U bent hier

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Voorzitter, op donderdag 5 juli 2018 vielen dierenrechtenactivisten het slachthuis Debra Meat in Tielt binnen. In ware Rambostijl namen ze een varken mee dat zogezegd werd bevrijd. De activisten behoren tot de Franse organisatie 269 Libération Animale.

Minister, in de pers hebt u verklaard dat de activisten zich zelf aan dierenmishandeling hebben bezondigd. U zou de Inspectiedienst Dierenwelzijn opdragen een proces-verbaal op te stellen. Ik heb hierover enkele vragen.

Zijn ten aanzien van de dierenrechtenactivisten effectief processen-verbaal opgesteld? Zo ja, om hoeveel processen-verbaal gaat het en welke inbreuken zijn vastgesteld? Wat was de rol van de animal welfare officer in de behandeling van de feiten van dierenmishandeling? Bieden de aanpassingen van het decreet betreffende de wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van dieren bijkomende mogelijkheden om in dergelijke situaties op te treden?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, op basis van de video die de organisatie 269 Libération Animale op de eigen Facebookpagina zelf heeft verspreid, heeft de Inspectiedienst Dierenwelzijn een proces-verbaal opgesteld voor overtredingen van de decreetgeving inzake dierenwelzijn. De politie heeft ook een onderzoek ingesteld. Het gaat enerzijds om overtredingen die zijn vastgesteld in het proces-verbaal dat onze inspectiedienst heeft opgesteld, maar er zijn anderzijds ook andere overtredingen vastgesteld. Het proces-verbaal dat onze inspectiedienst heeft opgesteld, is aan het parket bezorgd om bij het dossier te voegen. Ik kan daar natuurlijk niet nader op ingaan, want het dossier is nog niet afgesloten. Gelet op de lopende procedure, kan ik nog niet zeggen om welke inbreuken het precies gaat.

Ik denk dat de animal welfare officer het maximaal mogelijke heeft gedaan. Hij moet erop toezien dat de processen in een slachthuis zo diervriendelijk mogelijk verlopen. Dit moet ook gebeuren in noodgevallen, bijvoorbeeld als er een probleem met de verdovingsinstallatie is. We kunnen echter niet van een animal welfare officer verwachten dat hij in het geval van een bestorming zomaar tussenbeide komt. Ik denk dat hij in deze specifieke casus het mogelijke heeft gedaan. Dit is een geval van overmacht. De enige juiste en eerste reactie bestaat erin de politie te verwittigen, wat ook is gebeurd.

– Bart Nevens treedt als voorzitter op.

Minister Ben Weyts

Wat het gebruik van de camerabeelden betreft, lijkt het me nuttig op te merken dat we de beelden van de bewakingscamera’s dankzij de recente wijziging van de decreetgeving inzake dierenwelzijn nu kunnen gebruiken. Dit element, de camerabewaking in de slachthuizen, is een element dat ter discussie stond. Dit kan dankzij de wijziging van het decreet betreffende het dierenwelzijn, natuurlijk op voorwaarde dat de beelden op een legale wijze zijn gemaakt. Dit is hier het geval. De beelden zouden in het geval van een inval nuttig kunnen zijn om bijkomende informatie te geven. Voor deze casus zal het nog niet van toepassing zijn, maar hiermee wordt nog eens geïllustreerd dat dit dankzij de recente wijziging voor dergelijke casuïstiek in de toekomst nuttig kan zijn.

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Dit is wat ik bedoelde met betrekking tot het gebruik van de camerabeelden die door de eigen installatie van het slachthuis zijn gemaakt en eventueel ook van de beelden die deze mensen zelf hebben gemaakt. Er is de vraag aangaande de rechtsgeldigheid. Indien ze zelf beelden van hun prestaties op het internet hebben gezet, duidt dat er misschien op dat ze fier zijn op wat ze hebben gedaan. Dit kan misschien tot een proces-verbaal leiden.

De animal welfare officer moet natuurlijk geen politieagent spelen en indringers verdrijven. De vraag is echter in welke mate hij als getuige of als tussenpersoon een rol kan spelen tijdens de vaststelling van de feiten. U hebt het over overmacht. Ik spreek liever over een uitzonderlijke situatie die zeker niet gewenst is. We hopen dat dit niet te vaak meer gebeurt. In elk geval stel ik me nog vragen bij de rol van de animal welfare officer.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Voorzitter, aangezien daarnet naar de wijziging van de dierenwelzijnswetgeving voor de zomer is verwezen, heb ik een korte bijkomende vraag. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsbesluiten? Zijn die uitvoeringsbesluiten ondertussen allemaal klaar? Wat is nu de stand van zaken?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wat dat laatste punt betreft, vraag ik me nu af of alle aspecten al volledig door het Vlaams Parlement zijn geraakt. (Opmerkingen van Hermes Sanctorum)

De uitvoeringsbesluiten staan alleszins op stapel. Ik kan niet van buiten zeggen wat de timing is. We waren daar alleszins al mee bezig tijdens de wijziging van de decreetgeving op zich. Ik veronderstel dat ze op stapel staan, maar ik kan geen exacte timing geven.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.