U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Voorzitter, in de vraag om uitleg die ik heb ingediend, staat de vraag of er al een doorbraak is in verband met de organisatie van de World Choir Games in Vlaanderen in 2020. Sinds de indiening van de vraag om uitleg heb ik echter het goede nieuws vernomen dat Vlaanderen erin geslaagd is de Olympische Spelen van de koren, de World Choir Games, naar Vlaanderen te halen. Antwerpen en Gent zullen daarvoor als gaststad optreden.

Ik denk dat dat supergoed nieuws is. Hieraan nemen 500 koren uit niet minder dan 80 landen deel, en bovendien biedt het ons een kans om onze meer dan 1000 eigen, Vlaamse koren de kans te geven van dat topevenement in eigen land te genieten. Dit brengt uiteraard 30.000 bezoekers extra naar Vlaanderen en we kunnen onze troeven, onze cultuur, ons DNA en onze identiteit, hiermee wereldwijd uitspelen.

In de Vlaamse begroting is 1,8 miljoen euro ingeschreven om dit evenement naar Vlaanderen te halen. Daar is heel wat voorbereiding aan te pas gekomen. Zo is onder meer de organisatie Interkultur naar Vlaanderen gekomen. Interkultur heeft een bezoek gebracht aan de mogelijke verschillende evenementlocaties. Dat bezoek is begeleid door de vzw Koor & Stem.

Minister, hoe is dat bezoek van Interkultur verlopen? Welke troeven hebben de Vlaamse locaties? Zijn in het licht van de organisatie van de World Choir Games nog speciale aandachtspunten naar voren gekomen? Hoe zullen we onze Vlaamse koren zo goed mogelijk betrekken bij de voorbereidingen van het hele evenement? Wat zijn de volgende stappen nu we dit hebben binnengehaald? Hoe zullen we ons verder voorbereiden op de komst van de World Choir Games? Hoe zullen we hier het maximaal rendement uithalen, zowel op het vlak van cultuur als op het vlak van economisch rendement?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, dit is inderdaad goed nieuws. Het is een eerste realisatie van Event Flanders. We hebben hier de nodige energie in gestoken om tot dit succes te komen. Ik zal even het traject schetsen dat aan die heuglijke mare is voorafgegaan.

In juni 2017 zijn we gestart door de World Choir Games te selecteren als een potentieel evenement waarop we mogelijk een bod konden uitbrengen. In september 2017 heeft een eerste verkennend overleg plaatsgevonden tussen het aansturingscomité en de organisator van de World Choir Games, de Duitse organisatie Interkultur. Sinds dat eerste overleg is Event Flanders permanent in dialoog gebleven met Interkultur. Begin december 2017 hebben we de bevestiging van de steden Antwerpen en Gent als mogelijke gaststeden voor het evenement gekregen. Medio december 2017 heeft de Vlaamse Regering de kwalificering van de World Choir Games als topevenement en de mogelijkheid om een biddingdossier in te dienen, principieel goedgekeurd. Eind januari 2018 hebben we dat ook effectief gedaan. Vervolgens is er een biddingprocedure en ook een wat diplomatieke procedure geweest. In maart 2018 heeft een vrij ruime delegatie van Interkultur Antwerpen en Gent bezocht. Er is hen toen een heel traject aangeboden om verschillende sites te bezoeken. Ik ben toen, als een soort naprogramma, ook zelf naar Antwerpen geweest om die mensen te ontvangen en te overtuigen van onze vaste wil en ambitie om die organisatie naar Vlaanderen te halen. Ik heb interessante contacten gehad. We hadden zelfs een diner georganiseerd met daarbij trouwens een optreden van een koor. In april en mei 2018 zijn we begonnen met de contractonderhandelingen. In juni 2018 heeft de Vlaamse Regering dit opnieuw goedgekeurd, is het host agreement met Interkultur ondertekend en hebben we een bidding fee betaald. Op 21 juni 2018 mochten we bekendmaken dat Vlaanderen de gastregio zou zijn.

