U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, in 2017 heeft de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) tussen 5 oktober en 9 november in elke Vlaamse provincie een 55+-netwerkevent georganiseerd, met als opzet om werkzoekende 55-plussers de kans te geven hun netwerk uit te breiden om zo de kans op het vinden van een nieuwe job te verhogen. Dat spruit voort uit het feit dat heel wat vacatures via informele weg, via het informele circuit, worden ingevuld. Een uitgebreid netwerk vergroot de kansen om aan de juiste persoon te worden voorgesteld op het moment dat er ergens een job vrijkomt.

Bovendien ontmoeten werkzoekenden op die events heel wat andere werkzoekenden, maar ook werkgevers, en kunnen ze ervaringen delen, workshops volgen en luisteren naar interessante sprekers. Uzelf en de gedelegeerd bestuurder van VDAB waren dan ook terecht heel enthousiast over de samenwerking tussen VDAB en de 55-plussers.

Ik heb daar een schriftelijke vraag over gesteld, en de resultaten die in het antwoord werden weergegeven, waren niet meteen heel indrukwekkend, maar ze waren ook niet erg duidelijk. Bij de groep van de werkzoekende 55-plussers die het event organiseerden, blijkt dat in totaal 175 werkzoekenden zich engageerden. Dat is de zogenaamde projectgroep. Dat is in ieder geval een waardevolle insteek. Ik geef nog wat meer details over die groep. 53 procent van hen waren vrouw, 91 procent waren hooggeschoolden, 7 procent waren mensen met een migratieachtergrond, 5 procent had een arbeidsbeperking. We stellen ook vast dat meer dan vier op de vijf actief beschikbare werkzoekenden waren, tegenover 17,7 procent aangepast beschikbaren. Een kleinere groep van 1,14 procent waren vrijgestelden wegens studies.

De opkomst wordt geraamd op zo’n 120 deelnemers per event. Er kon van die deelnemers echter geen profiel geschetst worden, omdat het op vrijwillige basis gebeurde. Er is ook geen feedback beschikbaar over de manier waarop de deelnemers de events zelf hebben ervaren. Er was wel een bevraging bij de deelnemende werkgevers en de bemiddelaars, waaruit bleek dat er meer acties moeten worden ondernomen om werkgevers actief te betrekken. Ook een regionale aanpak zou beter aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werknemers. En ten derde vindt men dat de deelname aan de projectgroep meer als troef moet worden uitgespeeld, onder andere door dat te vermelden op sollicitatiebrieven en bijvoorbeeld LinkedIn.

Uit de bevraging van de deelnemers aan de projectgroepen bleek ook dat het heel positief werkt, dat het een motiverend initiatief is, dat ook een energieboost geeft. Mensen zijn zich ook meer bewust van hun competenties en werkpunten. Er is ook een toename van zelfvertrouwen en moed om een job te gaan zoeken.

De globale meerwaarde ervan was niet gemakkelijk te bepalen. VDAB stelde tevreden te zijn over de media-aandacht. Er werden 31 links teruggevonden in de nationale pers. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar de impact op het aantal oudere werkzoekenden dat door die netwerkevents effectief een job heeft gevonden, is natuurlijk minder duidelijk. Dat is misschien niet te achterhalen. Er werd ook gezegd dat VDAB zou bekijken welke acties men verder kan opzetten voor de doelgroep van 55-plussers en hoe werkgevers en organisaties daar maximaal bij kunnen worden betrokken.

Minister, wat is de stand van zaken van de evaluatie van de 55+-netwerkevents? Is er reeds beslist welke acties zullen worden opgezet? Op welke manier zullen werkgevers en werkgeversorganisaties daar actiever bij betrokken worden? Zal er ook een nadruk zijn op een meer regionale aanpak?

Op welke manier zal VDAB waken over een bredere mobilisatie van werkzoekenden, zowel voor de projectgroep als voor de deelnemers aan de events? Zult u daarvoor ook een beroep doen op de vakbonden? Zal er beter gewaakt worden over een evaluatieprocedure, die moet toestaan dat we toch de ervaringen van de bezoekers kunnen meten? Tegen wanneer plant u een vervolg op de netwerkevents?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mevrouw Talpe, in de schriftelijke vraag heb ik al gesproken over een evaluatie, maar dat is een verkeerd woordgebruik. Zoals u het nu in uw inleiding duidelijk stelde, is het enige wat we gedaan hebben, een bevraging. En uit die bevraging krijgen we een aantal gegevens. Dat is geen grondige evaluatie. Ik heb aan VDAB dan ook gezegd dat ik wel een grondige evaluatie wil, waarbij de input vanuit die bevraging een basis kan zijn om die grondige evaluatie te maken. Maar tot nu toe is die niet gebeurd.

Op basis van zo’n grondige evaluatie kunnen we aansluitend in kaart brengen welke vervolgacties er kunnen komen en wanneer die moeten komen, met welke partners, met de vakbonden of niet, of we de werkgeversorganisaties wel of niet sterker moeten betrekken, hoe we dat moeten aanpakken, hoe de behoefte naar een meer regionale aanpak precies moet worden vertaald, welke registraties we gaan doen om daarna beter een evaluatie te kunnen doen als we het opnieuw doen, wat we vinden dat we nu te kort hebben aan gegevens, als we dat vinden – maar dat moeten we evalueren – en welke factoren deel moeten uitmaken van een impactmeting van de geplande acties.

Ik heb dat nu gevraagd aan VDAB. Zij hebben mij gezegd dat ze zo’n evaluatie kunnen afwerken tegen 15 juni. Ik stel voor dat, als ik die krijg van VDAB, ik die overmaak aan de commissie. Dan hebt u op dat moment een grondige evaluatie, en kunnen we ook zien welke acties er verder ondernomen kunnen worden.

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Bedankt voor het positieve antwoord, minister. Ik ben heel blij dat er een evaluatie volgt, want ik had ook de indruk dat er onvoldoende gebeurd was, terwijl die 55+-netwerkevents zo’n waardevol instrument zijn, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de werkzaamheidsgraad van de 55-plussers. Dat is dus heel goed.

Op 15 juni zullen de resultaten van de evaluatie binnen zijn. Dan kan ik alleen maar zeggen: wordt vervolgd. Het is heel belangrijk dat we bij eender welk evenement dat wordt georganiseerd, heel kort op de bal spelen en kunnen bijsturen, zodat we het verbeteren en we echt resultaten kunnen boeken.

We moeten die oudere werkzoekenden zeker zo snel mogelijk aan een job helpen, niet alleen voor hen maar ook voor de vele vacatures die openstaan.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik zal die evaluatie onmiddellijk overmaken. Ik moet eerst de kans krijgen om er mijn conclusies uit te trekken en stel voor dat we het dan voor een van de volgende commissievergaderingen opnieuw agenderen. 

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Ik zal dan inderdaad een vraag stellen. Ik kijk ernaar uit.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.