U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

De beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2018-2019 stelt: “Kind en Gezin zal in 2018 een tevredenheidsevaluatie over de eigen dienstverlening organiseren bij individuele organisatoren kinderopvang. Met welke regelmaat deze nadien wordt herhaald, en in welke vorm, zal afhangen van de haalbaarheid en de relevantie ervan. Dit maakt deel uit van de evaluatie die zal gebeuren na deze eerste tevredenheidsbevraging.”

Minister, uzelf had in antwoord op mijn schriftelijke vraag van 23 augustus 2017 deze tevredenheidsenquête aangekondigd en melding gemaakt van de inschrijving van deze enquête op de planning voor 2018.

Gelet op het feit dat ook organisatoren in het kader van hun kwaliteitsbeleid een tevredenheidsenquête houden bij de ouders, lijkt het mij wijs dat Kind en Gezin ook een tevredenheidsenquête houdt bij de organisatoren van kinderopvang over zijn dienstverlening. In het licht van de op stapel staande fusie tussen Kind en Gezin en het Agentschap Jongerenwelzijn zou het heel erg interessant zijn voor het nieuwe agentschap om kennis te hebben van de resultaten van deze tevredenheidsenquête. Het zou het agentschap toelaten te werken aan de in kaart gebrachte knelpunten.

Minister, heeft Kind en Gezin deze tevredenheidsenquête over de eigen dienstverlening bij de individuele organisatoren van kinderopvang reeds georganiseerd? Zo ja, wat waren de belangrijkste resultaten van de enquête? Zo neen, wanneer zal die enquête plaatsvinden? Hoe zal het gefuseerde agentschap dan werk kunnen maken van een betere kwaliteit van dienstverlening ten aanzien van de organisatoren? Zo ja, zal die georganiseerd worden door een onafhankelijk orgaan? Zo ja, door wie?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Collega, de tevredenheidsevaluatie over de dienstverlening aan individuele organisatoren kinderopvang door Kind en Gezin is opgenomen in de planning van Kind en Gezin, maar heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Dat ondernemingsplan wordt door de leidend ambtenaar met de minister besproken, en het is juist dat de tevredenheidsevaluatie niet opgenomen is in het ondernemingsplan 2018. Dit betekent echter niet dat de tevredenheidsevaluatie niet zal plaatsvinden: het is en blijft de bedoeling van Kind en Gezin om dit op te nemen.

De voorbereiding van deze evaluatie heeft vertraging opgelopen wegens vele andere prioritaire beleidsdossiers. Zowel de inhoudelijke aanpak, zoals de af te toetsen criteria, als methodische aanpak, namelijk hoe en door wie te bevragen, moeten nog verder gestalte krijgen.

Kind en Gezin maakt ook werk van een vernieuwde organisatiestructuur, waarbij het klantenbeheer van de voorzieningen dichter bij de klanten zelf wordt gebracht. De lokale teams van Kind en Gezin zullen vanaf 1 januari 2019 een functie bevatten die het rechtstreeks relatiebeheer met lokale voorzieningen op zich neemt. Dit zal de dienstverlening van de organisatoren zeker ten goede komen, en dit wil Kind en Gezin ook meenemen wanneer het een tevredenheidsevaluatie opmaakt.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Dank u wel, minister. Het is natuurlijk jammer dat de tevredenheidsenquête niet gebeurd is in 2018. De vraag is of die dan volgend jaar zal plaatsvinden. Is er al een duidelijke timing voorgesteld? U zei ook dat er lokale teams zouden zijn die de dienstverlening voor die organisatoren op zich zouden nemen. Kunt u mij daar meer uitleg over verschaffen?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Ik begrijp van Kind en Gezin dat het er wel werk van zal maken. Het zal er uiteraard van komen. Ik heb er ook geen probleem mee dat, zodra Kind en Gezin klaarheid heeft voor zichzelf over hoe het dat gaat doen, over de methodes en de aanpak, ik dat zal communiceren en u kunt zien wanneer het plan start.

Wat uw laatste punt betreft, is het de bedoeling van Kind en Gezin om het contact met een kinderopvanginitiatief ook in het lokale team van Kind en Gezin te situeren. Kind en Gezin heeft overal lokale teams. Daardoor is er een veel persoonlijkere opvolging mogelijk.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.