U bent hier

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega's, regionale landschappen zijn organisaties die zich inzetten voor de landschapszorg in de streek en streven naar het versterken van leefgebieden, groene stapstenen en verbindingen voor waardevolle fauna en flora. De zeventien regionale landschappen nemen dan ook talrijke initiatieven ter bevordering van het vergroenen van onze leefomgeving, het bevorderen van de biodiversiteit en het duurzaam beheer van het landschap.

Verschillende landschappen organiseren dan ook jaarlijks een groepsaankoop van planten en bomen. Zo kan bij regionaal landschap Houtland een bestelling worden geplaatst voor het kopen van struiken en fruitbomen. Regionaal landschap Vlaamse Ardennen organiseert jaarlijks een boomplantactie voor een eenmalige groepsaankoop voor streekeigen bomen en struiken. Dit zijn zeer lovenswaardige initiatieven op ecologisch vlak die bijdragen aan de versterking van de Vlaamse natuur, maar zou het niet nog mooier zijn als lokale economische motieven hiermee verzoend kunnen worden?

Lokale tuincentra en telers voelen dit immers vaak aan als oneerlijke concurrentie daar zij vaak niet worden gecontacteerd om voor dergelijke acties een offerte te maken. Bovendien hanteren de landschappen vaak zeer gunstige tarieven die niet concurrentieel zijn voor de lokale kweker.

Minister, de beroepsvereniging voor Vlaamse sierteelt en groenvoorziening heeft terecht grote zorgen over deze manier van werken. Bent u op de hoogte van deze problematiek?

Mijns inziens moeten de regionale landschappen gestimuleerd worden om aan te kopen bij binnenlandse in plaats van bij buitenlandse kwekers. Kunt u initiatieven nemen om de regionale landschappen te stimuleren om bij lokale kwekers aan te kopen? Lokale tuin- en plantencentra zijn namelijk logistiek georganiseerd, hebben uitgebreide connecties ter promotie van de beplantingsacties en kunnen daarnaast toegevoegde producten aanbieden.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer De Meyer, ik ben het volledig met u eens en ik ben net als u voorstander van het feit dat aankopen van land- en tuinbouwproducten maar ook van sierteelt zoals bomen en struiken best zo veel mogelijk lokaal gebeuren. Een van de initiatieven die ik heb genomen, is om een werkingssubsidie te geven aan het Proefcentrum voor Sierteelt, precies om die connectie te maken tussen de sierteelt en wat er bij ons wordt aangeplant in het kader van Groen in de stad.

Wat de regionale landschappen betreft, gaat het om privaatrechtelijke vzw’s waar wij niet rechtstreeks kunnen ingrijpen omdat we ook niet in de raad van bestuur zitten. Zij krijgen wel een subsidie vanuit een andere bevoegdheid, niet vanuit Landbouw. Wat ik wel kan doen, is vanuit mijn bevoegdheid Natuur in het kader van de subsidies die ze krijgen, een schrijven richten aan de regionale landschappen om hen te wijzen op het initiatief binnen het Proefcentrum voor Sierteelt en op de bestaande mogelijkheden om de zaken lokaal aan te kopen. Daartoe wil ik me engageren, maar over meer zal het niet gaan, aangezien we voor de rest geen hefbomen hebben om dat te verplichten. Ik ga er echter van uit dat de gemeenten, de provincies en alle organisaties de bezig zijn met natuur, landbouw, jacht, recreatie en erfgoed die vertegenwoordigd zijn in raden van bestuur, daar aandacht voor zullen hebben, zeker wanneer we daar per brief nog eens extra op wijzen.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik ben tevreden met uw antwoord. Ik heb alle begrip dat u niet rechtstreeks kunt ingrijpen bij deze organisaties maar een brief naar hen met de motivatie kan ongetwijfeld een aanzet zijn om eventjes na te denken waar zij best hun aankopen doen. We weten allemaal dat onze Vlaamse sierteelt het niet gemakkelijk heeft en het gaat hier soms over belangrijke aankopen.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Ook wij zijn voorstander van aankopen van inheemse planten bij lokale kwekers. Op een inheemse plant zoals de meidoorn die in Polen wordt gekweekt, zit echter een heel groot verschil. Het is dan ook belangrijk om de inheemse planten bij de lokale kwekers te kopen. We kunnen daar zeker het advies versterken dat de minister wil geven.

Minister, vallen die vzw’s die worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, ook onder de wet op de overheidsaanbestedingen wat betreft de aankoop van dergelijke hoeveelheden groen en plantmateriaal?

Volgens mij wel.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.