U bent hier

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, de initiatieven om buitenlands talent aan te trekken, zijn hier al meermaals aan bod gekomen. Tijdens de plenaire vergadering hebben we hier trouwens over gesproken in de marge van de discussie over de arbeidsdeal. U hebt ondertussen een visienota voorgesteld.

Wat zijn de krachtlijnen? Hoe zult u het aanwezige talent op onze universiteiten houden? Het gaat dus ook een beetje om de verankering van het talent dat naar hier komt. Hoe kunnen die mensen beter naar Vlaamse ondernemingen doorstromen? Hoe verhoudt uw visienota zich tot de single permit? Wat betekent de door u aangehaalde dynamische knelpuntenlijst concreet?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, ik denk dat ik de in de visienota uitgewerkte hoofdlijnen hier al wel eens naar voren heb gebracht. Het doel is dubbel. We willen hooggeschoold buitenlands talent aantrekken dat een extra bijdrage aan onze economie kan leveren, maar we willen ook buitenlands talent aantrekken voor de structurele knelpuntberoepen en -vacatures.

Ik heb in het verleden altijd gezegd dat we met concentrische cirkels werken en dat blijft ook zo. We proberen eerst in Vlaanderen, dan in de rest van België, dan in de EU en dan pas in de rest van de wereld.

Het moet duidelijk zijn dat die aantrekking geen vervanging van de eigen werknemers inhoudt en geen oneerlijke concurrentie of sociale dumping mag betekenen. Die mensen moeten worden aangetrokken omdat we die vacatures niet meer ingevuld krijgen of omdat ze een extra toegevoegde waarde voor onze economie hebben. Ze mogen niet worden aangetrokken omdat ze goedkoper zijn. Een van de elementen van het voorstel van uitwerking van de visienota, dat ik nog deze maand zal proberen aan de Vlaamse Regering voor te leggen, is dat salarisdrempels zullen worden gecreëerd. Die drempels zullen op basis van de huidige sectorlonen worden gedifferentieerd en aangepast. De mensen die komen, zullen aan de huidige sectorlonen worden vergoed.

Daarnaast zullen we een aantal onnodige drempels wegwerken en administratieve eenvoud doorvoeren. Zo zal het mogelijk zijn om in plaats van een jaar gedurende drie toelating tot arbeid te krijgen. Een ander voorbeeld is dat we het gemakkelijker maken na het werken bij een bedrijf voor een ander bedrijf te werken.

Om het aanwezige buitenlandse toptalent hier te houden, zullen we de buitenlandse studenten die hier op een hogeschool of een universiteit hebben gezeten en de onderzoekers die in een wetenschappelijke instelling hebben gewerkt, conform de Europese richtlijn, na de afronding van hun studies of hun onderzoek een extra zoekperiode geven. Zo krijgen ze meer kansen om een job te vinden of om als zelfstandige te beginnen. We willen rekening houden met de kans die de Europese richtlijn ons geeft.

De single permit of gecombineerde vergunning is uiteraard een procedurele zaak die door een besluit van de Vlaamse Regering is geformaliseerd. Ik neem dit gewoon volledig over in de regelgeving voor het nieuw beleid.

De dynamische knelpuntberoepenlijst is al in het verleden opgesteld. Ik herinner me dat ik daar als sociale partner in 2006 bij betrokken ben geweest. Toen ging het om de toetreding van de nieuwe Europese lidstaten. Dergelijke landen zijn er ondertussen niet meer. Er was een overgangstermijn voor een aantal lidstaten. Ik denk dat we nu echt een verouderde lijst hebben en dat we een nieuwe lijst moeten opstellen. Die lijst kan dan inspelen op de meest actuele noden op de arbeidsmarkt, maar kan dan ook rekening houden met de verschillende vragen in de verschillende sectoren.

De jaarlijks geüpdatete knelpuntenberoepenlijst van VDAB vormt de basis, maar we houden ook rekening met de Europese analyses van het European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). De lijst wordt beperkt tot de functies die voor migratie openstaan. De lijst is hier specifiek op geënt. In functie van die afweging zullen we rekening houden met het vereiste niveau voor de functie, met de verwachte uitstroom uit het onderwijs en met de verwachte vragen van werkgevers. Het moet dus een combinatie worden. We moeten weten welke input er op de arbeidsmarkt komt en wat we in de EU kunnen vinden om een lijst voor migratie te kunnen vaststellen. Elk beroep zal aan een marktconform loon worden gekoppeld.

Na consultatie van de Adviescommissie Economische Migratie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zal ik als bevoegd minister over de lijst beslissen. De lijst zal volgens de verschillende elementen in de procedure om de twee jaar worden geactualiseerd.

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik herinner me onze gedachtewisseling met de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en de paper over actieve arbeidsmigratie die Voka recent heeft uitgebracht. Ik denk dat dit echt alle elementen bevat om de laatste concentrische cirkel, zoals u het noemt, te betrekken bij ons arbeidsmarktbeleid. Ik denk dat hier heel wat goede zaken in staan. De dynamische knelpuntberoepenlijst lijkt me pionierswerk. Het opstellen van en omgaan met die lijst zal gedeeltelijk door trial-and-error verlopen. Het is alleszins goed dat u de krachtlijnen nog eens in de commissie hebt toegelicht. Ik vermoed dat we hier na de zomer, als het allemaal decretaal wordt verankerd en dergelijke, zeker nog op zullen terugkomen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.