U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

De Vlaamse Regering zet prioritair in op zon, wind en warmte. De technologie van de warmtenetten bestaat al langer, maar kent in Vlaanderen eigenlijk slechts een matig succes. De Vlaamse overheid heeft de ambitie om het potentieel van groene warmte en warmtenetten beter te benutten. Inzetten op groene warmte betekent een opportuniteit in het kader van de energie- en klimaatdoelstellingen. 

Warmte gaat zowel over restwarmte als over aardwarmte of geothermie. Restwarmte van bedrijven, die vroeger vaak verloren ging, wordt meer en meer zinvol ingezet. Ook de warmte uit diepe aardlagen heeft als duurzame energiebron een groot potentieel. Aardwarmte is onuitputtelijk en een stabiele energiebron. Na de dure investeringen is de exploitatie echter relatief goedkoop.

Ongeveer één jaar geleden keurde de Vlaamse Regering het Warmteplan goed. Dat plan moet warmte, als energiebron, alle kansen geven in Vlaanderen.  Een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) geeft zelfs aan dat een derde  tot de helft van de federale energiedoelstelling – 13 procent – via groene warmte kan worden behaald. Het plan legt Vlaanderen ook een doelstelling op. De minister heeft de ambitie om tegen 2020 ruim 9000 gigawattuur groene warmte te produceren, door onder andere een verdubbeling van de capaciteit van de warmtenetten, een stijging van het aantal zonneboilers en warmtepompen, een grondige evaluatie en uitbreiding van de call groene warmte, de publicatie van een warmtekaart met interessante en rendabele plaatsen voor warmtenetten en bij uitbreiding ook de warmte-krachtkoppeling.

Bij de lancering van de nieuwe call groene warmte reageerde de Bond Beter Leefmilieu dat er geen gedurfde keuzes werden gemaakt om die grondig te hervormen. Men verwijst onder meer naar de mogelijkheid om in pluspunten te voorzien voor projecten die warmtecascadering toepassen. Ook zou een afvalverbrandingsinstallatie eerst een verplicht advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) moeten aanvragen, elementen van de circulaire economie zouden moeten worden opgenomen en bij de beoordeling zou rekening moeten worden gehouden met de effectieve CO2-besparing.

Minister, hoe evalueert u het Warmteplan na één jaar? Op welke manier zal met deze analyse het Warmteplan worden bijgestuurd? Welke lessen kunnen we daaruit trekken?

Op welke manier worden de tussentijdse doelstellingen geëvalueerd en eventueel bijgesteld?

De laatste call groene warmte liep van 19 februari tot en met 30 maart 2018. Hoe evalueert u het verloop en de opstart deze oproep? Wat is uw reactie op het standpunt van de Bond Beter Leefmilieu dat deze call een grondige hervorming verdient?

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Gryffroy, ik dank u voor uw vraag – wellicht is het een opvolgingsvraag?

De jaarlijkse subdoelstellingen inzake groene warmte zijn opgenomen in het Energieplan dat op 6 oktober 2017 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. De voortgang ten opzichte van deze doelstellingen wordt opgevolgd via een voorlopige inschatting van het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de jaarlijkse VITO-inventaris hernieuwbare energiebronnen, die in september beschikbaar zal zijn.

Op basis van de voorlopige cijfers kunnen we besluiten dat de subdoelstelling van 2017 voor groene warmte niet werd gehaald. De belangrijkste redenen zijn het later operationeel worden van het project Ecluse – dat ik trouwens samen met een aantal van mijn collega’s en een aantal lokale bestuurders heb geopend – in de categorie biomassa overig – operationeel in 2018 in plaats van 2017 met een geschatte productie van 218 gigawattuur – en het warmere jaar, waardoor de productie van groene warmte bij huishoudens lager was.

Om de subdoelstellingen inzake groene warmte te bereiken, zijn de belangrijkste maatregelen uit het Warmteplan inmiddels opgestart of in uitwerking. De evaluatie van de calls groene warmte is uitgevoerd, en op korte termijn zal een voorstel tot aanpassing worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

– Robrecht Bothuyne treedt als voorzitter op.

Er wordt een grondige hervorming van de call voorgesteld. Maar aangezien het nog niet is goedgekeurd door de Vlaamse Regering, zal ik er, zoals u weet, mijnheer Gryffroy, nog geen uitspraken over doen. De call 2018 werd afgesloten en de ingediende projecten zijn inmiddels beoordeeld. Het dossier ligt voor advies bij de Inspectie van Financiën.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Eigenlijk was het mij vooral te doen om het standpunt van de Bond Beter Leefmilieu. Maar als u zegt dat u daarmee bezig bent, dan heb ik mijn vraag, die geen opvolgingsvraag is, te vroeg gesteld en zal er een opvolgingsvraag volgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.