U bent hier

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil in totaal 163 hectare, waarvan 132 hectare netto, bos kappen in De Teut - Ten Haagdoorn en Kelchterhoef, het natuurgebied op het grondgebied van Zonhoven en Houthalen-Helchteren. Dat natuurgebied beslaat in totaal 1500 hectare en wordt beheerd door het ANB.

In 2016 begon het ANB met het ontwerp van een natuurbeheerplan voor verder herstel van grote complexen heide en vennen. Het plan is om naaldbossen om te vormen naar gemengde bossen met meer inheemse loofbomen. Omdat de meeste bossen in de natuurreservaten De Teut en Tenhaagdoornheide liggen en deel uitmaken van een natuurbeheerplan, moeten de kappingen echter niet worden gecompenseerd. Er moet voor de kappingen zelfs geen vergunning worden aangevraagd. Een eenvoudige melding volstaat. 

Het ANB stelt dat er bij het natuurbeheerplan in Zonhoven-Houthalen-Helchteren geen ingrijpende milieueffecten verwacht worden. De dienst Milieueffectrapportage (MER) van het Departement Omgeving denkt daar echter anders over en vindt het vreemd dat het ontbossen van 163 hectare geen effect zou hebben. Een project-MER moet daarover nu uitsluitsel geven, wat uiteraard neerkomt op een vertraging van de werken van minstens een jaar.

Minister, het is niet de eerste keer dat ik u een vraag stel over de problematiek van het kappen en het niet-compenseren. Mijn vraag in dezen is opnieuw hoe u staat tegenover het feit dat het kappen van deze 163 hectare bos mogelijk niet gecompenseerd moet worden omdat ze deel uitmaken van een natuurbeheerplan voor een natuurreservaat. Plant u de wetgeving aan te passen zodat ook het ANB en natuurbeherende verenigingen in het kader van natuurbeheerplannen moeten compenseren in geval van het toekomstgericht ontbossen? Hoe staat u tegenover het feit dat het ANB en het Departement Omgeving in dit dossier lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft de effecten van de kappingen? Wie is volgens u het meest geschikt om deze effecten in te schatten? Klopt het dat de meeste ontheffingsaanvragen tot compensatie van het ANB gewoon aanvaard worden? Wat vindt u daarvan? Wat wilt u daar toekomstgericht aan veranderen?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega De Vroe, een tijd geleden was er heel grote ophef over het Essersbos. Dat ging over 12 hectare bos dat zou verdwijnen. Hier gaat het om 163 hectare in hetzelfde bos. U weet dat de 12 hectare van Essers niet ontbost wordt en dat er nu inderdaad een vraag op de tafel ligt om 163 hectare in datzelfde bos te gaan ontbossen.

Het ANB heeft mij een motivatie bezorgd waarom het vind dat die 163 hectare bos zou moeten worden gekapt. Het grootste deel ligt volgens hen binnen het Habitatrichtlijngebied in de valleien van de Laambeek, de Zonderikbeek, de Slangebeek en de Roosterbeek met vijvergebieden en heiden. De belangrijkste knelpunten in het gebied zijn de verstoorde waterhuishouding, de versnippering van de open natuur door tussenliggende bossen en te kleine oppervlakten voor de meest kritische soorten. De voorziene maatregelen zijn bij de opmaak van het beheerplan specifiek voor dit natuurterrein onderzocht en uitgewerkt om de kwaliteit en het duurzaam voortbestaan van beschermde heide- en laagveenhabitats en daaraan verbonden soorten te verbeteren. Het ANB heeft een ontwerpnatuurbeheerplan daarvoor opgemaakt. Dat is absoluut nog niet goedgekeurd. Ik ben ook niet van plan om dat goed te keuren.

Het is ook niet zo dat het ANB en het Departement Omgeving lijnrecht tegenover elkaar staan. Wel heeft het ANB voor het ontwerp dat ze hebben opgemaakt, gevraagd aan Omgeving of het daar een MER voor moet opmaken. Omgeving zegt dat dat moet, terwijl het ANB denkt dat dat niet zo is. De eventuele discussie gaat dus eigenlijk over de procedure en niet over het ontbossen op zich.

Het klopt dat in de huidige regelgeving, als er een goedgekeurd natuurbeheerplan is – in dezen is dat er niet, er kan dus niet zomaar ontbost worden – en er staat een ontbossing in, er inderdaad geen compensatie moet zijn. Dat vloeit voort uit de regelgeving. Dat geldt niet alleen voor het ANB maar voor alle terreinbeherende verenigingen, maar ook voor burgers, bedrijven, lokale overheden en gelijk wie.

We hebben hier al een paar keer het debat gehad of we dat gaan veranderen. Als het van mij afhangt, moet dat veranderd worden. Ik vind eigenlijk dat per beheersplan er een evenwicht moet zijn en een compensatie van wat er weggaat en wat erbij komt. Die voorstellen zijn nog niet goedgekeurd door de regering. Ondertussen heb ik ook opgeroepen dat dit zo veel mogelijk vrijwillig gebeurt. Ik meen begrepen te hebben dat die handschoen is opgenomen. Ik begrijp dat een aantal terreinbeherende verenigingen, waaronder Natuurpunt, gezegd hebben dat ze dat willen en ook zullen doen. Ik vind dat ook het ANB dat moet doen. Daarom is dit plan absoluut nog niet goedgekeurd. Het is een ontwerp dat vanuit het ANB komt.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, dank u wel om meer zicht te geven inzake dit dossier. Ik heb al verschillende keren de problematiek aangekaart dat er niet moet worden gecompenseerd in het kader van dit specifieke dossier en andere dossiers. Ik ben heel blij met uw reactie dat u er werk van wil maken dat bij gevallen waar terreinbeherende verenigingen ontbossen, ook moet worden gecompenseerd. Wij staan daar volledig achter. U weet dat wij u daar zeker in zullen steunen.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, we kennen de redenering dat we natuurdoelstellingen moeten halen. Als we al die doelstellingen willen halen op de weinige oppervlakten die we voor natuur hebben gereserveerd, dan komen we af en toe in de problemen. Dan krijg je inderdaad fenomenen dat men bos omhakt om heide of andere vegetaties daarvoor in de plaats te brengen. De enige duurzame oplossing hier is dat we extra ruimte voor natuur inruimen. Dat hadden we ook beloofd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Maar we zijn er nog niet. Dat kan een aantal problemen oplossen. Nu moeten we alles realiseren op de oppervlakte die we hebben, en die is te klein.

In elk geval klopt het ook dat wat het draagvlak bij de bevolking betreft, het onbegrijpelijk is voor mensen dat men bomen omhakt en daar dan andere dingen in de plaats brengt. Mensen verstaan dat niet. Ook al is dat theoretisch allemaal wel onderbouwd, het is moeilijk om daar een draagvlak voor te krijgen. Ik zou dus ook vragen dat men bijzonder zuinig omspringt met dat soort ingrepen en manoeuvres.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.