U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

Commissievergadering

donderdag 18 oktober 2018, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, eind juni 2018 besteedde De Tijd in een aantal artikelen aandacht aan het voorstel van de Federale Regering om een taxshelter in het leven te roepen voor schoolinvesteringen. Zo’n shelter zou dan vooral gericht zijn op bedrijven die een fiscaal voordeel zouden kunnen verwerven als ze investeren in onderwijsapparatuur dat in de eerste plaats als opleidingsmateriaal voor scholen zou kunnen worden ingezet. In de genoemde krant wordt u op 28 juni 2018 als volgt geciteerd: “De maatregel hoeft niet veel te kosten, maar zou wel een enorme boost kunnen geven aan vooral het technisch en beroepsonderwijs.” En iets verder: “Het is ook in het belang van de bedrijven dat leerlingen niet met verouderd materiaal werken zodat ze goed voorbereid zijn om op de arbeidsmarkt te komen.”

In dezelfde krant reageerden de werkgeversorganisaties enthousiast op dit voorstel en spraken zowel UNIZO, Voka, het Verbond van Belgische Ondernemingen en Agoria  er uitdrukkelijk hun steun voor uit.

Minister, enkele weken geleden verwees u zelf nog eens naar dit voorstel op de startdag van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). U vroeg de uitdrukkelijke steun ervoor bij alle actoren die bij het Vlaams onderwijs betrokken zijn.

Ik had u reeds een schriftelijke vraag hierover gesteld. Ik heb daar ondertussen ook antwoord op gekregen. Maar ik formuleer toch nog eventjes kort mijn vragen, die deels beantwoord zijn, en deels nog steeds niet.

Op welke manieren kunnen de onderwijsactoren en deze commissie uw voorstel kracht bijzetten? Hebben de interfederale werkgroep en de betrokken administraties zich inmiddels gebogen over uw voorstel om een taxshelter voor schoolinvesteringen in te voeren? Zo ja, namen de andere bij de gesprekken betrokken regeringen daarbij dan een positieve houding in? Hebt u al aanwijzingen dat dit voorstel deel zal uitmaken van de ‘arbeidsdeal’? Wanneer zou bij een gunstige beoordeling van dit voorstel het kunnen worden geïmplementeerd?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Dank u wel voor uw deugddoende steun voor de taxshelter voor schoolinvesteringen. Ik heb hem evenwel nog niet binnen, de taxshelter die ik zo graag zou hebben.

In het kader van de interfederale gesprekken om een antwoord te bieden op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt heeft de Vlaamse Regering op mijn initiatief aan de Federale Regering gevraagd om een aantal maatregelen te nemen. Een van die maatregelen is een fiscale maatregel voor investeringen die bedrijven ondernemen op vlak van ICT- en technologische infrastructuur in scholen. Waarom willen we dat zo graag? Omdat we ondernemingen willen aanmoedigen om te investeren in de infrastructuur in scholen en omdat we het partnerschap tussen ondernemingen en scholen verder willen versterken.

We hebben drie concrete voorstellen gedaan. Het eerste is een verhoogd afschrijvingspercentage voor ICT en technologische apparatuur die door een bedrijf aan een school geschonken of voor de levensduur ter beschikking gesteld wordt. Bedrijven die nieuwe of gebruikte toestellen en machines aan een school schenken of ter beschikking stellen, kunnen die aan een verhoogd percentage als beroepskost opnemen of afschrijven. Dat afschrijvingspercentage daalt naarmate de uitrustingsgoederen al gebruikt zijn in het bedrijf.

Voorstel twee is een taxshelter voor onderwijsinnovatie. Die maatregel moet scholen aanzetten om met groepen van bedrijven investeringsprojecten op te zetten. Door die maatregel kan de school in het leerplichtonderwijs een Tax Shelter Innovatie uitwerken waarbij een investeringstraject in ICT en/of technologische apparatuur wordt opgezet, gefinancierd door eigen middelen en giften van ondernemingen. De giften door groepen van bedrijven in die Tax Shelter Innovatie zijn dadelijk en voorwaardelijk fiscaal aftrekbaar. In het jaar dat de investering werkelijk gerealiseerd is, is de fiscale aftrekbaarheid definitief verworven en wordt ze verhoogd. Vanuit de onderwijsinstelling moet er voorzien worden in een cofinancieringspercentage uit de middelen van school. Die maatregel ondersteunt de samenwerking met kmo’s en maakt het mogelijk dat bedrijven gezamenlijk co-investeren in de uitrusting van scholen.

Een derde maatregel is het uitbreiden van de fiscale aftrekbaarheid van giften in de personenbelasting tot alle onderwijsinstellingen – nu is dat het geval voor het hoger onderwijs – voor investeringen en uitgaven en investeringen in technische uitrusting.

Hoe kunt u dat voorstel kracht bijzetten? Ten eerste, door er een vraag over te stellen, mijnheer De Meyer. Dan komt het onder de aandacht, en de pers is aanwezig.