Uiteindelijk was er nog concurrentie van Zuid-Korea, dat aan het eind van de rit nog in de running was, maar de bereikbaarheid van Vlaanderen was een belangrijk voordeel. Voor veel Europese koren is het gemakkelijker en financieel voordeliger om naar Vlaanderen te reizen in plaats van naar Zuid-Korea. Interkultur blijft natuurlijk in eerste instantie een Europese organisatie. De koren komen van over heel de wereld, maar het hart ligt misschien veeleer in Europa.

Ik denk dat Event Flanders dit bod ook succesvol heeft kunnen afronden dankzij de expertise van The Sports Concultancy, de organisatie die Event Flanders voor het evenementenbeleid bijstaat, en dankzij de intensieve samenwerking tussen de beleidsdomeinen Cultuur en Toerisme. Ik denk dat we dit goed hebben gedaan. Dit geldt ook voor de goede samenwerking in hoofde van Gent en Antwerpen. Ik denk dat we de organisatoren ook door middel van die samenwerking hebben kunnen overtuigen.

De eerstvolgende stap is de voorstelling van de host voor 2020 tijdens de World Choir Games in juli 2018 in Tshwane in Pretoria. Er is me officieel gevraagd tijdens de slotceremonie op 14 juli 2018 officieel de vlag in ontvangst te nemen en naar Vlaanderen mee te brengen. Zuid-Afrika en een vlag, dat is ongelooflijk verleidelijk, maar 14 juli 2018 is lastig in de agenda en dus zal iemand anders de vlag daar in ontvangst gaan nemen. We zullen de vlag begroeten tijdens de blijde intrede op de World Choir Games in Vlaanderen.

De eigenlijke organisatie van het evenement hier bij ons zal worden verzorgd door het lokaal organisatorisch comité en zal worden getrokken door de vzw Koor & Stem. Om ervoor te zorgen dat die vzw over de nodige middelen beschikt om het een en het ander in goede banen te leiden, bereiden we momenteel een subsidieovereenkomst met de vzw voor.

Dit is het eerste internationale topevenement dat we met Event Flanders naar Vlaanderen halen. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we misschien niet op het allerhoogste hebben gemikt, want uiteindelijk is dit een bod dat in die contreien en in die range best meevalt en we spreken hier niet over de grote wereldevents, maar we hebben duidelijk gekozen voor iets met een vrij hoog rendement. Het gaat om 18.000 deelnemers. De zangers en koorleden brengen ook nog eens familie en vrienden mee. Hierdoor gaan we uit van een toeristische stroom van ongeveer 30.000 mensen gedurende een zeer lange periode. Ik denk dat het op dat vlak wel een interessante opportuniteit is. Het gaat om 500 koren uit 80 landen. We gaan niet enkel uit van een belangrijk hefboomeffect op de economie. Als we op enkele weken tijd 30.000 mensen ontvangen, is er natuurlijk een effect op de economie. De gemiddelde deelnemer aan de World Choir Games is 27 jaar oud en is dus vanzelfsprekend een potentiële herhaalbezoeker. Dat zal ook effect hebben op de maatschappij en op de cultuursector. Ter ondersteuning van onze amateurkunsten denk ik dat dit een goed signaal is. Ik denk dat er sowieso een duurzaam spillover-effect zal zijn, zowel toeristisch en economisch, wat in dit geval natuurlijk samenhangt, als cultureel en maatschappelijk.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, ik denk dat dit inderdaad een mooi project is. Voor de identiteit van Vlaanderen zijn de amateurkunsten zeer belangrijk. Iedereen zingt graag en er zijn veel Vlaamse koren die met dit topevenement nu ook een kans krijgen, hetzij als bezoekers, hetzij misschien als deelnemers. We halen ook de culturele meerwaardezoekers naar Vlaanderen. We laten hen kennismaken met Vlaanderen. Ik heb net gehoord dat de gemiddelde leeftijd 27 jaar is. We halen jonge mensen naar Vlaanderen om hen te laten kennismaken met al waar we rijk aan zijn. Het gaat niet alleen om cultuur, maar ook om gastronomie en alles wat we op het vlak van erfgoed te bieden hebben. Ik denk dan ook dit een zeer mooi project is.

