U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Op 15 september 2017 kreeg SBS Media van u, minister, een erkenning voor een netwerkradio-omroeporganisatie met generalistisch profiel, dat was het frequentiepakket 1. De nieuwe radio werd op basis van het ingediende dossier als volgt beschreven. “S-Radio (SBS Media) wordt een zender voor een algemeen publiek. Deze zender zal 24 uur per dag, zeven op zeven dagen uitzenden. Muziek wordt afgewisseld met nieuws, informatie en entertainment. S-Radio wil sterk inzetten op interactiviteit met de luisteraars en zal een ruim aanbod van allerlei muzikale genres uitzenden.”

In de paasvakantie, op 13 april kondigde SBS Media aan dat het na de zomer start met NRJ, een nieuwe Vlaamse radio voor actieve stedelingen. Het persbericht ging als volgt. “Het ijzersterke internationale merk NRJ krijgt vanaf het najaar een volledig eigen creatieve Vlaamse invulling. (…) NRJ richt zich op actieve luisteraars (doelgroep 14-44) en focust op hun leven en populaire muziek in de Vlaamse steden.” De slogan van deze nieuwe zender is ‘Hit music only’.

We zitten, denk ik, in een andere situatie, maar het is aan de minister om ons tegen te spreken. De invulling van dit initiatief noopt me tot de volgende vragen.

Minister, bent u van mening dat de zender NRJ nog steeds voldoet aan het generalistische profiel dat voor frequentiepakket 1 vooropgesteld werd? Is hier geen sprake van een verschuiving inzake doelpubliek en programmatie, met de leeftijd van 14-44 jaar en de focus op hits?

De erkenning voor S-Radio is gebaseerd op een evaluatie waarin de invulling van het programma-aanbod en het zendschema een belangrijk gewicht hebben, evenals inhoud, mix en diversiteit. Wat netwerkpakket 1 betreft, is de beoordeling tevens gebaseerd op twee specifieke extra vragen. Ligt er voldoende focus op informatie buiten de nieuwsuitzendingen? Is er aandacht voor nieuwsitems buiten de journaals? Creëert de zender aantoonbaar een beleving, al dan niet rond een ‘unique selling point’? Hoe draagt de zender zijn identiteit uit in programmatie en activiteiten binnen het generalistische profiel? Kan de beoordeling en quotering van dit erkenningsdossier behouden blijven, gezien de nieuwe invulling? Welke garanties hebt u gekregen dat de focus op informatie buiten de journaals behouden blijft? Voldoet de invulling van een internationaal merk aan het criterium om een ‘eigen identiteit’ tot uiting te laten komen in de programmatie? Die eigen identiteit ‘meerwaarde voor de Vlaamse steden’ is toch wel een heel belangrijk element geweest dat we teruggevonden hebben in de beoordeling.

Wordt de erkenningsprocedure niet ondergraven wanneer de invulling van een radiozender zomaar kan worden veranderd zodra men de erkenning op zak heeft? Welk overleg heeft hier voorafgaand plaatsgevonden met u en/of het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mevrouw Segers, ik ga zo dadelijk specifiek in op uw vragen, maar ik geef eerst het kader en de generieke bedenkingen. Ik heb over deze vraag uiteraard ook contact genomen met de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en het departement.

Net als u heb ik kennis genomen van de mededeling van SBS. De VRM verwijst naar het persbericht van De Vijver Media, maar stelt eveneens dat hij niet verder beschikt over meer concrete informatie over de invulling van de uitzendingen door deze netwerkradio-omroep. Er is aan de VRM nog geen kennisgeving door NV SBS Media Belgium van enige wijzigingen ten opzichte van het erkenningsdossier bij de Vlaamse Regulator voor de Media ingediend, conform de mogelijkheid vastgelegd in artikel 143, punt 3, paragraaf 2 van het Mediadecreet.

Die mogelijkheid omvat het volgende. De netwerkradio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatiecriteria voor wat betreft het zendschema, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan. Concreet: het artikel gaat over een kennisgeving inzake een wijziging van het zendschema, het financiële en businessplan en de technische infrastructuur.

Paragraaf 1 van datzelfde artikel stelt dat netwerkradio-omroeporganisaties zich dienen te houden, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning, aan de basisvoorwaarden vermeld in artikel 143, punt 1, in deze een generalistisch profiel of muziekaanbod met inbegrip van het brengen van journaals en informatie, en in artikel 143, punt 2, paragraaf 1, waar het onder meer gaat over cross-ownership en in deze casus het brengen van journaals.

