U bent hier

Commissievergadering

woensdag 16 mei 2018, 10.15u

Voorzitter
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
1864 (2017-2018)
De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik heb een vraag over Vizier 2030 en het doelstellingenkader voor Vlaanderen, en vooral over de visserijdoelstelling die daarin opgenomen is. De Vlaamse Regering wil 49 doelstellingen realiseren tegen 2030. Deze zijn opgenomen in Vizier 2030. Hiermee geeft de regering invulling aan de oproep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid.

De Vlaamse Regering hechtte in maart haar principiële goedkeuring aan de visienota Vizier 2030 zonder dat dit voorstel een financieel of budgettair engagement inhoudt. In de visienota stelt de Vlaamse Regering doelstelling nummer 40 voor: “Tegen 2030 is de visvangst op een doeltreffende manier gereguleerd en is een einde gemaakt aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en zijn – op wetenschap gebaseerde beheerplannen – geïmplementeerd om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken.”

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) gaf eind april zijn advies over de visienota. Uit het advies van de SALV blijkt dat de Vizier 2030-visserijdoelstelling niet spoort met de specifieke Vlaamse visserijcontext.

Hoe staat u tegenover het advies van de SALV? Moeten er aanpassingen gebeuren aan de visienota, zoals de SALV stelt? Of ziet u het andersom en moeten er aanpassingen gebeuren in de sector? Welke aanpassingen moeten er volgens u expliciet gebeuren opdat de visserij zal voldoen aan doelstelling nummer 40 van de visienota tegen 2030?

Volgens de SALV geeft het tweede convenant voor duurzame visserij van 23 juni 2015 uitvoering aan het rapport Vistraject en toont het aan dat de visserijsector reeds inspanningen doet om de duurzaamheidsdoelstellingen van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid te bereiken. Hoe evalueert u de uitvoering van het rapport Vistraject tot op vandaag? Kan men met het huidige Vistraject de vooropgestelde doelstellingen tegen 2030 bereiken?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Vermeulen, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn opgemaakt om een evenwicht te vinden tussen de drie dimensies: de ecologische, de economische en de sociale dimensie. Ze vormen een geïntegreerd actieplan voor vrede, mensen, planeet, welvaart en partnerschap. Na de goedkeuring ervan in september 2015 werden de lidstaten opgeroepen om die te vertalen in nationale doelstellingen. In België wordt die vertaling zowel op het nationale als op het regionale niveau gedaan. Met Vizier 2030 geeft de Vlaamse Regering dus invulling aan de vertaling van een langetermijnvisie en opteert daarbij voor een ambitieus, meetbaar en geïntegreerd doelstellingenkader.

Doelstelling nummer 40 uit de visienota gaat over de volgende krijtlijnen: een doeltreffende regulering van de visserijsector; het beëindigen van overbevissing; het beëindigen van illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij; het beëindigen van destructieve visserijpraktijken; het implementeren van, op wetenschap gebaseerde, beheerplannen om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen.

De Vlaamse Regering heeft deze doelstelling vooropgesteld omdat een evolutie van de visserij richting duurzaamheid niet alleen op wereldvlak, maar ook in Vlaanderen van algemeen maatschappelijk belang is. Willen we onze visserijsector behouden, dan moeten we ook zorgen dat de visbestanden intact blijven.

Daarnaast verzekeren goed beheerde visbestanden een omvangrijke en gezonde vispopulatie en dus een goede visvangst. Ze zijn dan ook de beste garantie voor een rendabele visserij.

Er is al veel werk verricht in de richting van die duurzaamheid, en ik treed de SALV ook bij in zijn stelling dat de Vlaamse visserij onder impuls van het convenant ‘Visserij verduurzaamt’ inspanningen levert en heeft geleverd op het vlak van die verduurzaming. In deze commissie heb ik al vaak gezegd dat de sector zelf ook streeft naar die gezonde visbestanden. Dat doet men onder andere door selectiever te vissen met onder andere grotere mazen in het net en het gebruik van het Vlaams ontsnappingspaneel. Met het project Combituig zoeken wetenschappers en vissers samen naar nog meer mogelijkheden om de selectiviteit te verhogen. Binnenkort wordt het project VALDUVIS ook in de praktijk toegepast, waarbij het doel is de duurzaamheidsinspanningen van de vloot zichtbaar te maken voor de kopers, en waarbij de reders zich engageren voor een individueel verbetertraject in samenwerking met de wetenschap. Het is een continu proces, waar de volledige Vlaamse visserij ook actief aan werkt. Dat gebeurt onder impuls van het convenant en het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Over de uitvoering van het tweede convenant voor duurzame visserij, dat uitvoering geeft aan het rapport ‘Vistraject’, kan ik zeggen dat er heel goed en hard wordt gewerkt. De taskforce van het convenant en de diverse werkgroepen komen op regelmatige tijdstippen samen, maar het werk is zeker nog niet af, het convenant loopt nog tot 2020 en er wordt projectmatig voortgewerkt aan de diverse doelstellingen. We zullen na afloop de evaluatie maken, maar zoals ik daarnet zei: de inspanningen die vandaag gebeuren, zijn zeker gericht op het behalen van die doelstellingen, en daarvoor wil ik zeker ook de sector bedanken. We hebben het kader met hen onderhandeld, maar het zijn eigenlijk in de eerste plaats zij die het in de praktijk uitvoeren.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Uw laatste opmerking, dat u de visserijsector hiervoor bedankt, zal wel in goede aarde vallen, denk ik, want ik voel aan in het advies dat het is alsof ze zich tegen de schenen geschopt voelen. Ze vragen letterlijk in het advies dat de doelstelling zou worden herschreven. Het is net alsof de tekst stelt, tekstmatig dan, dat ze nog niets hebben gedaan. De vraag van hun kant is dus vooral dat men een andere formulering zou maken, die bewijst dat ze daar wel al goed mee bezig zijn, dat men het misschien niet zo stringent zou maken. Zo lees ik dat toch hier. Moeten er aanpassingen gebeuren aan de visienota of aan de visserijsector? Ik denk dat het misschien een beetje tweeledig kan gebeuren. Ik weet niet of u erover hebt nagedacht om die tekst nog eens goed na te lezen. Kan dat nog worden herwerkt, zoals het advies van de SALV vraagt?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Vermeulen, de tekst wordt gecoördineerd door de minister-president, en we zijn graag bereid te bekijken of er misschien andere formuleringen moeten zijn, die misschien in andere zin worden geïnterpreteerd.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.