U bent hier

Commissievergadering

woensdag 27 juni 2018, 10.05u

van Lieve Maes aan minister Ben Weyts
2311 (2017-2018)
De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, RINGtv en de RandKrant gaan nauwer samenwerken. Dat bericht konden we op 18 juni lezen in de pers en op hun beider Facebookpagina. Zo zul je op de website van beide media kunnen doorklikken naar de website van de ander. Op die manier hopen ze de aantrekkelijkheid en het bereik van beide media te vergroten.

Op zich is dat een logische evolutie. RINGtv en RandKrant zijn beiden regionale media met deels dezelfde doelgroep en gelijklopende doelstellingen. Het uitwisselen van informatie lijkt dan ook voor de hand liggend. Bovendien was het ook een van de zaken waar u al op inging in uw beleidsbrief. Daarin kondigde u namelijk een studie aan naar de integratiemogelijkheden van de door de Vlaamse overheid gesteunde media in de Vlaamse Rand. Die studie hebben we hier een aantal weken geleden ook kunnen bespreken.

Het is belangrijk te melden dat het niet om een samensmelting van beide media gaat. Beide behouden hun eigenheid. Op het einde van dit jaar zal de samenwerking geëvalueerd worden.

Minister, uit welke elementen bestaat de nauwere samenwerking tussen RINGtv en RandKrant? Een aantal elementen hebben we al kunnen lezen, maar ik had graag zicht gehad op de volledigheid. Hoe evalueert u de nauwere samenwerking tussen RINGtv en RandKrant? Op welke manier was u of uw administratie betrokken bij het tot stand komen van de samenwerking? Hoe wordt die gemeten? Op basis van welke criteria zal de samenwerking later dan geëvalueerd worden? Hoe staat u tegenover eventuele verregaandere vormen van samenwerking?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Aan de basis van een en ander ligt het feit dat ik vorig jaar gevraagd had om via een bureau eens te kijken welke synergieën er mogelijk zijn op mediavlak in de Vlaamse Rand. Het is het bureau Indiville dat daarover een studie gemaakt heeft. Het formuleert daarbij een aantal aanbevelingen voor een meer structurele samenwerking tussen RINGtv en de RandKrant. Men stelt vast dat die beide media aanvullend werken en complementair zijn of kunnen zijn aan elkaar, maar dat die samenwerking vandaag vrij sporadisch, op ad-hocbasis en vrij informeel verloopt.

Beide media hebben ook een recente online vernieuwing achter de rug. Ik denk dat de plannen voor samenwerking positief zijn. De lezer en de kijker kunnen daar alleen maar beter van worden als ze meer gecoördineerd en vanuit verschillende invalshoeken geïnformeerd worden over het redactionele aanbod van beide media. Ik hoop vooral dat er ten eerste meer crossmediaal wordt samengewerkt, en ten tweede in functie van verdieping en verbreding – dus meer ingaan op de thema's en door die samenwerking misschien ook meer thema’s aansnijden.

Ik denk dat de studie en het gesprek dat we daarover intern gevoerd hebben, toch wel wat hebben losgemaakt en dat beide media op basis daarvan ook in overleg zijn gegaan. Uw vraagstelling is gebaseerd op het resultaat van die gesprekken. Ze hebben zelf de inhoud van die samenwerking geconcipieerd en zijn nu natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor de implementatie ervan.

Waarover gaat het? Zoals u terecht zegt, staat de eigenheid van RINGtv en RandKrant niet ter discussie. Het is vooral de bedoeling om een grotere wisselwerking tot stand te brengen en zo te komen tot een sterker, breder en dieper aanbod inzake regionale berichtgeving, en de bekendheid en de uitstraling te vergroten.

De samenwerkingsafspraken voor 2018 gaan over het feit dat op de websites  mogelijkheden worden voorzien en gehighlight, waarbij de digitale bezoeker gemakkelijk kan doorklikken naar de website van de andere mediapartner. De Facebookpagina’s van RINGtv en RandKrant gaan ook geregeld items van elkaar delen. De stafmedewerker online communicatie van vzw ‘de Rand’ en de webmaster van RINGtv publiceren, waar nuttig en relevant, artikels en reportages van de partner bij de behandeling van eigen thema’s, zodat je een beetje kunt doorklikken om daar meer over te weten, opnieuw vanuit de ambitie om dieper en breder te gaan én crossmediaal te gaan. De directies en hoofdredacties hebben ook het engagement opgenomen om hun medewerkers daar echt toe te stimuleren.

RandKrant en RINGtv zullen zich ook samen presenteren op de klassieke gelegenheden, bijvoorbeeld op de Gordel: in plaats van elk apart met een display of een tentje te staan, doet men dat samen. Minstens driemaal per jaar – maar ik denk dat dat het minimum minimorum is voor een structurele samenwerking – komen de hoofdredacteurs en directies samen om elkaar te informeren over redactionele plannen, intenties en projecten, om elkaar de mogelijkheid te geven om, in de wetenschap van hetgeen komen gaat bij de andere partner, daarop te gaan inspelen en zo te komen tot verbreding en verdieping, en om afspraken te maken over de manier om de wisselwerking tussen beide media te versterken.

Ik ga ervan uit dat de beide raden van bestuur dat ook verder zullen opvolgen – ik zal dat ook doen – en dat in eerste instantie ook zal worden nagegaan of de afspraken gewerkt hebben en wat de meerwaarde ervan is, welke eventuele bijkomende mogelijkheden er zich nog zouden kunnen aandienen, en vooral ook in welke mate er enige appreciatie is van de lezers en de kijkers en de online bezoekers. Ook het jaarverslag van vzw ‘de Rand’ zal specifiek aandacht besteden aan de samenwerking en de evaluatie ervan.

De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, het is inderdaad goed dat er in deze tijd van nieuwsgierigheid wordt samengewerkt en dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om dieper op een aantal thema's in te gaan en ook meer thema's te behandelen. Dat is een goede zaak. Als beide media dezelfde onderwerpen behandelen en op hetzelfde niveau blijven, dan biedt dat weinig meerwaarde voor lezers en kijkers. Dat zou een gemiste kans zijn. Het is dus een zeer goede zaak dat dat gebeurt.

Dat men de appreciatie van de kijker en de lezer bevraagt, is ook belangrijk. In het verleden is dat misschien wat te weinig gebeurd, en dat er dingen werden veranderd. Men ging ervan uit dat zijn eigen mening sowieso de juiste was. Het is dus nuttig dat de kijker en de lezer daarover een appreciatie kunnen geven.

Het is ook verstandig om tijdens evenementen zoals de Gordel de krachten te bundelen en met een meer prominente stand het publiek aan te spreken. Ook dat is een goede evolutie. Het feit dat het specifiek zal worden geëvalueerd voor het jaarrapport van de RandKrant , is ook een goed punt. Ik kan alleen maar concluderen dat het er veelbelovend uitziet. Laat ons hopen dat dit alle gecreëerde verwachtingen invult, en voor de kijker en de lezer meer info oplevert.

Minister, voorlopig heb ik geen bijkomende vragen, want u hebt zeer uitgebreid geantwoord.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.