Aangezien er nog geen zendvergunningen werden aangevraagd en toegekend aan de nv SBS Media Belgium, zijn er ook geen uitzendingen waarvan de inhoud door de VRM eventueel kan worden getoetst aan het erkenningsdossier of eventuele wijzigingen ervan. De uitrol van de uitzendingen wordt pas aangekondigd voor het najaar. De netwerkradio-omroep dient decretaal gezien vóór het einde van dit jaar uit te zenden.

Of NRJ voldoet aan het generalistische profiel, kan niet worden vastgesteld, aangezien er nog geen uitzendingen zijn. Idem wat de focus op informatie betreft.

De beoordeling en de quotering van het dossier worden vanzelfsprekend behouden: de erkenningsprocedure is er en wordt verleend op basis van een ingediend dossier door de kandidaten. Het decreet stelt immers “om erkend te worden en te blijven”.

Of de erkenning kan blijven is iets wat onder de bevoegdheid valt van de Vlaamse Regulator voor de Media, die nagaat of men zich houdt aan de voorwaarden van de erkenning.

Er is mijns inziens geen sprake van het ‘ondergraven van de erkenningsprocedure’: de erkenning gebeurt op basis van de bepalingen uit het decreet en het uitvoeringsbesluit en het decreet stelt eveneens welke wijzigingen na erkenning toegelaten zijn. En op dat moment is het de VRM die het decreet interpreteert en nagaat of de voorwaarden van de erkenning werden en worden nageleefd.

Voorafgaand aan de aankondiging ben ik door de mensen van SBS geïnformeerd over hun plannen met betrekking tot de netwerkradio. Op basis van deze informatie – nogmaals: er is geen formele aanmelding geweest bij de VRM, en dat is het enige wat telt – ben ik van oordeel dat wat men wil doen en uitzenden met NRJ, wel degelijk in overeenstemming is en blijft met de aangevraagde erkenning.

Toen de aankondiging gebeurde, was ik wel verrast. We hebben dit decreet mee goedgekeurd omdat we geloven in de doelstellingen, onder meer inzake diversiteit. Nu werden plannen bekendgemaakt voor een zender die onderdeel is van een Frans-internationaal netwerk, wat absoluut – zeker voor SBS – schaalvoordelen oplevert inzake advertentiewerking. Aan de andere kant was het onze bedoeling om sterke Vlaamse zenders te hebben. Dan lijkt me een belangrijke voorwaarde dat als ze de zender opstarten, het echt generalistische radio blijft, gericht op een groot publiek, waarin voldoende nieuws aan bod zal komen. U geeft aan dat het nog te vroeg is. We gaan dat moeten opvolgen op het moment dat ze starten. Het is aan de VRM om dat te monitoren.

Het blijft een beetje wringen bij mij omdat er dossiers zijn ingediend die veranderen zodra de vergunning binnen is. Het aangekondigde project is niet meer precies hetzelfde.

Ik begrijp dat ik de vraag te vroeg gesteld heb en dat we zullen moeten wachten tot wanneer ze starten. Dan hopen we met zijn allen dat dit een sterke radio wordt. We hadden gehoopt op vier of vijf radio’s. Ik hoop dat we erop zullen kunnen rekenen dat die nieuwe zender een verrijking wordt voor ons Vlaams radiolandschap.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Ik heb alle begrip voor de opmerkingen van collega Segers. Ik denk inderdaad dat dit iets is om naar te kijken. Ik ga ervan uit dat de VRM dat ook zal doen. Er is een beetje een déjà-vueffect. We hebben bij de voorbereiding van het nieuwe radiolandschap heel duidelijk vastgesteld dat de lokale vrije radio’s gaandeweg een andere weg waren uitgegaan dan het dossier waarop de overheid zich had gebaseerd om hen te erkennen. We vonden dat eigenlijk vervelend. Het zou niet goed zijn als nu hetzelfde zou gebeuren voor een sterker en groter initiatief in het landschap. Ik neem aan dat het inderdaad voorbarig is en dat we moeten kijken hoe het evolueert en hoe de VRM daarmee zal omgaan.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Ik denk dat we heel goed zullen moeten kijken hoe dit dossier evolueert. Ik blijf aanvoelen dat die erkenningsprocedure een beetje wordt ondergraven als het volstaat om een simpele aanmelding bij de VRM te doen en te zeggen: ‘We hebben dit ingediend, maar eigenlijk gaan we iets totaal anders doen.’ Dat zou niet mogen gebeuren, want dan schiet ons decreet zijn doel voorbij. We zullen het samen opvolgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vraag om uitleg van Marius Meremans aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over een nieuwe promotiecampagne voor het boek

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.