U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, de winter lijkt misschien nog veraf, maar is het belangrijk dat we goed voorbereid en vooruitziend zijn. Dat wil zeggen dat we nu al rekening moeten houden met mogelijke scenario’s in de winter. Hopelijk blijven we vooral veel praten over het afschakelplan, maar blijft het voor de rest dode letter. 

Het afschakelplan werd jaren geleden gelanceerd om met een georganiseerde brown-out een black-out te vermijden. Concreet worden een aantal hoogspanningsposten in een welbepaalde schijf afgeschakeld, mochten er zich problemen voordoen met de energieproductie.

Om rekening te houden met tal van kritische bemerkingen werd het federale afschakelplan reeds aangepast. De Gentse haven werd uit het plan gehaald en men schakelde over van zes naar acht zones van telkens ongeveer 500 tot 750 megawatt.

Minister, Vlaanderen wordt betrokken bij de besprekingen over het afschakelplan. We hebben aangegeven om in het afschakelplan de decentrale energieproductie niet mee af te schakelen. Elia zou zich daarvoor hebben geëngageerd. Als Vlaanderen optimaal wil inzetten op de decentrale productie is het belangrijk dat dit niet wordt afgeschakeld bij een brown-out.

Minister, hoe werd het huidig afschakelplan geëvalueerd na de laatste twee winters? Op welke manier wordt het afschakelplan nog herzien naar aanleiding van de winter van 2018-2019? Hoe wordt de Vlaamse minister van Energie betrokken bij het eventueel evalueren en aanpassen van het afschakelplan? Op welke manier verloopt het overleg tussen de overheden en de netbeheerders?

De distributienetbeheerders voeren een oefening uit om deze injecterende feeders in kaart te brengen. Is dit gebeurd? Hoeveel extra productie op distributienetschaal is nu inschakelbaar tijdens het afschakelplan dankzij deze maatregelen? Welke criteria worden gehanteerd om een decentrale productie in of uit te schakelen tijdens het afschakelplan?

Minister Tommelein heeft het woord.

In de winter van 2014-2015 was het risico op elektriciteitsschaarste de laatste keer reëel volgens bepaalde bronnen. Pas als marktmechanismen en reserves niet volstaan, beslissen de overheden om het elektriciteitsverbruik te beperken. Sensibiliseringsmaatregelen, mogelijk gecombineerd met verbodsmaatregelen, worden dus eerst genomen om het evenwicht op het net te verzekeren voor de komende uren of dagen. Het ultiem middel om het hoofd te bieden aan een situatie van schaarste in België is het gecontroleerd inzetten van het afschakelplan. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, werd er een sensibiliseringscampagne ontwikkeld: OFF ON.

Het afschakelplan is nooit in werking moeten treden. Het afschakelplan werd in 2015 herzien door een specifieke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheden en netbeheerders. De drie regionale crisiscentra namen ook deel aan de meetings van deze werkgroep.

De problematiek van schaarste en de daarvoor uitgewerkte maatregelen blijven op de agenda staan. De stand van zaken komt elke keer, maandelijks dus, aan bod op de plenaire ENOVER-vergaderingen (Energieoverleg).

Momenteel wordt overleg gevoerd om de gebouwbeheerders, die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen, de opdracht te geven om procedures/maatregelen voor te bereiden, die ertoe leiden om het elektriciteitsverbruik van hun gebouwen te kunnen verminderen wanneer de transmissienetbeheerder Elia voor een bepaalde periode een dreiging op elektriciteitsschaarste detecteert en notificeert aan de overheid.

In navolging hiervan heeft op dinsdag 17 april 2018 een informatie- en overlegvergadering plaatsgevonden. Mijn kabinet was vertegenwoordigd samen met medewerkers van Het Facilitair Bedrijf.

Voor de winter van 2018-2019 zijn er geen signalen dat er een dreigende elektriciteitsschaarste zou voorkomen. Er zijn ook geen wijzigingen aan het huidig plan voorgesteld. Dat neemt echter niet weg dat, zoals ik zonet heb geïllustreerd, de geplande acties en maatregelen in geval van schaarste toch nog steeds actueel worden gehouden.

Op uw vraag over injecterende feeders kan ik het volgende antwoorden. Indien het afschakelplan ten gevolge van schaarste zou worden geactiveerd, zal de distributienetbeheerder op vraag van Elia enkel die feeders selecteren om af te schakelen die geen prioritaire verbruikers voeden en geen structureel injecterende feeders zijn. Dit betreft dus een selectieve afschakeling. Ik wil nogmaals benadrukken dat het over als, als, als gaat.

De structureel injecterende feeders, alsook de prioritaire verbruikers, werden reeds in kaart gebracht door de distributienetbeheerder op basis van de definitie in het afschakelplan. De distributienetbeheerder voert op regelmatige basis een update uit van de lijst met structureel injecterende feeders en prioritaire verbruikers om met de evoluties in het netwerk zo goed als mogelijk rekening te kunnen houden. Het actief vermogen aan decentrale productie op distributieniveau dat gevrijwaard kan worden door middel van selectieve afschakeling, fluctueert doorheen het jaar en is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het seizoen of het tijdstip. Een momentopname in juni vorig jaar geeft aan dat dit in Vlaanderen voor Eandis en Infrax samen om meer dan 350 megavoltampère opgesteld productievermogen gaat. Het gaat dan vooral over wkk en wind.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.