U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, in deze commissie hebben we al regelmatig gedebatteerd over de import van aardgas uit Groningen, over de problematiek van laagcalorisch of hoogcalorisch gas en over de aardgasaansluitingen in nieuwe verkavelingen waarvoor er een wijziging is naar aanleiding van de debatten in deze commissie.

Aardgas blijft nog steeds een belangrijke energiebron voor de gezinnen en de bedrijven. Aardgas is echter niet hernieuwbaar, en daarom wordt er eveneens gewerkt aan duurzame alternatieven, namelijk groen gas of biogas of inert gas. Een dergelijk gas wordt geproduceerd door vergisting of vergassing.

In Wallonië werd een steunmechanisme voor hernieuwbare gassen en garanties van oorsprong uitgewerkt. Voor elke megawattuur (MWh) dat in het gasnet wordt geïnjecteerd, zal een garantie van oorsprong worden toegekend. Daarnaast wordt eveneens de steunregeling voor de productie van groene stroom met warmte-krachtkoppelingmotoren (wkk) uitgebreid. Zo hebben wkk’s op biomethaan ook recht op groenestroomcertificaten.

De sector reageert positief op deze maatregel en geeft aan dat dit biomethaan in Wallonië een duwtje in de rug zal geven. Tevens kijkt men ook naar Vlaanderen om eventueel een dergelijke ondersteuning uit te werken.

In het actieplan Clean Power for Transport en in het Warmteplan 2020 wordt het potentieel van biomethaan als alternatief voor het fossiele aardgas in Vlaanderen gesitueerd. In het Warmteplan 2020 wordt aangegeven dat de meerwaarde van garanties van oorsprong voor biomethaan onderzocht zal worden. Er is ook nog de call groene warmte, restwarmte en biomethaan.

Tot slot vond er op 19 maart 2018 een primeur plaats. In aanwezigheid van de minister werd het Energie Conversie Park (ECP) in de Kempen, een biomethaaninstallatie, gelanceerd.

Minister, wat is uw standpunt op de uitgewerkte steunmaatregelen en de garanties van oorsprong voor biomethaan in Wallonië? In welke mate kan dit inspirerend zijn voor Vlaanderen? Kan dit een boost geven om een versnelling hoger te schakelen voor biomethaan in Vlaanderen?

Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de meerwaarde van de garanties van oorsprong voor biomethaan zoals omschreven in het Warmteplan 2020?

Minister Tommelein heeft het woord.

Collega's, ik verheug mij erover dat mijn goede Waalse collega Jean-Luc Crucke ook inzet op biomethaan, iets wat mij trouwens niet verwondert, vanwege de richting die we samen in het interfederaal Energiepact hebben uitgezet.

In Vlaanderen bestaat er vooralsnog geen systeem op basis van garanties van oorsprong, maar werken we op basis van investeringssteun. Al sinds 2013 komt biomethaan in aanmerking voor ondersteuning via de call groene warmte. In eerste instantie werden enkel projecten voor productie en injectie van biomethaan in aanmerking genomen. Nadien werd dit ook uitgebreid tot transporttoepassingen zonder injectie. Inmiddels werden drie biomethaanprojecten goedgekeurd en in de recent afgesloten call werd er nog een ingediend. Die laatste aanvraag – omdat ik weet dat u ernaar zult vragen – wordt momenteel beoordeeld door het Vlaams Energieagentschap (VEA), daar kan ik dus verder nog geen uitspraken over doen.

Ik ben de garanties van oorsprong voor biomethaan alvast niet ongenegen, zeker niet vanwege de groeiende vraag van zowel producenten als gasverbruikers om hun gas te kunnen declareren als ‘groen’. Momenteel loopt er een aanvraag voor een Europees Horizon 2020-project, met name European Renewable GAs TRAde Centre (ERGATRACE), dat onder andere als doelstelling heeft een Europese standaard voor garanties van oorsprong voor biomethaan uit te werken. Biogas-E vzw volgt dat project voor Vlaanderen op. Daarnaast wordt momenteel onderhandeld over de nieuwe richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen. In de huidige tekstversie wordt in bepalingen voorzien rond garanties van oorsprong. Zodra duidelijk is hoe de Europese aanpak inzake garanties van oorsprong eruit zal zien, stel ik voor ook de Vlaamse aanpak te bespreken en daarop af te stemmen. Op die manier kunnen we onmiddellijk de Europese randvoorwaarden meenemen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord.

U hebt gesproken over ondersteuning voor productie, injectie, transport, maar geldt dit dan ook voor wkk op biogas of kijkt u eerder naar een ander ondersteuningsmechanisme, zoals men in Wallonië doet? In Wallonië past men de certificaatondersteuning aan in functie van een werking op biogas of op aardgas.

Minister Tommelein heeft het woord.

We hebben daar nog geen beslissing over genomen. We laten dat nog open. We staan er ook voor open, maar we moeten dat nog onderzoeken.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik denk dat het interessant is om door het VEA te laten onderzoeken of dit bijkomende opportuniteiten zou kunnen geven voor de ontwikkeling van biogas in Vlaanderen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.