U bent hier

De voorzitter

Mevrouw de Bethune heeft het woord.

Sabine de Bethune (CD&V)

De 12e Europese Ontwikkelingsdagen (EDD) vonden dit jaar op 5 en 6 juni plaats. De dagen brachten de ontwikkelingsgemeenschap van Europa en de wereld bijeen onder het thema 'Vrouwen en meisjes in de voorhoede van duurzame ontwikkeling: beschermen, bekrachtigen, investeren'. Van de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, samen met vele andere commissarissen, tot de president van Nigeria, de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties Amina J. Mohammed, en Hare Majesteit Mathilde van België en vele andere sprekers waren daar aanwezig. Daarnaast hebben zestien jonge leiders van over de hele wereld zich bij highlevelpanels aangesloten om ideeën en ervaringen uit te wisselen met beleidsmakers en wereldleiders.

Tijdens de dagen werd ook de Lorenzo Natali Mediaprijs 2018 toegekend aan journalisten voor hun uitstekende verslaggeving over duurzame ontwikkeling, met speciale aandacht voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. Er werd tijdens deze editie van de EDD vooral ingegaan op de cruciale rol die vrouwen en meisjes spelen waar het gaat om duurzame ontwikkeling, gelijke participatie en leiderschap in de hele samenleving.

Gelanceerd in 2006, en georganiseerd door de Europese Commissie, zijn de EDD een soort 'Davos voor ontwikkeling' geworden. Ze vormen een sterk referentiepunt voor de internationale ontwikkelingsgemeenschap om ideeën en ervaringen te delen op manieren die kunnen leiden tot innovatieve oplossingen. Dit geeft de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, en voor bestaande problemen nieuwe oplossingen te vinden.

Heeft de Vlaamse Regering deelgenomen aan de EDD en heeft ze een vertegenwoordiging gestuurd? Als dit niet het geval is, waarom is dit niet gebeurd?

Zo ja, Welke input heeft de Vlaamse overheid daar gehad? Op welke wijze hebben we deelgenomen aan de discussiepanels van de EDD? Hebben we ons eigen beleid kunnen toelichten? Welke contacten hebben we gelegd die rendabel kunnen zijn voor ons beleid in de komende jaren?

Welke conclusies kan de regering uit deze EDD trekken voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking en meer bepaald over de rol van de vrouw in ontwikkeling? Hebben we daar iets geleerd dat ons eigen beleid op het vlak van meisjes- en vrouwenrechten vooruit kan duwen? En wat zijn de verwachtingen van de regering voor mogelijke samenwerking met andere partners? In de beleidsnota worden de essentiële aspecten van meisjes- en vrouwenrechten, reproductieve rechten, moeder- en kindersterfte, perinatale gezondheidszorg benadrukt, evenals nogal wat projecten rond vrouwelijk ondernemerschap en mensenrechten, kinderrechten en kindhuwelijken. Er zijn dus belangrijke accenten binnen het Vlaams beleid, die we waarderen.

Kortom, in welke mate heeft Vlaanderen aan de EDD kunnen deelnemen en kan deze deelname een boost geven aan het Vlaams beleid?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Er was inderdaad een afvaardiging van het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken aanwezig tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen. Er waren vijf medewerkers aanwezig, die diverse sessies hebben bijgewoond.

De beleidsmedewerker internationale gezondheid is lid van de werkgroep seksuele en reproductieve gezondheid en rechten binnen het Belgisch Platform voor Gezondheidssamenwerking, Be-cause Health. Die werkgroep gaf vorm aan een auditoriumsessie op hoog niveau over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van adolescente meisjes. Onze beleidsmedewerker heeft belangrijke bijdragen kunnen leveren voor het meeorganiseren van deze sessie. Hij werkte mee aan de samenstelling van het panel voor de auditoriumsessie. Hij bracht contacten aan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) enerzijds en het Guttmacher Institute anderzijds.

Zoals u vermeldt, collega, zijn de Europese Ontwikkelingsdagen hét platform bij uitstek om organisaties die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking met elkaar in contact te brengen. Het is vanzelfsprekend zo dat, naast de 12, 13 sessies die plaatsvonden, de openingssessie en andere ceremonies, er in de rand daarvan veel netwerking is, er veel contacten zijn die bijzonder leerrijk zijn en waarvan je niet meteen de weerslag kunt noteren.

Het is natuurlijk wel zo dat we geen bijzondere sessie van de EDD nodig hebben om aandacht te hebben voor de genderproblematiek in de ontwikkeling in het algemeen en de rol van de vrouw daarbij in het bijzonder. U weet dat gender expliciet werd opgenomen als basisvoorwaarde voor duurzame mondiale ontwikkeling in het nieuwe visiedocument over de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen kwam de enorme achterstelling van de vrouw opnieuw naar voren, voor een aantal groepen van vrouwen in het bijzonder: adolescenten, vrouwen met een beperking, vluchtelingen, vaak met meervoudige problemen, vaak meervoudige discriminatie ook.

Vanuit deze vaststelling namen de Vlaamse en de Mozambikaanse Regering al in 2015 de beslissing om adolescente meisjes en hun dikwijls problematische toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten tot hoofddoelgroep en -thema van de nieuwe landenstrategienota voor Mozambique te nemen. Ook in de nieuwe landenstrategienota met Malawi, waarover we momenteel nog gesprekken voeren, zullen mijn diensten pleiten voor het opnemen van vrouwen en jongeren als belangrijke doelgroep van de samenwerking. In Zuid-Afrika is een deel van het werk met betrekking tot sociale impactinvesteringen specifiek op vrouwen gericht.

Vanzelfsprekend worden gender en de kwetsbare situatie van adolescente meisjes en vrouwen ook binnen de flankerende initiatieven zoals UNAIDS en het Human Reproduction Programme (HRP) als prioriteit meegenomen binnen de diverse gremia waaraan we deelnemen of waaraan we vragen stellen of advies verlenen.

De voorzitter

Mevrouw de Bethune heeft het woord.

Sabine de Bethune (CD&V)

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord en voor de informatie die u hebt gegeven. Ik ben heel tevreden dat Vlaanderen een belangrijke rol heeft gespeeld in die panels.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.