U bent hier

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, op 16 maart 2018 is de website www.grenslijn.be gelanceerd. Deze website bundelt informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van minderjarigen en is gericht op professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken en die vermoeden dat de grenzen bij een van hen zijn overschreden. De website geeft informatie over de wijze waarop in voorkomend geval gepast kan worden gereageerd, maar ook over hoe aan preventie kan worden gewerkt. De website is een mooi praktijkvoorbeeld van hoe informatie en kennis uit verschillende beleidsdomeinen kan worden samengebracht en kan worden gedeeld met iedereen die daar baat bij zou kunnen hebben. Tijdens de vele hoorzittingen die we met deze commissie hebben georganiseerd, hebben we heel vaak gehoord dat er veel informatie en kennis is, maar dat ze niet altijd door iedereen wordt gedeeld of beschikbaar wordt gesteld.

Op deze website worden veel thema’s behandeld, zoals agressie, discriminatie, kindermishandeling, online risico’s, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en welbevinden. Elk thema kan worden verfijnd met een veelheid aan trefwoorden, zoals communicatie, daders, veerkracht, middelbaar of lager onderwijs, lichaamsbeeld, peer support, slachtoffer enzovoorts. Telkens worden zowel verduidelijking bij het thema, zoals tools of werkmaterialen, als verdiepende literatuur aangeboden.

Verschillende organisaties werken hier, elk met hun expertise, aan mee. Ik noem er enkele: Unia, het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, Sensoa en het Vlaams Instituut Gezond leven. Het steunpunt Mens en Samenleving (MAS) coördineert het project. Op de website zelf staat nog steeds een oproep naar themabeheerders. Dat zijn organisaties die zich inzetten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en die mee hun schouders onder het project willen zetten.

Minister, op welke wijze zal de website www.grenslijn.be bij de doelgroepen worden bekendgemaakt? Is de website enkel informatief of is er ook een interactief aspect? Op welke wijze wordt nog actief gezocht naar partners voor het project? Wat wordt concreet van die partners verwacht? Hoe en door wie wordt de website up-to-date gehouden? Welke middelen staan hier tegenover?

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Voorzitter, de website www.grenslijn.be is het resultaat van een beleidsdomeinoverstijgende aanpak en van een duidelijk engagement van minister Crevits, minister Muyters, minister Gatz en mezelf. Elk vanuit onze eigen bevoegdheden bundelen we de krachten om de versnipperde kennis over de omgang met pesten en met grensoverschrijdend gedrag op een actief platform samen te brengen.

De lancering van www.grenslijn.be is uiteraard geen eindpunt: ons engagement krijgt een vervolg in de verdere bekendmaking van www.grenslijn.be binnen ons eigen beleidsdomein en overkoepelend. Tijdens het persmoment heeft minister Crevits, bijvoorbeeld, het engagement uitgesproken www.grenslijn.be op te nemen in de nieuwe richtlijnen voor ‘Welzijn op school’. Minister Muyters zorgt voor een ruime bekendmaking in alle sportclubs door de websites en de nieuwsbrieven. Zelf zorg ik voor een ruime verspreiding bij de sectoren die onder mijn eigen bevoegdheden vallen, zoals jeugdhulp, kinderopvang en dergelijke.

De vzw SAM heeft de opdracht gekregen de uitwerking van www.grenslijn.be te coördineren en de communicatie ten aanzien van de praktijkwerkers mee te ondersteunen. Dit zal in eerste instantie gebeuren langs onze eigen kanalen en de kanalen van alle betrokken partners en themabeheerders. Ook De Ambrassade zal www.grenslijn.be mee bekend maken.

Voorlopig ligt de klemtoon hoofdzakelijk op het informatief aspect. Wat de format betreft, is www.grenslijn.be een kopie van het online trefpunt www.kennisplein.be, dat door middel van kenniskringen, kenniskaarten of het pinnen van favorieten wel interactieve mogelijkheden biedt. De website www.kennisplein.be blijft zeker op die interactieve functies inzetten. In dialoog met de vzw SAM willen we nagaan of die mogelijkheden ook voor www.grenslijn.be kunnen worden ontwikkeld. Met de themabeheerders is alleszins afgesproken dat ze via de website kunnen worden gecontacteerd. Zo hoort bij elk thema een contactblokje. De informatie en de vragen die op die manier binnenlopen, worden verwerkt en krijgen, bijvoorbeeld, een plaats in de rubriek ‘vraag en antwoord’ of kunnen tot een nieuw artikel leiden.

Momenteel zijn elf themabeheerders actief. De themahouders zijn aangezocht vanwege hun expertise in een deelaspect van grensoverschrijdend gedrag. De elf partnerorganisaties leveren gespecialiseerde inhoud aan en lezen informatie na op correctheid en volledigheid. De actieve rekrutering van themabeheerders tijdens de beginfase is ondertussen afgerond. Dit is echter geen definitief eindpunt: er komen nog suggesties, voornamelijk van de themabeheerders zelf, om bijkomende partners actief te betrekken. Daarnaast kunnen de gebruikers van www.grenslijn.be zichzelf of andere partners signaleren.

Het SAM heeft binnen zijn enveloppefinanciering de opdracht gekregen www.grenslijn.be in zijn huidige vorm verder te coördineren. Dit behelst de technische en inhoudelijke ondersteuning. Het SAM brengt de themabeheerders samen, spreekt nieuwe partners aan, bewaakt het actueel houden van de website, enzovoorts.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. Ik weet nu wie participeert en op welke wijze de website zowel technisch als inhoudelijk up-to-date wordt gehouden. Ik noteer dat de website voorlopig enkel informatief is en misschien later ook interactief zal worden. Ik vind de website een zeer goede stap. Vooral het beleidsdomeinoverschrijdend aspect heeft een zeer grote meerwaarde. Ik denk dat we dit vanuit de commissie allemaal in sterke mate moeten erkennen.

U hebt gezegd dat later eventueel een interactieve werking zal worden toegevoegd. Is dan na een bepaalde periode in een evaluatiemoment voorzien?

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Voorzitter, het is een goede zaak tussen Pasen en Pinksteren het wierookvat af en toe nog eens boven te halen. Dit is een positief initiatief. Het is een duidelijke plek waar alle informatie gebundeld staat. De website is zeer handig om na te kijken waar we wat kunnen vinden en waar voor welke doelgroep workshops en infosessies worden gegeven.

Het enige wat ik nog mis, is een link naar het meldpunt www.1712.be op de startpagina. Is het een bewuste keuze om het meldpunt niet te tonen? Ik heb na heel wat doorklikken enkel een kleine link gevonden. Voor het overige heb ik zeker geen negatief woord over deze webstek.

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Het is volgens mij niet de bedoeling mensen die eigenlijk zelf met vragen zitten langs www.grenslijn.be toe te leiden. Dat is een ander publiek, maar misschien is het een terechte opmerking. We kunnen nagaan of we dat hoe dan ook niet wat zichtbaarder kunnen maken.

Het SAM zorgt voor de opvolging. Ik neem aan dat het steunpunt op een bepaald moment de evaluatie voor zijn rekening zal nemen. Door dit bij dit steunpunt onder te brengen, hebben we een beetje de garantie dat er een partner is die het initiatief, dat over verschillende beleidsdomeinen loopt, structureel opvolgt, bewaakt en kan blijven coördineren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.