U bent hier

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, dat de Vlaamse Rand elk jaar meer divers wordt, is voor niemand in deze commissie nog een verrassing. Begin mei verscheen er een artikel in De Standaard waaruit bleek dat meer dan de helft van de inwoners van de gemeenten Drogenbos, Vilvoorde en Machelen van buitenlandse origine zijn. Die diversiteit plaatst de regio voor verschillende uitdagingen op het vlak van sociale cohesie, onderwijs, tewerkstelling en tal van andere cruciale maatschappelijke domeinen.

Om die uitdagingen aan te gaan, richtte de Vlaamse Regering in december 1996 vzw ‘de Rand’ op. De organisatie ontwikkelde sindsdien tal van kleine en grote acties die onder meer gericht zijn op de behartiging van de Vlaamse belangen in de regio, de promotie van het Nederlands, de integratie van anderstaligen en het versterken van het sociaal weefsel. De jarenlange onafgebroken stijging van het aantal anderstaligen en een grote migratie vanuit de hoofdstad hebben de uitdagingen waar de vzw mee kampt er zeker niet kleiner op gemaakt.

De opdracht van vzw ‘de Rand’ laat toe initiatieven te ontwikkelen om zowel de Vlaamse belangen van de regio te behartigen als de integratie van anderstaligen te bevorderen. Moet de vzw, gelet op de significante stijging van het aantal anderstaligen gedurende de afgelopen jaren, niet nog meer aandacht besteden aan de Vlaamse belangen van de regio en de integratie van anderstaligen?

Is er regelmatig overleg tussen de vzw, de administratie en uzelf? Welke resultaten kwamen daar de afgelopen twee jaar uit voort?

Zitten er nog nieuwe initiatieven aan te komen die het voorbije jaar ontwikkeld werden?

Ten slotte heb ik nog een vraag over promotie en communicatie. Een aantal van de initiatieven hebben echt wel succes en beantwoorden ook duidelijk aan de doelstellingen, maar de resultaten zijn weinig gekend. Ik heb gezien dat ze vanaf dit jaar wel in het Jaarbeeld zijn opgenomen. Hoe wilt u ervoor zorgen dat dergelijke initiatieven beter verspreid geraken?

Minister Weyts heeft het woord.

De ondersteuning van het Nederlandstalig karakter is bij uitstek de hoofddoelstelling van vzw ‘de Rand’. Dit is de hoofdreden waarom deze organisatie is opgericht. Alles wat vzw ‘de Rand’ doet is gericht op deze doelstelling, of het nu gaat over de eerstelijnswerking in de zes of de meer algemeen ondersteunende opdracht naar de gemeenten in de Vlaamse Rand. De jongste jaren heeft vzw ‘de Rand’ zich kunnen ontwikkelen en ontbolsteren tot een organisatie die een breed netwerk bedient met expertise en knowhow en die deze ter beschikking stelt en overdraagt. Er is ook de ontwikkeling van nieuwe methodieken.

Vzw ‘de Rand’ is gelukkig niet de enige speler die de integratie van anderstaligen bevordert. De gemeenten hebben natuurlijk de regierol op dat vlak in handen. Er is ook het Agentschap Integratie en Inburgering.

Studies en diverse aanbevelingen wijzen uit dat aandacht voor taalsensibilisering en oefenkansen Nederlands in de vrije tijd cruciaal zijn. Net op dat vlak probeert vzw ‘de Rand’ maximaal te wegen.

Mijn kabinet ziet erop toe dat er binnen de werking van vzw ‘de Rand’ inderdaad voldoende ruimte is en blijft om in te spelen op nieuwe lokale behoeften. We hebben daarnet de begroting bekeken, waarin 1,5 miljoen euro extra is toegekend aan de vzw. We kwijten ons daar zeker van onze taak.

Het overleg met vzw ‘de Rand’ situeert zich op drie niveaus. Vooreerst overleggen mijn kabinet, het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de directeur van vzw ‘de Rand’ maandelijks. Daarbij wordt gefocust op lopende beleidsdossiers, worden de begroting en beleidsbrieven besproken en komen de organisatie van het Gordelfestival aan bod, de inkanteling van sectorsubsidies, het jaaractieplan van de vzw en dergelijke meer.

Daarnaast is er ongeveer driemaandelijks een ambtelijk overleg tussen vzw ‘de Rand’, het team Vlaamse Rand, de cel Vlaams Karakter van de provincie Vlaams-Brabant en medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering, het zogenaamde Randoverleg waarop mijn kabinet aanwezig is. Daar wordt vooral het actieplan van vzw ‘de Rand’ opgevolgd, maar worden er ook acties en initiatieven allerhande op elkaar afgestemd en wordt er expertise gedeeld. Ik denk aan een evaluatie van de Randuitcheques, diverse voorleesinitiatieven en de resultaten van de pilootprojecten van het Agentschap Integratie en Inburgering in bijvoorbeeld Sint-Pieters-Leeuw. Dat loopt dus goed.

Ten derde is er een sterke bilaterale samenwerking tussen vzw ‘de Rand’ en het Agentschap Integratie en Inburgering, waarbij jaarlijks een aantal werkafspraken worden vastgelegd. Daarbij hoort ook het structureel overleg met de lokale integratiediensten dat medewerkers van vzw ‘de Rand’ bijwonen. Dat gaat bijvoorbeeld over integratie-inspanningen in de faciliteitengemeenten en over vragen en behoeften van lokale integratiediensten. De laatste maanden wordt vooral gefocust op de doelgroepen kinderen in hun vrije tijd, expats en moeders met jonge kinderen, waarbij er wordt gefocust op initiatieven op het vlak van taalstimulering, op wat er nog meer kan worden gedaan en hoe er beter kan worden samengewerkt en gecoördineerd.