Ten tweede heb ik bij de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) de onderwijsactoren opgeroepen om die voorstellen te steunen om een dubbele reden. In de eerste plaats moeten onze onderwijsinstellingen zich bewust zijn van de belangrijke positie die zij innemen in het vraagstuk van de knelpuntberoepen. Onderwijs heeft een bijzonder belangrijke taak om een arbeidsmarktgericht aanbod uit te werken en moet ook eindtermen inzake digitale geletterdheid realiseren. Die verbeterde samenwerking kan dus alleen maar positief zijn. Ten tweede vraag ik steun voor deze voorstellen omdat ze niet altijd en overal evident zijn. Ze gaan uit van samenwerking tussen scholen en bedrijven op het vlak van infrastructuur. Ik ben echt – maar dat weet u – een ‘believer’ in het feit dat in een tijdperk van snelle technologische evoluties de samenwerking met bedrijven echt noodzakelijk wordt om er in onze klassen voor te zorgen dat men zo snel mogelijk ook de meest geavanceerde technologie kan introduceren.

De kwaliteit van het onderwijs wordt mede bepaald wordt door de kwaliteit van de technische en digitale uitrusting. Ik heb dus steun gevraagd voor die visie. Ik ben bijzonder blij dat de twee coalitiepartners in de Vlaamse Regering volmondig akkoord zijn gegaan met die voorstellen, dat ze ook samen ingediend zijn bij de Federale Regering.

Ik kan u een stand van zaken geven. Op 20 september werd vanuit de federale overheid een voorstel met een pakket van twintig maatregelen om de uitdaging van de knelpuntberoepen aan te pakken, de vacante betrekkingen in te vullen en de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, voorgelegd op een interfederale werkgroep.

De maatregelen zijn gegroepeerd rond verschillende thema’s. Onder het thema ‘fiscaliteit en parafiscaliteit’ is als derde maatregel opgenomen: ‘Voorzien in fiscale maatregelen voor ondernemingen die investeren in opleidings- en onderwijsinfrastructuur in de ICT- en technologiesector’. Eigenlijk is dat voorstel dus mee vervat in de voorstellen die in de interfederale werkgroep zijn besproken.

Voor elk van die thema's worden nu concrete voorstellen bestudeerd op basis van de partijen die deelnemen. Ik hoop dat de resultaten van die werkzaamheden op het Overlegcomité zullen worden geagendeerd, waarna er dan finaal beslist kan worden.

De voorzitter

De heer de Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

U hebt het inderdaad juist begrepen, minister, dat ik over deze opportuniteit – want dat is het – enthousiast ben. Het is een kans voor het onderwijsveld, en ook voor het bedrijfsleven, om meer en beter te kunnen investeren in up-to-datetechnologie, zodanig dat de afgestudeerden effectief niet met verouderd, maar zoveel mogelijk met het laatste nieuwe materiaal kunnen werken. Voor de mensen, op welk niveau ook, die erover moeten beslissen, zou ik alleen suggereren dat men ook eens kijkt naar het buitenland, ik denk bijvoorbeeld aan Duitsland. Kijken we maar naar welke enorme inspanningen het bedrijfsleven daar doet ten aanzien van het onderwijsveld en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Dit zou een grote opportuniteit kunnen zijn.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Er is nog een optie om eigen investeringen maximaal te kunnen laten renderen. Het gaat om andere middelen, niet alleen voor de investeringen die van buiten het onderwijs komen. We zijn toch aan het spreken met de collega’s van de andere gewesten, gemeenschappen, de federale overheid en de federale werkgroep. Die optie is dat er een fonds wordt opgericht waar de btw in terechtkomt die onze scholen betalen als ze didactische infrastructuur kopen. Die btw zou dan niet in de grote pot gaan van de Financieringswet, maar opnieuw een trekkingsrecht worden voor onze gemeenschap, om rechtstreeks te gebruiken. Op die manier kan elke euro die we vanuit Vlaanderen investeren in didactische investeringen, ook terugkeren naar Vlaanderen.

Wat er nu gebeurt, is eigenlijk: Vlaanderen investeert heel veel in zijn scholen, en langs die weg gaat er eigenlijk geld naar de andere gemeenschap, naar andere gewesten. Ik wil het hun wel gunnen, maar voor alle duidelijkheid: dat zijn centen die toekomen aan Vlaanderen en die we heel graag in Vlaanderen, voor investeringen in Vlaamse scholen, zouden houden. Als N-VA doen we heel graag die oproep om ook dergelijk trekkingsrecht in de federale Financieringswet in te schrijven, zodat middelen geïnvesteerd voor de scholenbouw, middelen geïnvesteerd voor didactische uitrusting van scholen, waaronder middelen die in tso- en bso-scholen worden geïnvesteerd en die zeer veel geld kosten, en waarvan het btw-percentage van 21 procent een grote som vertegenwoordigt, automatisch terugvloeien naar de gemeenschap waarin die investering is gebeurd.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.