U bent hier

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Het energiedomein is steeds in beweging en de wetgeving is dat ook, of zou dat moeten zijn. Minister, ik wil u graag bevragen over een aantal aspecten van ongewenste neveneffecten van een aantal elementen in de EPB-regelgeving (energieprestatie en binnenklimaat).

De EPB-regelgeving bepaalt onder andere dat wie een nieuwe woning of kantoorgebouw bouwt, een verplicht aandeel hernieuwbare energie in dat gebouw moet integreren. Voor dat aandeel hernieuwbare energie krijg je dan onder geen beding groenestroomcertificaten (GSC's). Dat is logisch, want iets wat verplicht is, kan men niet subsidiëren.

De interpretatie van de bovenstaande algemene regel in de mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) van 30 april 2014 leidt onder andere tot enkele concrete reële kafkaiaanse situaties. Een school zet bijvoorbeeld een nieuwbouw en moet volgens de EPB-regelgeving 10 kilowatt aan zonnepanelen plaatsen. De school wil eigenlijk 65 kilowatt plaatsen, tot blijkt dat voor die 55 bijkomende kilowatt ook geen groenestroomcertificaten worden toegekend omdat de installatie als een geheel wordt beschouwd en dus als een geheel binnen de EPB-verplichting meetelt. Het gevolg is dat de school slechts 10 in plaats van 65 kilowatt plaatst. Wat mij betreft, is dat een ongewenst neveneffect.

Een andere situatie: iemand heeft een woning met 4 kilowatt aan zonnepanelen, zoals zoveel Vlamingen, die nog onder het oude GSC-stelsel valt. De man besluit de woning volledig af te breken en herop te bouwen en daar de zonnepanelen van de oude woning terug op te leggen. De netbeheerder stelt hem voor de keuze, gebaseerd op de mededeling van de VREG: ofwel de installatie laten meetellen voor EPB en geen GSC’s meer krijgen, ofwel de GSC-steun behouden, maar de EPB-boete betalen.

Minister, klopt de bovenstaande interpretatie? Bent u het met mij eens dat bovenstaande situaties ongewenste neveneffecten zijn van de EPB-regelgeving? Plant u een initiatief om dit soort toestanden in de toekomst te vermijden? Zo ja, kunt u hierbij enige toelichting geven?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Danen, dank u wel voor uw vraag om uitleg. Uw interpretatie is deels correct. Wat de eerste concrete situatie betreft, ben ik het volledig met u eens dat het een verkeerde keuze is geweest bij het ontwerpen van de regelgeving. Ik ben het er absoluut niet mee eens omdat dit opnieuw een bijkomende drempel is voor de uitrol van hernieuwbare energie. Voor mij kan het zeker niet de bedoeling zijn dat omwille van de EPB-regelgeving de grootte van de PV-installaties wordt beperkt tot wat voor de EPB-regelgeving is vereist. Dit leidt, zoals u zelf zegt, tot een onderbenutting van het potentieel.

Daarom heb ik het initiatief genomen om dit ongewenst effect weg te werken in het verzameldecreet dat ik zo dadelijk zal toelichten. Er wordt in dit verzameldecreet voorgesteld het huidige Energiedecreet genuanceerd te verduidelijken en in een regeling te voorzien waardoor voor de hoeveelheid elektriciteit die het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem produceert boven op wat de EPB-regelgeving vereist, wel degelijk groenestroomcertificaten worden toegekend.

Wat de tweede concrete situatie betreft, ben ik het echter niet met u eens en is uw analyse niet correct. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat we een verplichting bijkomend gaan subsidiëren. Dit geldt dus ook als een bouwheer zijn oude PV-installatie hergebruikt op de nieuwe woning. Maar deze situatie leidt zeker niet zomaar in alle gevallen tot een EPB-boete. De bouwheer kan vooreerst andere vormen van hernieuwbare energie integreren in de nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, of een participatie nemen in een windmolen, wat ook is toegelaten.

Vervolgens bestaat de ultieme mogelijkheid om je eigen E-peil te verstrengen met 10 procent, zijnde bijvoorbeeld E27 in plaats van E30. Enkel indien deze opties allemaal niet worden gekozen, zal er een boete worden opgelegd.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Minister, het klopt inderdaad dat bijkomende drempels die leiden tot onderbenutting, zo veel mogelijk moeten worden weggewerkt. Ik pleit ervoor om oude, slechte woningen in Vlaanderen in sommige gevallen te slopen. Daarover heb ik met u tijdens de Septemberverklaring nog kort van gedachten gewisseld. Of was het met minister-president Bourgeois?

Minister, als mensen hun woning afbreken en daarop een PV-installatie plaatsen, moeten we dat veeleer stimuleren dan dat we een bijkomende drempel opleggen. Ik begrijp uw uitleg als u zegt dat een bouwheer kan kiezen voor andere elementen om aan de regelgeving te voldoen, maar het lijkt me toch opportuun om ook de tweede situatie te bekijken en daar iets aan te doen zodat dat soort kafkaiaanse toestanden kan worden vermeden. Ik denk eraan om op dat ontwerp van decreet een amendement in te dienen om dit soort zaken te vermijden.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.