U vroeg naar nieuwe initiatieven. Zo zijn er vormingen die op vraag van de Voetbalbond opgezet worden in een aantal voetbalclubs in de Vlaamse Rand, onder meer in Beersel-Drogenbos en Kraainem. Het sociaal weefsel en de taal vormen echt wel een probleem. Het partnership met de Voetbalbond maakt de drempel voor clubs om aandacht aan het Nederlands te besteden in de werking hopelijk kleiner.

Er is de aanmaak van materialen die ouders moeten toelaten na een taalstage en in de marge ervan met hun kinderen verder Nederlands te oefenen. Hiervoor is een memoryspel ontworpen.

Er zijn de babycafés, waarbij wordt geprobeerd om de begeleiders nog beter te coachen. Er is het testen van methodieken om het traditionele jeugdwerk te coachen. Er worden nieuwe podiumproducties voorbereid, zowel voor volwassen cursisten Nederlands als voor kinderen. Er is een aanbod ‘initiatie Nederlands’ in Drogenbos in samenwerking met het lokale OCMW. Er is de integratie van taalstimulerende activiteiten in de speelpleinwerking in Drogenbos. Er wordt ook gezocht naar een nieuw aanbod oefenkansen Nederlands in Linkebeek in een conversatiegroep die de GLTT (Gemeenschapsleergangen Talen en Techniek) zullen organiseren. Er zijn ook experimenten in Linkebeek om tieners te bereiken waarin gamen centraal staat.

Enkele methodieken van vzw ‘de Rand’ zullen ook worden gedemonstreerd bij de infostand op het Gordelfestival, zowel in Huizingen als in Tervuren. Het is een opdracht van vzw ‘de Rand’ om niet alleen creatief te zijn in het uittesten en documenteren van projecten en methodieken. De organisatie moet haar expertise ook voldoende delen en implementeren. Ze wordt daar steeds meer voor aangezocht door externe partners, wat zeer goed is. Daarom schrijft vzw ‘de Rand’ ook draaiboeken over hoe methodieken in te zetten. De medewerkers gaan herhaaldelijk de boer op bij gemeenten en het middenveld om maximale ondersteuning te bieden en hun initiatieven en methodieken toe te lichten over wat lokale besturen en verenigingen kunnen doen om de taalstimulans beter te realiseren. De beste garantie dat wat er ontwikkeld wordt ook effectief gebruikt wordt, is net om in te spelen op de vragen die leven bij verenigingen en lokale besturen. Op die manier zijn het voetbal- en sportwoordenboekje er gekomen, zijn verschillende aanbieders van taalstages geïnventariseerd en begeleid en speelt vzw ‘de Rand’ in op de behoeften van het jeugdwerk.

De inventarismap ‘taalpromotie’ van vzw ‘de Rand’ is een handig werkinstrument, dat alle beschikbare knowhow toegankelijk verspreidt. Het Agentschap Integratie en Inburgering en de provincie Vlaams-Brabant delen deze knowhow. Dat is een beetje een hefboom. Wij focussen op de Vlaamse Rand, maar de activiteiten voor taalstimulering die we ontwikkelen voor de Vlaamse Rand kunnen ook wel worden geëxporteerd via het Agentschap Integratie en Inburgering. Dat lukt ook. We zijn misschien op dat vlak soms een voorbeeld vanuit de Rand voor de rest van Vlaanderen. We mogen niet vergeten dat vzw ‘de Rand’ buiten de zes niet actief is op het terrein zelf, maar ondersteunend werkt. Vandaar dat niet alle initiatieven die plaatsvinden het label van vzw ‘de Rand’ meedragen, al zijn ze vaak wel geïnspireerd door vzw ‘de Rand’.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw zeer uitgebreide antwoord. Het stelt mij gerust dat er nauwkeurig wordt opgevolgd wat er allemaal gebeurt. Bedankt dat u hebt geschetst op welke verschillende niveaus en hoe vaak er is overlegd. Dat is een zeer goede zaak.

De lijst van de nieuwe initiatieven is indrukwekkend lang. Het was zeer nuttig om deze opgelijst te krijgen. De vzw levert inderdaad goed werk. Het feit dat ze ondersteunend werkt, maakt haar inderdaad deels wel onzichtbaarder.

Ondanks het feit dat ik het dossier redelijk goed opvolg, waren er toch nog wel een aantal dingen die ik niet wist. Dat blijft mij doen vasthouden aan de vraag of men op het gebied van communicatie even goed bezig is als op de andere vlakken. Het is natuurlijk beter dat de rest goed is en dat de communicatie wat minder is dan andersom, want gebakken lucht moet er ook niet worden verkocht.

We zullen proberen om u communicatief nog beter te bereiken dan voorheen zodat u volledig op de hoogte bent van alle initiatieven die worden genomen. Breng ook alstublieft eens regelmatig een bezoekje aan de website van vzw 'de Rand' die heel goed up-to-date wordt gehouden. Alle initiatieven staan erop, niet altijd uitvoerig, maar ze worden wel toegelicht.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.