Het is een goede zaak dat dit vanuit een topevenementenbeleid wordt aangepakt. U hebt terecht gezegd dat dit het eerste topevenementenbeleid is. Zitten eventueel nog andere topevenementen in de pijplijn? Zijn die dan op andere Vlaamse troeven geënt of blijft het bij dit ene evenement, als een pilootproject om te zien hoe we topevenementen op een andere manier of met andere mogelijkheden naar Vlaanderen kunnen halen? Die evenementen hebben immers een niet te onderschatten economisch rendement.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, is het mogelijk ons te vertellen wat de kostprijs van een dergelijk bod is? Ik heb het niet enkel over het bedrag dat u hier eventueel moet insteken. Ik weet niet of dit werkt zoals een bidding process voor sportmanifestaties, maar de Vlaamse overheid heeft in het verleden al biedingen uitgebracht. Ik denk dan, bijvoorbeeld, aan het EK voetbal. Is er een totale begroting? Om welke inspanning gaat het ten opzichte van de 30.000 in de tijd gespreide deelnemers aan dit initiatief, dat ik overigens genegen ben? Ik heb hier, voor alle duidelijkheid, niets op tegen. Ik wil enkel weten wat de Vlaamse overheid hier als investering tegenover plaatst.

De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Minister, ik wil gewoon de appreciatie van heel veel koorzangers in Vlaanderen overbrengen. Ze zijn u allemaal zeer dankbaar om de World Choir Games naar Vlaanderen te halen. Ik zing zelf in een koor – dat is de enige hobby die ik nog heb. Onze dirigent was u voor om aan heel het koor te laten weten dat de World Choir Games naar Vlaanderen komen. Ik denk dat veel koren in Vlaanderen heel blij zijn dat de World Choir Games naar hier komen.

De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester, zingt u goed?

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Ja, ik ben een goede sopraan bij het koor Acantus uit Beveren.

De voorzitter

Mijn dochter zingt bij De Orgelpijpjes in de Pakenstraat in Leuven. Dat koor heeft ook nog kampioenschappen gewonnen.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Die talenten zijn bij mij iets beperkter. De hosting fee bedraagt 2,2 miljoen euro. Het gaat om de organisatierange van een evenement waarvoor uiteindelijk 30.000 deelnemers minstens twee weken blijven. Het evenement loopt van 5 juli tot 15 juli 2020, maar meestal komen de mensen iets vroeger en blijven ze iets langer. Het zal dus nog een langer effect hebben. Wat de kosten en baten betreft, denk ik dat dit een goede deal is.

Er zijn inderdaad nog andere biedingen waarvoor de pijl iets hoger staat gericht, namelijk het WK wielrennen in 2021. Misschien spelen we op dat vlak nog meer een thuismatch, hoewel we wat koren betreft toevallig 30.000 mensen verwachten en we in Vlaanderen ongeveer honderd koren hebben met in totaal ook ongeveer 30.000 leden. Het gaat om een verdubbeling van de korengemeenschap op enkele weken tijd.

Ik denk dat we er, vooral met de constructie van Event Flanders, voor hebben gezorgd dat Antwerpen en Gent niet tegen elkaar hebben opgeboden. Dat was vroeger in de praktijk de situatie. Elke stedelijke dienst deed dat op zichzelf en soms traden ze in concurrentie met andere Vlaamse steden. Dat hebben we in dit geval kunnen vermijden en hierdoor hebben we een sterk dossier kunnen indienen. Ik weet zelfs niet of een stad er alleen ooit in zou slagen die organisatie binnen te halen. Tenslotte is 30.000 mensen van die orde van grootte dat een stad dat niet alleen meester kan.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik denk dat Event Flanders nu al absoluut een meerwaarde heeft. We kunnen alleen maar toejuichen dat ook verder wordt gekeken. We zijn in blijde verwachting, want misschien halen we ook het WK wielrennen in 2021 binnen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.