U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Op woensdag 29 mei berichtte de VRT over het verdwijnen van de Week van de Amateurkunsten WAK), intussen toch een instituut in Vlaanderen.

Vlaanderen en Brussel tellen maar liefst twee miljoen amateurkunstenaars. Al 23 jaar lang vindt er jaarlijks de Week van de Amateurkunsten plaats. Tijdens die week werd vaak een ruim publiek bereikt. Honderden kunstenaars nemen deel en het publiek is welkom in hun woning of atelier. Dit jaar vond de week plaats van 27 april tot en met 6 mei. Dit zou ineens ook de laatste keer zijn dat het initiatief plaatsvindt.

Minister, het Forum voor Amateurkunsten gaat ook een nieuwe toekomst tegemoet in functie van de bovenbouwoefening waarmee u  al enkele maanden bezig bent. Toch heerst er hier nog veel onduidelijkheid rond.

Ondanks het feit dat de beslissing bij het Forum voor Amateurkunsten zelf ligt, en zij zelf aangeven dat dit zeker niet het gevolg is van besparingen maar een bewuste keuze om het nog beter te doen, wil ik u toch een aantal vragen stellen.

Was u op de hoogte dat het Forum voor Amateurkunsten deze beslissing zou nemen? Hoe wilt u ervoor zorgen dat de amateurkunsten het grote publiek blijven bereiken wanneer dit grootschalige evenement wegvalt? Welke plaats voorziet u binnen de bovenbouwoefening voor ondersteuning voor de amateurkunstensector, die ons toch na aan het hart ligt? Van daaruit borrelen immers de creativiteit en het talent op.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

De keuze van het Forum voor Amateurkunsten om de Week van de Amateurkunsten te evalueren en eventueel te beëindigen, werd al aangekondigd in het goedgekeurde beleidsplan 2017-2021 van het Forum zelf. In het actieplan 2018 werd duidelijk het einde van de Week van de Amateurkunsten aangekondigd en gemotiveerd. Na 23 jaar werd het overduidelijk dat de WAK zijn doel meer dan ooit bereikt heeft: steeds meer lokale initiatieven bloeien onder eigen naam.

Gemeenten en steden gaan gewoon door met hun inspanningen voor lokale amateurkunst, cultuurcoördinatoren en -coaches hebben de fakkel wel degelijk overgenomen. Sociale media plaatsen artistiek talent gedurende het hele jaar door in de kijker. De WAK heeft zijn doel bereikt, de tijd is rijp voor andere initiatieven.

Het Forum voor Amateurkunsten wil in zijn praktijkondersteunende opdracht de focus verleggen naar meer verdieping door te kiezen voor begeleiding en coaching op maat.

Het einde van de WAK betekent dus niet dat creatief lokaal talent niet meer in de kijker zou worden wordt gezet, integendeel, met de hashtag #poweredbywak wil het forum de aandacht voor artistiek talent verruimen van 1 week naar 365 dagen per jaar. Vanaf vandaag kiezen kunstenaars en organisatoren dus zelf het geschikte moment om hun talent aan het publiek te tonen.

Op de website www.wak.be worden alle lokale en nationale initiatieven gebundeld die artistiek talent in de kijker willen zetten. De website wordt op die manier de plaats waar wordt getoond hoeveel mensen in Vlaanderen en Brussel dagelijks actief bezig zijn met kunst. Bovendien krijgen de landelijke koepelorganisaties de opdracht om, naar aanleiding van de overheveling van de provinciale middelen, verder in te zetten op talentontwikkeling van amateurkunstenorganisaties en -kunstenaars. Deze landelijke sectororganisaties staan vandaag veel dichter bij het werkveld dan het geval was bij de start van de WAK.

In het kader van de bovenbouwoefening wordt eraan gedacht om, in afstemming met de landelijke amateurkunstenorganisaties, expliciet de steunpunttaken voor de amateurkunstensector toe te vertrouwen aan het nieuwe steunpunt voor lokaal en bovenlokaal cultuurwerk. Zo blijft de expertise gebundeld, geraakt ze niet versnipperd of verloren en blijft er zowel voor de overheid als voor de sector zelf één duidelijk aanspreekpunt.

De concrete uitwerking en aanpak zullen verder worden uitgewerkt bij de uitbouw van het nieuwe steunpunt en kunnen verder doorheen de jaren worden geactualiseerd, aangepast aan de noden van het veld. Zoals gezegd bieden ook de negen amateurkunstenorganisaties zelf de nodige ondersteuning, weliswaar eerder disciplinegebonden. Het bovenlokale steunpunt zal ook hier voor de nodige verbinding en verdieping kunnen zorgen.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik begrijp ook wel dat men op een bepaald moment vindt dat de dingen na 23 jaar eens op een andere manier moeten kunnen. Er is nu een uitbreiding naar 365 dagen en dat is eigenlijk wel goed. het belangrijkste is dat we die amateurkunsten in ‘the picture’ blijven zetten en dat ze ruime ondersteuning krijgen, ook wat de middelen van de provincie en uit Vlaanderen betreft.

We hadden al begrepen dat u de amateurkunsten een plaats wilt geven in het steunpunt bovenlokale cultuur, maar ik heb het gevoel dat er nogal veel in het mandje van dat steunpunt terechtkomt. Hoe dat steunpunt er zal uitzien, hoe groot het zal worden en welke structuur het zal hebben, zijn nog een aantal belangrijke punten die moeten worden uitgeklaard en die we samen in het oog moeten houden om ervoor te zorgen dat de expertise inzake amateurkunsten een plaats krijgt en zich voldoende kan blijven ontwikkelen. Ze zijn immers superbelangrijk voor het culturele veld.

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Ik wil mevrouw Segers bijtreden dat die amateurkunsten heel belangrijk zijn. Ik heb onlangs deelgenomen aan een debat in het kader van de amateurkunsten en ik onthoud vooral hoe enthousiast en gedreven die mensen zijn. Die Week van de Amateurkunsten was een heel goed initiatief, het heeft bereikt wat het moest bereiken, zoals u zelf zei minister, namelijk de amateurkunsten in beeld brengen bij de lokale besturen. Ik denk dat die manier van werken ook een voorbeeld is van hoe het zou moeten zijn. Men ontwikkelt een initiatief, men zoekt ondersteuning, men maakt lokale besturen warm voor het gegeven en uiteindelijk kunnen de lokale besturen daar op eigen houtje invulling aan geven. Hetzelfde zullen we waarschijnlijk zien bij een ander initiatief waar ik nu aan denk, namelijk Lokale Helden van Poppunt. Wanneer lokale besturen dat zelf kunnen organiseren, dan kan men als overheid andere klemtonen leggen. Ik wens #poweredbywak dan ook alle succes.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Het Forum heeft dit aangekondigd, ook op zijn website, en heeft daar blijkbaar, volgens wat wij hebben vernomen, geen negatieve reacties op gekregen. Die afschaffing van de Week van de Amateurkunsten is wellicht ook niet van de ene dag op de andere beslist. Het bestond al 23 jaar en heeft bereikt wat het moest bereiken, zoals ook mevrouw Van Werde net zei. Wij zien daar dan ook niet echt een probleem in, we hopen alleen dat de lokale besturen en Vlaanderen daar blijvend aandacht voor hebben via het steunpunt dat nog moeten worden opgericht. We kijken ernaar uit hoe dat verder evolueert en we hopen dat de amateurkunsten daarin een belangrijke plaats kunnen krijgen.

Bart Caron (Groen)

Ik sluit me ook aan bij deze liefdesverklaringen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.