U bent hier

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint (sp·a)

Voorzitter, minister, ik heb u hier eerder een vraag gesteld, in februari, over de gewijzigde eigendomsvoorwaarden in het kaderbesluit Sociale Huur en de gevolgen voor de zittende sociale huurder. U herinnert zich de discussie. Vroeger mocht men niet voor 100 procent eigenaar zijn van een woning om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale woning. Door de nieuwe eigendomsvoorwaarden is dat gewijzigd en mag men ook niet voor een bepaald percentage, hoe klein ook, nog eigenaar zijn van een woning. Dat zorgde voor heel wat paniek. U zult zich de krantenartikels herinneren. Kranten kopten dat drieduizend zittende huurders met uithuiszetting werden bedreigd. Minister, ik schets gewoon de feiten.

Eigenlijk gaat mijn vraag niet over de sociale huurwoningen, maar over de sociale koopwoningen. Bij sociale koop is er eigenlijk niet in overgangsmaatregelen voorzien. Bij sociale huurwoningen is er de overgangsbepaling dat men een jaar de tijd heeft om uit onverdeeldheid te treden of is er voorzien in een billijkheidsonderzoek door de sociale huisvestingsmaatschappij. Uit het antwoord op de vraag die ik hier heb gesteld, bleek dat er sprake is van een termijn die eigenlijk telkenmale met een jaar kan worden verlengd, indien er bijvoorbeeld moeilijkheden zouden zijn, indien er een moeilijke gerechtelijke procedure zou zijn, zodat het niet zo gemakkelijk is om uit die onverdeeldheid te treden.

Voor sociale koop is ter zake dus in niets voorzien. Er zijn vandaag situaties waarbij mensen bijvoorbeeld al heel lang zijn ingeschreven voor een sociale koopwoning, maar die woning nog niet werd toegewezen. Voor een koopwoning is het zo dat je bij wijze van uitzondering wel over een eigendom uit een erfenis mag beschikken bij de inschrijving, maar dat je bij de toewijzing niet meer over eigendom mag beschikken, zelfs niet voor een honderdste.

Dat betekent dat er vandaag tussen die sociale huur en die sociale koop dus eigenlijk een ongelijke situatie is: voor sociale huur beschikt men wel over een overgangsmaatregel van een jaar, een termijn die telkenmale met een jaar verlengbaar is, en vandaag is dat bij sociale koop niet het geval. Dat zorgt vandaag bij een aantal mensen opnieuw voor onrust.

Minister, vandaar mijn vragen. Welke initiatieven denkt u te zullen nemen om die onzekere situaties met betrekking tot de nieuwe eigendomsvoorwaarden bij sociale koopwoningen weg te nemen? Zult u die overgangsmaatregel waarbij men een jaar de tijd heeft om uit onverdeeldheid te treden, ook doortrekken naar de toewijzing van een sociale koopwoning?

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Hostekint, ik kan zeer kort zijn, maar ik zal u hopelijk ook geruststellen en zelfs verblijden.

Analoog aan wat we hebben gedaan met de sociale huurwoningen – u hebt er zelf aan gerefereerd – is er momenteel ook al een regeling uitgewerkt voor de problematiek die u aankaart wat de sociale koopwoningen betreft. Ik heb dat gedaan binnen een bestaand en lopend dossier, zodat het sneller zou kunnen gaan, namelijk het eengemaakt leningenbesluit, dat nog voor het zomerreces zal worden goedgekeurd. Dan is de problematiek die u hier aanhaalt, dus ook van de baan. Het is dezelfde regeling als voor de sociale huurwoningen.

Even checken of dat daadwerkelijk tot verblijding heeft geleid.

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint (sp·a)

Zeer zeker. Minister, u weet dat, als ik hier suggesties aanbreng en u er dan ook nog positief op antwoordt, ik daar zeer blij van word. Ik denk dat dit voor heel veel mensen een geruststelling zal zijn. U hebt me wel degelijk verblijd met dit heuglijke nieuws.

Ter afsluiting zullen we straks allemaal Kumbaya zingen.

Minister, als de onverdeeldheid langer duurt dan die periode, kan men die periode dan ook verlengen?

Minister Homans heeft het woord.

Bij sociale huur is het de huisvestingsmaatschappij zelf die een billijkheidsonderzoek doet en zal beoordelen of dat al dan niet kan worden verlengd. Bij sociale koop zal dat net hetzelfde zijn.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.