ter advies voor, namelijk het minimum vereiste aantal openingsdagen laten zakken voor wie enkel de basissubsidie gezinsopvang ontvangt, zodat men kan komen tot een haalbaar en realistisch minimumaantal openingsdagen.

De vraag kan ook worden gesteld voor de gezinsopvang met subsidie voor inkomenstarief. Omwille van het grotere volume van de subsidie voor inkomenstarief, zijn we er echter voorstander van om op deze tweede subsidietrap het vereiste minimum van 220 openingsdagen te behouden.

Overigens zijn er vandaag enkel negen niet-aangesloten onthaalouders met subsidie voor inkomenstarief, en stelt zoals hierboven vermeld het probleem zich niet bij een groep van bij een dienst aangesloten onthaalouders per zorgregio, waar er steeds ook subsidie voor inkomenstarief is.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Ik ben heel blij dat dit zal worden voorgelegd aan het raadgevend comité. U haalt net dezelfde problematiek aan als ik in mijn vraag om uitleg. Wanneer zal er een besluit komen van het raadgevend comité zodat de mensen zekerheid hebben van de verlaging van die 220 openingsdagen?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Het staat morgen op de agenda van het raadgevend comité.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.