U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

De federale energiebijdrage van 0,3411 eurocent per verbruikte kilowattuur is een onderdeel van de totale energiefactuur voor aardgas en elektriciteit. Deze heffing wordt gebruikt om de maatregelen van de federale overheid te financieren. Omdat deze federale energiebijdrage op een verschillende manier door Elia en de distributienetbeheerders werd berekend, betaalden de gezinnen en de bedrijven jarenlang te veel. In totaal gaat het over 75 miljoen euro.

Dat bedrag diende zo snel mogelijk te worden teruggestort aan de klanten. Wallonië en Brussel hebben dit al gedaan, Vlaanderen stelde zich voorzichtig op en werkte aan een sluitend juridisch kader. De federale overheid heeft de handen uit de mouwen gestoken en is aan de slag gegaan. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft dan de opdracht gekregen om een wettelijke oplossing uit te werken.

In het najaar 2017 zette de Federale Regering het licht op groen om de te veel geïnde bijdrage terug te storten aan de consumenten in Vlaanderen. Met andere woorden: wettelijk was alles geregeld.

Minister, hoe zal deze terugbetaling worden gerealiseerd? Tegen wanneer mogen de klanten dat bedrag dan verwachten? Wellicht zal dat gebeuren in min op de eindafrekening? Wat gebeurt er met de consumenten die niet meer op hetzelfde adres wonen of waarvan de gezinssamenstelling is veranderd?

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Gryffroy, zoals u weet, heb ik zeer hard getrokken aan dit dossier, om de te veel geïnde middelen op een juridisch correcte manier bij de rechthebbenden te krijgen, tot het aanhangig maken van het dossier op het Overlegcomité toe.

Maar we zijn in de eindfase, de finale. De modaliteiten van de toewijzing van de positieve saldi ten voordele van de eindafnemers worden in nauw overleg met de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) door de Vlaamse distributienetbeheerders zelf bepaald. Dat is zo vastgelegd in artikel 21bis, paragraaf 4 van de Elektriciteitswet.

De verwachting is dat er op korte termijn gecommuniceerd zal worden over zowel de modaliteiten van terugbetaling als de datum van het van start gaan van de terugbetaling aan de eindafnemers.

De CREG werd de opdracht toevertrouwd om de door de distributienetbeheerders vastgestelde jaarlijkse afrekeningen goed te keuren, waarna de distributienetbeheerders de goedgekeurde positieve saldi kunnen toewijzen.

De CREG neemt zich voor om de voormelde jaarlijkse afrekeningen goed te keuren in de loop van deze maand zodat de toewijzing van de positieve saldi door de distributienetbeheerders ten voordele van de eindafnemers ten vroegste van start kan gaan vanaf 1 juli 2018. Het bedrag van de door de Vlaamse distributienetbeheerders toe te wijzen positieve saldi zal ook het jaar 2017 omvatten, waardoor het totaalbedrag hoger zal uitvallen dan de in de vraag om uitleg vermelde 75 miljoen euro. Er wordt dus nog meer terugbetaald aan de Vlamingen, mijnheer Gryffroy.

De modaliteiten van toewijzing zijn zo geconcipieerd dat een adreswijziging of een verhuizing geen directe gevolgen zal hebben voor degenen die zich in de voormelde situaties bevinden. Er wordt uitgegaan van het huidige verbruik van de eindafnemer om de toewijzing te bepalen. De toewijzing zal door de distributienetbeheerder wel gebeuren aan de eindafnemers van het netgebied waar hij actief is, omdat ook de saldi in dat netgebied zijn opgebouwd. Er kan dus een beperkt effect zijn van een verhuizing naar het gebied van een andere distributienetbeheerder omdat de saldi verschillend zijn per netgebied, maar het zou voor de werkbaarheid onverantwoord zijn om bij de vaststelling van de modaliteiten uit te gaan van de historische woonplaats en verbruiken om het bedrag van de terugbetaling tot op dat niveau te individualiseren. Zodra deze modaliteiten definitief vastliggen, zal hierover gecommuniceerd worden.

Dank u. Ik ga ermee akkoord dat het gebruik van de historische woonplaats als parameter de zaak veel te omslachtig zou maken. Ik veronderstel dat de afrekening voor de gewone gezinnen dan zal gebeuren bij de eindafrekening, dus laat ons zeggen in het voorjaar van 2019, en dat er dus niet effectief teruggestort zal worden op de rekeningen. Is mijn redenering correct?

De modaliteiten zullen vastgelegd worden. Wilt u uw vraag eens herhalen?

– Tinne Rombouts treedt als voorzitter op.

Ik veronderstel dat de gezinnen niet plots een bedrag zullen zien verschijnen op hun rekening, maar dat dat verrekend zal worden in de eindafrekening.

Dat lijkt me logisch, maar ik kan geen uitspraken doen over de modaliteiten, als die nog niet vastgelegd zijn.

Er zal dus nog een vervolgvraag komen.

Dat kan. De CREG, de VREG en de distributienetbeheerders staan daarvoor in, niet mijn kabinet of mijn administratie. Als men nu bezig is met het vastleggen van de modaliteiten, en ik zeg dat over de modaliteiten gecommuniceerd zal worden zodra ze definitief vastliggen, dan denk ik dat u geen vervolgvraag zult moeten stellen. Zodra de modaliteiten vastliggen, zal ik daarover communiceren, mijnheer Gryffroy. Het zal om meer gaan dan om 75 miljoen. Dat is alvast een positieve boodschap: de factuur zal in 2018 nog gevoelig lager liggen dan in 2017 en in 2016.

Ik ben in elk geval blij dat ik de klokkenluider geweest ben van die 75 miljoen euro.

Neen, mijnheer Gryffroy. U was van plan om het te doen op een niet-juridische manier. U vroeg aan mij om het te doen zoals Wallonië en Brussel dat hadden gedaan. Ik heb daarop geantwoord dat daar geen juridische grondslag voor was en dat ik op dat vlak de wet naleef. Ik heb de wet nageleefd en ik kom tot hetzelfde resultaat, op een correcte, wettelijke manier.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.