U bent hier

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Voorzitter, minister, het gaat om een vergetelheid, volgens mijn bescheiden mening, in het omgevingsloket inzake afwijkingen op het beroep van architect.

Met de omgevingsvergunning en het digitaal omgevingsloket zijn we definitief de 21e eeuw ingestapt. Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is, ook de architecten, de gemeentebesturen, enzovoort. Niet alleen verloopt nu alles via één procedure – met één openbaar onderzoek en één vergunning – maar ook maximaal digitaal. Gedaan met die pakketjes van plannen en bundels voor een bouwaanvraag voor een woning. Een koppeling tussen de databank van de Orde van Architecten en het omgevingsloket moet er ook voor zorgen dat automatisch de link wordt gelegd en het visum dus niet langer apart moet worden aangevraagd.

Zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit, in artikel 155, moet de architect zich in het omgevingsloket aanmelden in zijn hoedanigheid van architect en de aanvraag medeondertekenen. So far, so good. In de wetgeving op de bescherming van het beroep van architect is in artikel 4 ook de mogelijkheid opgenomen dat “wat betreft de openbare instellingen en de particulieren, afwijkingen toegestaan kunnen worden door den Gouverneur, op voorstel van het Schepencollege der gemeente, waar de werken moeten uitgevoerd worden.” In het verleden werd hier soms gebruik van gemaakt door bouwkundig ingenieurs die hun eigen woning of verbouwing konden ontwerpen.

Mijn vragen zijn dan ook eenvoudig. Klopt het dat deze afwijkingsmogelijkheid bij de uitrol van het digitaal omgevingsloket over het hoofd werd gezien? Zo ja, op welke termijn zult u dit rechtzetten?

Indien de mogelijkheid vandaag alsnog zou bestaan, in welke hoedanigheid dient de persoon, die niet bij de Orde van Architecten is aangesloten, maar zich wel kan beroepen op de afwijking op basis van artikel 4, zich dan aan te melden bij het loket?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Nevens, ik kan u geruststellen. Deze mogelijkheid werd niet over het hoofd gezien. Een persoon die over een goedkeuring van de gouverneur beschikt, kan perfect een aanvraag samenstellen en indienen. Die persoon geeft aan in het loket dat hij of zij voor het betreffende project de hoedanigheid van ‘architect ontwerper’ opneemt. Hij kan bij ‘extra informatie’ de goedkeuring van de gouverneur toevoegen. Op termijn zal de Orde van Architecten, wanneer de koppeling met hun databank inderdaad gerealiseerd is, kunnen nagaan wie zich ‘aanmeldt’ als ‘architect ontwerper’. De analyse hoe dit precies zal verlopen is nog lopende. Vandaag kan de Orde wel al postfactum aftoetsen of de personen met de hoedanigheid van ‘architect ontwerper’ in hun databank geregistreerd zijn.

We hebben die vraag uiteraard ook gekregen van de Orde van Architecten. Daar is ook overleg gepleegd. Daarom kijken we nu hoe die koppeling kan gebeuren. Vandaag kan men wel perfect dat ontwerp indienen.

Bart Nevens (N-VA)

Ik had verwacht dat u daar een antwoord op zou hebben en dat er geen vergetelheid is, dat dat allemaal mee opgenomen is in de uitrol om een omgevingsloket op te starten. Dat had ik kunnen weten. Alleen merk ik op het terrein – ik ben schepen van Ruimtelijke Ordening – dat de informatie die u bezit over de toegang tot het loket, in geval van een dergelijk deskundig persoon die over de nodige diploma’s en voorwaarden beschikt en die via het gemeentebestuur een vrijstelling kan vragen aan de gouverneur, nog niet gekend is. Er is nog onwetendheid. Er is weinig informatie op het loket te vinden. De gemeentebesturen krijgen dergelijke vragen en worden voor informatie bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren en bij de provincie van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Minister, ik stel voor, dat wat u vandaag hier zegt – en wat wij eigenlijk wisten, namelijk dat u een pasklaar antwoord had – u ook communiceert naar de gemeenten en naar de Orde van Architecten. Daar zijn ze blijkbaar niet op de hoogte van hoe deze procedure moet worden geïmplementeerd en hoe iemand met een vrijstelling zelf zijn plannen kan opladen op dat digitaal loket. Ik vermoed, aangezien u dat al had voorzien, het ook in de volgende fase geen probleem zal zijn om dat aan de buitenwereld kenbaar te maken.

Mijnheer Nevens, u mag op beide oren slapen: we zullen dit zeer grondig communiceren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.